Lao động nước ngoài được tạm thời ở Canada trong bối cảnh đại dịch COVID-19

V?n phòng chính ph? ?ang làm vi?c v?i các doanh nghi?p trong n??c ?? cho phép lao ??ng n??c ngoài t?m th?i ???c vào Canada, ?u tiên các ngành ngh? ??m b?o ngu?n cung c?p l??ng th?c thi?t y?u.

Canada s? ti?p t?c ch??ng trình dành cho lao ??ng n??c ngoài t?m th?i làm vi?c ?? t?o thu?n l?i các nhà tuy?n d?ng Canada.

Sau l?nh ?óng c?a vì ?nh h??ng c?a COVID-19, h?u h?t các ngành công nghi?p d?a vào lao ??ng n??c ngoài t?m th?i g?p kh?ng ho?ng – ?ã t?o áp l?c cho chính ph? ?? không làm gián ?o?n dòng lao ??ng thi?t y?u ??n Canada.

CIC News ?ã nh?n ???c th? ?i?n t? t? Service Canada Operations v?i n?i dung ?? làm sáng t? nh?ng gì các quan ch?c hi?n ?ang làm, thông tin ??n cho lao ??ng n??c ngoài t?m th?i và ch? doanh nghi?p Canada.

?? b?t ??u, Canada s? ?u tiên LMIA t? các ch? doanh nghi?p v? nh?ng ngành ngh? quan tr?ng có th? ??m b?o ngu?n cung c?p th?c ph?m c?a Canada nh?: nông nghi?p chính, th?c ph?m nông nghi?p, ch? bi?n th?c ph?m và v?n t?i.

D??i ?ây là m?t s? b??c khác mà chính ph? ?ang th?c hi?n ?? cho phép ng??i nh?p c? làm vi?c t?i Canada:

Ti?n ích m? r?ng LMIA

LMIA m?i ?ang ???c ban hành v?i th?i h?n hi?u l?c là trong vòng 09 tháng, hi?u l?c c? là 06 tháng

??i v?i các ?ng viên tham gia Ch??ng trình Lao ??ng Nông nghi?p theo Mùa (SAWP) và các ch??ng trình nông nghi?p tr?ng ?i?m, th?i h?n hi?u l?c kéo dài ??n ngày 15/12/2020 ho?c trong vòng 09 tháng, tùy theo th?i gian nào dài h?n. Ch??ng trình c?ng c?p các ph?n m? r?ng trong vòng 03 tháng cho nh?ng ng??i ?ã ???c phê duy?t LMIA tr??c ?ây ?? t?ng th?i h?n hi?u l?c lên 09 tháng.

Linh ho?t cho ng??i s? d?ng lao ??ng Canada

Yêu c?u báo cáo hành chính s? ???c n?i l?ng trong cu?c kh?ng ho?ng COVID-19. Ng??i lao ??ng Canada s? ???c phép linh ho?t trong vi?c báo cáo sa th?i và thay ??i ?i?u kho?n tuy?n d?ng, ch?ng h?n nh? ti?n l??ng và gi?. Và còn nhi?u ?i?u kho?n khác…

Không có ?ánh giá tuân th? m?i

Không có ?ánh giá tuân th? m?i t?i th?i ?i?m này. Không th?c hi?n ki?m tra m?i, t?i ch? ho?c trên gi?y. Không có chuy?n th?m t?i ch? ho?c liên h? tr?c ti?p v?i ch? lao ??ng ho?c lao ??ng n??c ngoài t?m th?i ?ang di?n ra.

Ch? ho?t ??ng trên các ch?c n?ng quan tr?ng và tùy thu?c vào tình tr?ng s?n có, các cu?c ki?m tra ?ã ???c b?t ??u ch? có th? ti?p t?c n?u chúng d?a trên gi?y và b?t bu?c.

LMIA t?m th?i qua email

LMIA s? t?m th?i ???c ch?p nh?n qua email do s? gián ?o?n d?ch v? b?u chính và d? ?oán kh? n?ng ?óng c?a c?a m?t s? v?n phòng khác.

Quá trình nh?n email LMIA v?n ?ang ???c hoàn thi?n và D?ch v? Canada s? c?p nh?t trang web trong tu?n t?i.

Nhà tuy?n d?ng c?ng có th? s? d?ng LMIA Online ?? hoàn t?t quy trình.

Duy trì và c?i thi?n tiêu chu?n d?ch v?

M?c dù chi?n l??c kh?i l??ng công vi?c c?a các doanh ?ang ???c c?i thi?n, chính ph? v?n s? n? l?c ?? h? tr? doanh nghi?p ?úng ti?n ??.

H? s? phát tri?n d?ch v? trong vòng 10 ngày v?i ch??ng trình Global Talent.

Bên c?nh n? l?c c?i thi?n nh?ng v?n ?? ?ã b? ch?m tr?, h? c?ng s? ??y nhanh quá trình thay ??i công nhân n??c ngoài có tên trên LMIA. Tiêu chu?n c?a 05 ngày làm vi?c ?? thay ??i tên ?ã ???c gi?m xu?ng còn 01 ngày. Qui trình này s? ???c yêu c?u n?u ng??i s? d?ng lao ??ng c?n thuê m?t công nhân n??c ngoài khác v?i ng??i mà ban ??u h? yêu c?u LMIA.

Theo CICNews/ Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *