Lệnh hạn chế nhập cảnh được miễn trừ cho người đến Canada làm việc, học tập , định cư

?? b?o v? tính liên t?c c?a mua bán, th??ng m?i, y t? và an ninh l??ng th?c cho công dân Canada, chúng tôi s? c?p nh?t l?nh h?n ch? nh?p c?nh Canada ???c mi?n tr? cho ng??i n??c ngo?i ??n Canada làm vi?c, h?c t?p ho?c ??nh c?.

L?U Ý: Nh?ng ng??i ???c xem xét trong di?n mi?n tr? này không nên c? g?ng ??n Canada ngay l?p t?c. Chúng tôi s? thông báo khi l?nh mi?n tr? ???c áp d?ng mà d? ki?n s? có hi?u l?c t? ??u tu?n t?i.

Nh?ng mi?n tr? du l?ch này bao g?m ng??i lao ??ng th?i v? l?nh v?c nông nghi?p, ?ánh b?t cá và h?i s?n, ch?m sóc ng??i già và tr? em và t?t c? các công nhân n??c ngoài t?m th?i khác.

Di?n mi?n tr? c?ng áp d?ng bao g?m các sinh viên qu?c t? có gi?y phép h?c t?p h?p pháp ho?c ?ã ???c ch?p thu?n cho phép h?c t?p khi l?nh h?n ch? nh?p c?nh có hi?u l?c t? ngày 18 tháng 3.

Các ?ng viên th??ng trú ?ã ???c ch?p thu?n cho th??ng trú tr??c khi có l?nh h?n ch? nh?p c?nh vào ngày 16 tháng 3 nh?ng ch?a ??n Canada c?ng thu?c di?n mi?n tr? trong tr??ng h?p này.

Công dân n??c ngoài ??n Canada thông qua các ch??ng trình này s? ???c coi là nh?p c?nh thi?t y?u liên quan ??n các h?n ch? nh?p c?nh biên gi?i ??t li?n.

Ngoài các quy trình ki?m tra s?c kh?e tr??c khi nh?p c?nh, t?t c? các cá nhân nh?p c?nh ph?i cách ly trong 14 ngày khi ??n Canada.

Các di?n mi?n tr? ???c áp d?ng, c?p nh?t thông báo ??u tu?n này:

– Công dân n??c ngoài nh?p c?nh theo l?i m?i c?a chính ph? Canada cho m?t m?c ?ích liên quan ??n vi?c ng?n ch?n COVID-19.

– Ng??i thân c?a công dân Canada.

– Ng??i thân c?a th??ng trú nhân Canada.

– M?t ng??i ???c ?y quy?n b?i m?t nhân viên lãnh s? quán c?a Chính ph? Canada nh?p c?nh v?i m?c ?ích ?oàn t? các thành viên gia ?ình.

– M?t ng??i ??ng ký là ng??i ?n ?? theo ??o lu?t ?n ??.

– Các nhà ngo?i giao các thành viên gia ?ình (bao g?m thành viên kh?i NATO, thành viên Liên H?p Qu?c và các t? ch?c khác).

– Phi hành ?oàn.

– Công dân n??c ngoài ho?c nhóm công dân n??c ngoài, có l?i m?i c?a chính ph?, nh? B? tr??ng B? Ngo?i giao, B? tr??ng B? Di trú, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch, B? tr??ng B? An toàn Công c?ng.

– Các thành viên c?a quân ??i Canada và các thành viên gia ?ình c?a h?.

– Hành khách quá c?nh.

B? tr??ng B? tr??ng B? Di trú, Ng??i t? n?n và Công dân Canada, ông Mendicino chia s?: “Chính ph? s? ti?p t?c th?c hi?n các bi?n pháp c?n thi?t ?? b?o v? s?c kh?e và s? an toàn c?a ng??i Canada, bao g?m các bi?n pháp h?n ch? ti?p xúc, cách ly và h?n ch? ?i l?i ?? gi?m s? lây lan c?a COVID-19. Hôm nay, thông báo s? gây ra ph?n ?ng d? d?i d? hai v?n ??, m?t là vi?c gi?i quy?t s? lây lan c?a vi rút và hai là ng??i lao ??ng trong các ngành nông nghi?p, ng? nghi?p và các l?nh v?c s?n xu?t khác. Nh?ng ng??i s? d?ng lao ??ng c?n ng??i lao ??ng ?? t?ng c??ng an ninh l??ng th?c c?a Canada và cung c?p các d?ch v? quan tr?ng khác”.

 

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *