Lí Do Hàng Đầu Giúp Bạn Quyết Định Nhập Cư Canada

D?ch v? Ch?m sóc s?c kh?e khác v?i Hoa K?

Không gi?ng nh? ? Hoa K?, không có công dân Canada nào b? t? ch?i truy c?p vào h? th?ng ch?m sóc s?c kh?e cho dù h? có ?? kh? n?ng chi tr? hay không. ?ây là m?t ?i?m ?áng t? hào c?a nhi?u ng??i Canada và phân bi?t rõ ràng Canada v?i các n??c láng gi?ng ? phía nam. 

M?t khi b?n ?ã ? trong h? th?ng, b?n s? ???c nh?n tiêu chu?n ch?m sóc tuy?t v?i. Ví d?, vi?c chu?n ?oán tình tr?ng s?c kh?e trong các l?nh v?c b?nh tim m?ch và nhi?u d?ng ung th? t?t h?n nhi?u so v?i ? Hoa K?, ?i?u này cho th?y r?ng Canada ?ang ?i theo chi?u h??ng ?úng ??n và ??y ý ngh?a. 

 

Ph?n l?n, h? th?ng Canada ???c phân b? hi?u qu? các qu? gi?a cung c?p d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e và qu?n lý ch?m sóc s?c kh?e. ??i v?i m?i ?ô la chi cho tài tr? ch?m sóc s?c kh?e và chi tiêu qu?n lý y t? ít h?n nhi?u so v?i các qu?c gia nh? Hoa K?, vì th? h? th?ng ch?m sóc s?c kh?e c?a Canada tuy không hoàn h?o nh?ng t??ng ??i khá t?t.

T?i Canada, Medicare là m?t h? th?ng b?o hi?m y t? ???c tài tr? công khai thông qua thu?, phí và phí b?o hi?m hàng tháng ? m?t s? t?nh. M?i t?nh và vùng lãnh th? có ch??ng trình b?o hi?m y t? và quy ??nh c? th? riêng. Nói chung, h? th?ng y t? công c?ng ??m b?o ch?m sóc y t? c? b?n cho m?i công dân.

Các ph??ng pháp ?i?u tr? b? sung, nh? ch?m sóc nha khoa, kê ??n thu?c và ki?m tra quang h?c, b?nh nhân ph?i thanh toán. Nhi?u nhân viên ???c nhà tuy?n d?ng Canada cung c?p cho b?o hi?m y t? b? sung, ví d? v?t lý tr? li?u và ?i?u tr? ch?nh hình.

Công dân qu?c t? có gi?y phép làm vi?c có giá tr? trong h?n sáu tháng th??ng ???c bao g?m trong h? th?ng ch?m sóc s?c kh?e công c?ng. Tuy nhiên, ? m?t s? t?nh có th? có th?i gian ch? ??i ba tháng tr??c khi ng??i m?i nh?p c? có th? ???c duy?t vào b?o hi?m y t? công c?ng.

Ch?t l??ng ch?m sóc s?c kh?e ? Canada t??ng ??i t?t, m?c dù có th? khác nhau tùy theo t?ng t?nh. Th?i gian ch? ??i, ??c bi?t là các cu?c h?n v?i chuyên gia ?i?u tr? t?i b?nh vi?n có th? khá lâu. Tuy nhiên, chính ph? ?ã cung c?p thêm chi phí và quy ??nh nh?m gi?m v?n ?? này.

Ng??i m?i nh?p c? nên b?t ??u tìm ki?m m?t bác s? gia ?ình ho?c bác s? ?a khoa ngay sau khi h? ??n. Bác s? s? là ng??i liên l?c chính c?a b?n trong m?i v?n ?? liên quan ??n s?c kh?e và có th? gi?i thi?u b?n ??n bác s? chuyên khoa ho?c b?nh vi?n n?u c?n thi?t.

C? h?i h?c t?p h?p d?n

Canada là m?t ?i?m ??n lý t??ng cho công dân qu?c t? có tr? nh?. D?ch v? ch?m sóc tr? ban ngày có s?n trên toàn qu?c. Các tr??ng công l?p dành cho tr? em qu?c t? có th? theo h?c mi?n phí ???c ?ánh giá cao b?i ch??ng trình ?ánh giá h?c sinh qu?c t? PISA c?a OECD. H?u nh? t?t c? các thành ph? l?n h?n ??u có nhà tr? và d?ch v? ch?m sóc t? nhân.

 

Do các t?nh bang ??u có quy?n t? tr? riêng v? các v?n ?? v?n hóa và giáo d?c nên các tr??ng h?c Canada không có h? th?ng tr??ng h?c duy nh?t và m?i t?nh khác nhau có ch??ng trình gi?ng d?y khác nhau. Giáo d?c ti?u h?c và trung h?c công l?p là hoàn toàn mi?n phí.

??ng th?i có m?t s? tr??ng t? ? Canada và m?t vài tr??ng qu?c t? thu h?c phí c?a sinh viên. Ngôn ng? gi?ng d?y t?i các tr??ng h?c ? Canada ch? y?u là ti?ng Pháp ? Québec và ti?ng Anh ? t?t c? các t?nh khác.

H? th?ng giáo d?c K-12

Thông th??ng, giáo d?c b?t bu?c ???c chia thành ti?u h?c và trung h?c. Tr??ng ti?u h?c bao g?m các l?p 1 ??n l?p 6 ? h?u h?t các t?nh, ngo?i tr? ? British Columbia g?m l?p 1 ??n l?p 7, và l?p 1 ??n  l?p 8 ? Ontario.

Trong khi h?c sinh ? Ontario ???c d?y ch??ng trình b?c ph? thông trung h?c (l?p 9 ??n 12), các l?p ? gi?a ???c d?y ? tr??ng trung h?c c? s? ho?c trung h?c c? s? ? các t?nh khác. Trong tr??ng trung h?c, h?c sinh th??ng có th? l?a ch?n gi?a các khóa h?c chuyên ngành chu?n b? vào ??i h?c ho?c n?i làm vi?c và các khóa h?c nh?m chu?n b? cho sinh viên nh?p h?c ??i h?c.

Ngo?i l? là Québec, b?c trung h?c th??ng xuyên k?t thúc sau l?p 11 và nh?ng h?c sinh d? ??nh vào ??i h?c c?n hoàn thành m?t ch??ng trình hai n?m khác t?i  Collège d’enseignement et etelel (CEGEP) .

Các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng c?a Canada

Sau khi t?t nghi?p trung h?c, h?c sinh có h?n 90 tr??ng cao ??ng và ??i h?c Canada ?? l?a ch?n. ??i h?c Toronto, ??i h?c British Columbia ? Vancouver và ??i h?c McGill ? Montréal là m?t trong nh?ng tr??ng thu hút sinh viên nh?t. Các sinh viên khác có th? quy?t ??nh theo h?c m?t tr??ng cao ??ng c?ng ??ng ho?c tr??ng d?y ngh? ho?c n?p ??n xin vi?c toàn th?i gian ngay l?p t?c.

 

Ngu?n InterNation/Oct 2019 canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *