Manitoba mời 153 ứng viên đăng ký đề cử cấp tỉnh

Manitoba ?ã ban hành 1.676 ?? c? c?p t?nh trong n?m nay.

Manitoba m?i 153 ?ng c?
viên nh?p c? n?p ??n xin ?? c? c?p t?nh trong ch??ng trình nh?p c? ???c t? ch?c
vào ngày 09/04.

Ch??ng trình ?? c? t?nh
Manitoba (MPNP) m?i các ?ng c? viên ?ã n?p h? s? EOI thông qua m?t trong ba lu?ng
nh?p c?.

D??i ?ây là s? l??ng l?i
m?i, còn ???c g?i là Th? t? v?n n?p ??n (LAA), ???c phát hành t? m?i lu?ng:

  • Công nhân
    lành ngh? ? Manitoba: 123
  • Lao ??ng
    có tay ngh? ? n??c ngoài: 16
  • Lu?ng giáo
    d?c qu?c t?: 14

Trong s? 153 l?i m?i
này, 15 l?i m?i ?ã ???c c?p cho các ?ng viên có h? s? Express Entry h?p l?.

H? th?ng Manitoba’s
Expression of Interest

?? ???c m?i ??ng ký ??
c? c?p t?nh t? Manitoba thông qua c? hai lu?ng Công nhân lành ngh? ? Manitoba
và Công nhân lành ngh? ? n??c ngoài, các ?ng c? viên c?n ph?i ??ng ký EOI v?i
MPNP.

EOI là m?t h? s? tr?c
tuy?n ???c x?p h?ng trong s? 1.000 ?i?m. ?i?m ???c trao cho m?t ?ng c? viên có
trình ?? h?c v?n, kinh nghi?m làm vi?c, k?t n?i v?i Manitoba và thành th?o ti?ng
Anh ho?c ti?ng Pháp, và m?t s? các y?u t? khác.

Trong ch??ng trình m?i
nh?t, các ?ng c? viên ???c m?i theo lu?ng Công nhân lành ngh? ? Manitoba có s?
?i?m 500.

?ng c? viên ???c x?p h?ng
th?p nh?t ???c m?i t? lu?ng Công nhân có tay ngh? ? n??c ngoài có s? ?i?m 742.

Công nhân
lành ngh? ? n??c ngoài và Công nhân lành ngh? ? Manitoba

Nhóm Công nhân lành
ngh? ? n??c ngoài cho phép MPNP l?a ch?n và ?? c? nh?ng ng??i lao ??ng n??c
ngoài có tay ngh? cao, nh?ng ng??i có th? h? tr? th? tr??ng lao ??ng Manitoba.

Các ?ng viên ph?i có m?i
liên h? v?i Manitoba nh? gia ?ình ho?c b?n bè thân thi?t, h?c t?p ho?c làm vi?c
? t?nh tr??c ?ó ho?c nh?n l?i m?i thông qua m?t trong các Sáng ki?n ??tuy?n d?ng
chi?n l??c c?a MPNP, và m?t s? các yêu c?u khác.

H? không c?n ph?i ?
Manitoba t?i th?i ?i?m n?p ??n.

Các ?ng c? viên ???c m?i
thông qua Lu?ng công nhân có tay ngh? ? n??c ngoài ?ã ???c MPNP m?i tr?c ti?p
theo Sáng ki?n ??tuy?n d?ng chi?n l??c.

Các ?ng viên ???c m?i
thông qua lu?ng Công nhân lành ngh? Manitoba ph?i có m?t l?i m?i làm vi?c toàn
th?i gian t? m?t ch? lao ??ng Manitoba, cùng m?t s? các tiêu chí khác.

Ch??ng trình
giáo d?c qu?c t?

Du h?c sinh Manitoba
có k? n?ng theo yêu c?u có th? ???c m?i theo ch??ng trình giáo d?c qu?c t?.

Lu?ng này bao g?m ba lo?i ph?: Con ???ng vi?c làm ngh? nghi?p, Con ???ng th?c t?p t?t nghi?p và Con ???ng doanh nhân sinh viên.

Theo CICNews/ Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *