Lợi Ích Chương Trình AIPP Canada

Hi?n nay, Canada ?ang ??c bi?t ??y m?nh các ch??ng trình ??nh c?, n?i b?t nh?t là Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP) nh?m thu hút m?t l??ng l?n ng??i lao ??ng trên toàn th? gi?i tham gia. V?i ch??ng trình này, các vùng ch? ??nh tham gia chiêu m? nhân tài kh?p th? gi?i v? làm vi?c và gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh vi?c làm cho ng??i dân ??nh c? lâu n?m t?i ?ây. Nh?ng l?i ích ch??ng trình ??nh c? Canada theo di?n AIPP không ch? có ý ngh?a ??i v?i dân nh?p c? mà c? v?i nh?ng ng??i b?n x? b?i nh? phát ??ng ch??ng trình này mà m?t vài n?m tr? l?i ?ây Canada ?ã phát tri?n m?t cách chóng m?t, luôn d?n ??u trong nh?ng n??c ?áng s?ng nh?t th? gi?i.

Ch??ng trình AIPP Canada có gì ??c bi?t?

ch??ng trình AIPP Canada

?ây là ch??ng trình thí ?i?m ??nh c? ??i Tây D??ng ???c phát ??ng vào n?m 2017 và s? k?t thúc vào n?m 2021 v?i s? tham gia c?a 4 t?nh bang:  Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick và Newfoundland and Labrador. V?i nhu c?u tìm ki?m nh?ng tài n?ng nhi?t huy?t, lao ??ng có tay ngh? có th? sang và xây d?ng s? nghi?p t?i ??t n??c Canada và có th? b?o lãnh ???c v?/ ch?ng và con cái (d??i 22 tu?i còn ??c thân) ho?c b? m? (v? sau) mà không m?t quá nhi?u chi phí.

Ch??ng trình ?ã t?o n?n t?ng m?i giúp nhanh chóng tìm ra nh?ng nhân tài t?t, ngu?n nhân l?c t?t ?? phát tri?n n?n kinh t? Canada v??t qua giai ?o?n khó kh?n. Ch??ng trình AIPP Canada giúp cho m?t s? cá nhân không ?? tiêu chu?n tham gia các ch??ng trình ??nh c? theo di?n ??u t?, k? n?ng hay du h?c ?? h? có kh? n?ng ??nh c? ? ??t n??c này nhanh chóng.

M?c ?ích c?a ??nh c? theo ch??ng trình AIPP mang ??n thu nh?p h?p d?n cho c? ng??i dân b?n x? và nh?ng ng??i mu?n ??nh c? lâu dài. ??ng th?i, vi?c b?o lãnh ng??i thân qua ??t n??c này c?ng là ?u ?ãi h?p d?n cho ng??i Vi?t Nam mu?n thay ??i môi tr??ng s?ng và làm vi?c.

L?i ích ch??ng trình AIPP Canada

Ch??ng trình AIPP Canada ???c B? Di Trú Canada ??a ra nh?m thu hút nh?ng công dân qu?c t? có tay ngh? mong mu?n ??nh c? t?i ??t n??c phát tri?n nh? Canada. V?i nh?ng ?u ái h?p d?n không có b?t k? ??t n??c nào trên th? gi?i ??a ??n cho ng??i ??nh c? nói chung ho?c nh?ng ch??ng trình ??nh c? Canada theo các di?n khác t?i ??t n??c này nói riêng:

ch??ng trình AIPP Canada

– Th? Th??ng trú nhân (PR) là cho C? GIA ?ÌNH, bao g?m b?n và v?/ch?ng và các con d??i 22 tu?i còn ??c thân.

– Th? t?c c?p th? th??ng trú nhân (PR) v?nh vi?n cho c? nhà nhanh chóng.

– B?n s? ???c h??ng nh?ng ?u ?ãi v??t tr?i nh? m?t ng??i b?n x?.

– Các con c?a b?n s? ???c h??ng n?n giáo d?c hoàn toàn mi?n phí t? c?p 1 ??n h?t c?p 3, và ???c tr? c?p hàng tháng.

– H?c phí con b?n h?c ch? kho?ng 30% so v?i du h?c sinh, n?u ngành ??c bi?t thì c?ng t?i ?a b?ng 50%.

– B?n có th? s?ng và làm vi?c ? b?t k? t?nh bang nào b?n mu?n khi c?m trong tay Th? Th??ng trú nhân.

– Lu?t pháp Canada s? b?o v? m?i quy?n l?i cho b?n t?t nh?t.

– H??ng các ch? ?? ch?m sóc s?c kho? tr?n ??i dành cho c? gia ?ình b?n.

– ???c nh?p hai qu?c t?ch, Vi?t Nam và Canada.

Thu hút nh?ng nhà tuy?n d?ng tham gia vào ch??ng trình AIPP Canada

ch??ng trình AIPP Canada

Khác v?i nh?ng thành ph? l?n bang l?n nh?: Toronto, Montreal, Vancouver,… thì các vùng áp d?ng ch??ng trình AIPP Canada nh? h?n r?t nhi?u. Các vùng l?n th??ng thu hút l??ng ng??i trên th? gi?i ??n nhi?u vì v?y ngu?n nhân l?c t?p trung h?t ? các vùng này, khi?n cho nh?ng vùng nh? tr? nên thi?u ngu?n nhân l?c.

Chính vì v?n ?? trên, nh?ng nhà tuy?n d?ng ?ã yêu c?u h? tr? b?i chính quy?n và ch??ng trình thí ?i?m thúc ??y quá trình gi?i quy?t tình tr?ng này. Ch??ng trình AIPP Canada cung c?p nh?ng ph??ng ti?n t?t ?? h? tr? cho nh?ng nhà tuy?n d?ng nh?m thu hút lao ??ng m?i, h? ch? c?n s?n sàng làm vi?c khi b??c chân ??n Canada mà không c?n ph?i ?i xin vi?c.

Ch??ng trình này nh?m ??n nh?ng ng??i ?ã có gia ?ình h? tr? h? ??nh c? t?i nh?ng vùng h? ??n, gi?m r?i ro h? s? chuy?n ??n khu v?c lao ??ng khác khi ??n v?i Canada. ??ng th?i, nh?ng ai mu?n ?i theo ch??ng trình AIPP Canada ??u c?n tho? mãn v?i nh?ng yêu c?u c?a ng??i tuy?n d?ng ??a ra. Nh?ng nhà tuy?n d?ng có chi nhánh ? nhi?u bang thì c?n có gi?y t? xác nh?n theo t?ng bang c?a m?i công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *