Manitoba mời 123 ứng viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh

LAA ???c g?i ??n cho công nhân lành ngh?, sinh viên t?t nghi?p qu?c t? và các ?ng c? viên Express Entry.

Manitoba ?ã m?i 123 ?ng c? viên nh?p c? ?? n?p ??n ?? c? c?p t?nh vào ngày 7/5.

Các ?ng c? viên ???c m?i có h? s? EOI c?a Manitoba và ??n t? ba nhóm trong Ch??ng trình ?? c? c?a t?nh Manitoba (MPNP). Trong s? các ?ng c? viên này, 14 ng??i có h? s? Express Entry h?p l?.

LAA ???c ban hành trong vòng m?i này ???c phân ph?i nh? sau:

  • Công nhân lành ngh? ? Manitoba: 94
  • Công nhân lành ngh? ? n??c ngoài: 14
  • Giáo d?c qu?c t?: 15

MPNP ?ã ban hành 1.931 LAA trong n?m nay. ?ây là ch??ng trình th? 89 c?a Manitoba k? t? khi b?t ??u vào tháng 4/2014.

Express Entry

14 ?ng c? viên Express Entry ???c m?i cho m?t ?? c? c?p t?nh trong ch??ng trình MPNP ngày 7/5 hi?n có c? h?i nâng ??n c?a h? lên ??u nhóm Express Entry.

Các ?ng c? viên Express Entry ???c x?p h?ng d?a trên ?i?m CRS: y?u t? v?n nhân l?c nh? tu?i tác, kinh nghi?m làm vi?c, giáo d?c và kh? n?ng ngôn ng? ? m?t trong hai ngôn ng? chính th?c c?a Canada.

Các ?ng c? viên có ?i?m s? cao nh?t ???c m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada thông qua các ch??ng trình th??ng xuyên t? nhóm Express Entry.

Nh?ng ng??i nh?n ???c ?? c? c?p t?nh ???c trao thêm 600 ?i?m CRS và ???c ??m b?o nh?n ITA t? IRCC.

Các ?ng c? viên Express Entry ?ã nh?n ???c ?? c? c?p t?nh t? Manitoba l?n này công b? ID Express Entry h?p l? và cung c?p mã xác th?c ng??i tìm vi?c.

H? c?ng c?n có m?t file trong h? th?ng EOI c?a Manitoba.

H? th?ng EOI (Expression of Interest) c?a Manitoba

?? ???c m?i ??ng ký ?? c? c?p t?nh t? Manitoba thông qua c? hai nhóm Công nhân lành ngh? ? Manitoba và Công nhân lành ngh? ? n??c ngoài, các ?ng c? viên c?n ph?i ??ng ký EOI v?i MPNP.

EOI là m?t h? s? tr?c tuy?n ???c x?p h?ng trong s? 1.000 ?i?m ???c trao cho m?t ?ng c? viên có trình ?? giáo d?c, kinh nghi?m làm vi?c, k?t n?i v?i Manitoba và thành th?o ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp.

Trong ch??ng trình m?i nh?t, các ?ng c? viên ???c m?i theo nhóm Công nhân lành ngh? ? Manitoba có s? ?i?m là 475.

?ng c? viên x?p h?ng th?p nh?t ???c m?i t? nhóm Công nhân lành ngh? ? n??c ngoài có s? ?i?m là 802.

Công nhân lành ngh? ? n??c ngoài và Công nhân lành ngh? ? Manitoba

Nhóm Công nhân lành ngh? ? n??c ngoài cho phép MPNP l?a ch?n và ?? c? nh?ng ng??i lao ??ng n??c ngoài có tay ngh? cao, nh?ng ng??i có th? giúp h? tr? th? tr??ng lao ??ng Manitoba.

Các ?ng viên ph?i có m?i liên h? v?i Manitoba nh? ng??i thân ho?c b?n bè thân thi?t, tr??c ?ây t?ng h?c t?p ho?c làm vi?c ? t?nh ho?c nh?n ???c l?i m?i thông qua m?t trong các Sáng ki?n ??tuy?n d?ng chi?n l??c MPNP.

H? không c?n ph?i ? Manitoba t?i th?i ?i?m n?p ??n ?? ?? ?i?u ki?n.

Các ?ng c? viên ???c m?i thông qua nhóm Công nhân lành ngh? ? n??c ngoài ?ã ???c MPNP m?i tr?c ti?p theo Sáng ki?n ??tuy?n d?ng chi?n l??c.

Các ?ng viên ???c m?i thông qua nhóm Công nhân lành ngh? trong danh m?c Manitoba ph?i nh?n ???c th? m?i làm vi?c toàn th?i gian, dài h?n t? m?t ch? lao ??ng Manitoba.

Giáo d?c qu?c t?

Sinh viên t?t nghi?p Manitoba v?i m?t s? k? n?ng theo yêu c?u nh?t ??nh có th? ???c m?i theo nhóm Giáo d?c qu?c t?.

Nhóm này bao g?m ba lo?i ph?:

  • Career Employment Pathway
  • Graduate Internship Pathway
  • International Student Entrepreneur Pilot

MPNP ?ã g?i 15 LAA cho các ?ng c? viên c?a T? ch?c Giáo d?c Qu?c t? trong ch??ng trình này.

Theo CICNews/Canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *