Mặc cho virus Corona hoành hành, Canada vẫn cần người nhập cư

Tu?n v?a qua, Canada ?ã công b? k? ho?ch nh?p c? 2020 – 2022 ?úng vào giai ?o?n kh?ng ho?ng c?a vi rút Corona (COVID-19) ?ang leo thang. Th?t v?y, k? ho?ch ?ã lu m? b?i nh?ng b?t ?n l?n v? kinh t? và xã h?i do d?ch vi rút Corona gây ra cho Canada và toàn th? gi?i.

T?i Canada, t??ng t? các qu?c gia khác ?ang h??ng t?i m?t cu?c suy thoái. COVID-19 ?ã d?n ??n m?t cu?c chi?n giá c? gi?a các nhà s?n xu?t d?u l?n trên toàn c?u và khi giá d?u gi?m m?nh s? gây ra s? phân hóa tiêu c?c cho n?n kinh t? Canada.

H?n n?a, ho?t ??ng kinh t? suy y?u s? gây thi?t h?i cho m?i l?nh v?c mà tiêu bi?u là các ngành du l?ch và khách s?n s? ch?u nh?ng ?nh h??ng n?ng n? nh?t.

?? gi?m b?t thi?t h?i, ngân hàng Canada ?ã thông báo kh?n c?p vi?c c?t gi?m lãi su?t qua ?êm ch? m?t tu?n sau khi ?ã gi?m lãi su?t. Chúng có th? không ???c th?c hi?n, vì m?t s? nhà phân tích d? báo có th? c?n c?t gi?m nhi?u h?n ?? giúp n?n kinh t? Canada v??t qua khó kh?n. ? n??c ngoài, chúng ta ?ã th?y nh?ng tình hu?ng kh?n c?p, c?m du l?ch và các s? ki?n ??c bi?t khác nh? s? c? th? tr??ng ch?ng khoán.

T?i sao K? ho?ch c?p nh?p c? 2020-2022 có ý ngh?a dù cho COVID-19 ?ang hoành hành.

Khi s? h?n lo?n x?y ra trên toàn th? gi?i, quy?t ??nh c?a Canada chào ?ón m?t tri?u ng??i nh?p c? trong ba n?m t?i không ph?i là m?t ?i?u ?áng chú ý.

Tuy nhiên, ??i d?ch COVID-19 có th? giúp chúng ta hi?u t?i sao nh?p c? s? r?t quan tr?ng ??i v?i n?n kinh t? Canada.

?úng v?y, n?n kinh t? Canada có v? ?ã ???c ??nh ?o?t trong n?m 2020. Vì th?, các chuyên gia l?p lu?n r?ng vi?c gia t?ng s? l??ng ng??i nh?p c? vào th?i ?i?m này là không lý t??ng. Nguyên nhân là vì nh?ng ng??i nh?p c? ??n Canada vào m?t giai ?o?n mà th? tr??ng lao ??ng r?t th?a, và s? r?t khó kh?n ?? tìm ki?m ???c m?t vi?c làm phù h?p.

Tuy nhiên, các s? ki?n hi?n t?i nh? m?t l?i nh?c nh? r?ng các chính sách nh?p c? c?a Canada ph?n l?n là t? ch? ??ng k? t? cu?i nh?ng n?m 1980. S? l??ng ng??i nh?p ???c chào ?ón ph?n l?n ???c tách ra kh?i ?i?u ki?n kinh t? ?ang di?n ra.

Trong khi Canada hoan nghênh ng??i nh?p c? ?? b? sung l?c l??ng lao ??ng thì chính sách nh?p c? c?a h? c?ng có ý ngh?a c?ng c? s?c m?nh c?a n?n kinh t? trong nhi?u th?p k? t?i. ?i?u này có ngh?a là ngay c? khi ng??i nh?p c? ??n trong th?i k? suy thoái kinh t?, Canada hy v?ng l?c l??ng m?i này c?ng s? là ch?t xúc tác cho t?ng tr??ng kinh t? trong t??ng lai.

Lý do chính là 9.000.000 ng??i ???c sinh ra trong th?i k? baby boomers (sau th? chi?n th? 2 n?m 1945) s? ??n tu?i ngh? h?u vào cu?i th?p k? này. T? l? sinh ?? th?p, nên Canada bu?c ph?i d?a vào vi?c nh?p c? ?? phát tri?n l?c l??ng lao ??ng.

?? phát tri?n n?n kinh t?, Canada bu?c ph?i t?ng tr??ng l?c l??ng lao ??ng và s? d?ng l?c l??ng lao ??ng hi?u qu? h?n.

Do ?ó, khuy?n khích nh?p c? trong th?i k? kh?ng ho?ng kinh t? v?n là ?i?u h?p lý. Trong khi ?ó, ng??i nh?p c? ??n Canada vào n?m 2020 có th? g?p nhi?u khó kh?n h?n trong vi?c tìm ki?m công vi?c phù h?p v?i k? n?ng, h?c v?n và kinh nghi?m làm vi?c c?a h?. H? s? ??i m?t v?i vi?c ph?i làm vi?c t?i m?t qu?c gia n?i ngu?n cung ?ng lao ??ng b? h?n ch? ?áng k? khi nhi?u baby boomers l?n l??t ngh? h?u. ?i?u này có ngh?a là nh?ng ng??i nh?p c? s? th?y nhi?u vi?c c?nh tranh c?a các ch? lao ??ng, ?i?u này s? d?n ??n k?t qu? vi?c làm và l??ng t?t h?n nhi?u.

“M?, t?t” và ch?m d?t vào cu?i nh?ng n?m 1980

Bi?n pháp ch? ??ng chào ?ón ng??i nh?p c? ngay trong th?i k? suy thoái là m?t bi?n pháp m?i trong l?ch s? Canada.

Cho ??n cu?i nh?ng n?m 1980, Canada ?ã s? d?ng bi?n pháp “m?, t?t” ?? ti?p c?n v?i m?c ?? nh?p c?. Canada s? chào ?ón ng??i nh?p c? vào th?i k? kinh t? phát tri?n m?nh và gi?m nh?p c? vào th?i k? suy thoái kinh t?. Tuy nhiên, h? ?ã d?n b? ph??ng pháp này vào cu?i nh?ng n?m 1980 sau khi xác ??nh c?n duy trì m?c ?? nh?p c? cao ?? gi?m b?t c?ng th?ng kinh t? và cu?c kh?ng ho?ng dân s? già và t? l? sinh ?? th?p. K? t? ?ó, Canada ?ã duy trì m?c ?? nh?p c? cao ngay c? trong nh?ng cu?c suy thoái kinh t? bao g?m cu?c suy thoái di?n ra trong giai ?o?n 2008 -2009.

Có th? l?p lu?n r?ng nh?ng l?i ích ng?n h?n c?a vi?c chào ?ón ng??i nh?p c? trong các kho?n th?i gian nh? giai ?o?n hi?n nay v?n giúp phát tri?n kinh t? trong nh?ng giai ?o?n ng?n h?n khi ng??i nh?p c? s? kích thích nhu c?u ? Canada thông qua vi?c mua hàng hóa và d?ch v?, ?i?u này  s? giúp giúp gi?m b?t m?t s? c?ng th?ng kinh t? do kh?ng ho?ng vi rút corona gây ra.

Thông báo k? ho?ch nh?p c? ??y tham v?ng trong giai ?o?n kh?ng ho?ng nh? v?y có th? là không lý t??ng. Tuy nhiên, trên th?c t?, th?i gian s? ch?ng minh r?ng th?i ?i?m thông báo là không quan tr?ng.

Ngày nay, v?i m?c ?? nh?p c? cao h?n, m?c dù ph?i ??i m?t v?i cu?c kh?ng ho?ng vi rút corona và s? suy thoái kinh t?, c?ng s? d?n ??n nh?ng k?t qu? t?t vào ngày mai khi dòng ng??i nh?p c? s? ?óng góp vào n?n kinh t? nh? là ng??i lao ??ng, ng??i dùng và ng??i ?óng thu?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *