Một Số Lưu Ý Về Điều Kiện Nhập Cư Canada

Canada là m?t qu?c gia có s?c hút l?n ??i v?i các doanh nhân, các nhà ??u t?, ng??i lao ??ng tay ngh? cao hay nh?ng du h?c sinh ngo?i qu?c b?i n?i ?ây có n?n kinh t? phát tri?n, xã h?i v?n minh, ??i s?ng nâng cao và giáo d?c ??ng c?p. Nh? th? mà hàng n?m có hàng nghìn ng??i ngo?i qu?c ? kh?p n?i trên th? gi?i ?ã nh?p c? ??n Canada ?? sinh s?ng, làm vi?c và h?c t?p. B?n là m?t trong nh?ng ng??i c?ng ?ang có ý ??nh nh?p c? sang Canada, nh?ng l?i ch?a có hi?u bi?t nh?t ??nh v? ?i?u ki?n nh?p c?, hay b?t k? m?t v?n ?? nào có liên quan? ??ng lo chúng tôi s? giúp b?n, b?ng vi?c cung c?p m?t s? l?u ý v? ?i?u ki?n nh?p c? Canada, ?? b?n có th? n?m b?t ???c nh?ng thông tin c? b?n, chu?n xác nh?t.

Nh?p c? là gì?

Nh?p c? là vi?c di chuy?n ch? ? c?a m?t ng??i n??c ngoài ??n s?ng t?i m?t qu?c gia khác theo hình th?c ??nh c? ho?c t?m trú.

Chính sách nh?p c? Canada

M?t S? L?u Ý V? ?i?u Ki?n Nh?p C? Canada

Trên th?c t? thì chính sách nh?p c? Canada ???c chia thành hai lo?i, nh?p c? t?m th?i và nh?p c? v?nh vi?n.

??i v?i các tr??ng h?p nh?p c? t?m th?i: g?m nh?ng ng??i ??n du l?ch (nh?ng ng??i này có visa du l?ch), nh?ng ng??i t? n?n, nh?ng du h?c sinh (có visa du h?c) hay nh?ng ng??i lao ??ng h?p ??ng t? các n??c khác ??n (nh?ng ng??i này có gi?y phép lao ??ng và khi h?t h?p ??ng h? bu?c ph?i quay tr? v? n??c) h? ch? ???c phép ??n Canada trong kho?ng th?i gian nh?t ??nh sau ?ó h? s? bu?c ph?i quay tr? l?i n??c s? t?i.

??i v?i các tr??ng h?p nh?p c? v?nh vi?n: g?m có doanh nhân, nh?ng ng??i lao ??ng có tay ngh? và nh?ng ng??i lao ??ng ph? thông. Nh?ng ng??i này h? s? ???c c?p th? xanh th??ng trú nhân v?nh vi?n và ???c phép sinh s?ng v?nh vi?n t?i Canada dù là công dân n??c khác, tuy nhiên h? s? b? ràng bu?c b?i nh?ng lu?t l? riêng.

?i?u ki?n nh?p c? Canada

M?t S? L?u Ý V? ?i?u Ki?n Nh?p C? Canada

Th?c t? cho th?y vi?c ???c nh?p c? Canada không ??n gi?n nh? b?n ngh?, b?i t? l? xin ???c visa ch? có 2%, mà l?i b? ràng bu?c b?i nhi?u ?i?u ki?n, lu?t l? và tiêu chí do chính ph? ??a ra, ?? giúp b?n hi?u rõ v? v?n ?? này sau ?ây chúng tôi s? ?i vào tìm hi?u ?i?u ki?n nh?p c? Canada ??i v?i t?ng ??i t??ng.

V?i ??i t??ng doanh nhân t?nh/bang: ph?i là ng??i s? h?u s? tài kho?n h?p pháp 1.6000.000 CAD, ph?i có kinh nghi?m làm vi?c ? v? trí qu?n lý c?p cao (giám ??c, phó giám ??c, tr??ng phòng), ph?i thông th?o và có ch?ng ch? ti?ng anh IELTS, m?t ?i?u ki?n không th? thi?u ?ó là ph?i có s? ti?n là 800.000 CAD ?? ??u t? vào n?n kinh t? c?a t?nh bang Canada

Riêng ??i v?i t?nh bang Quebec ngoài nh?ng ?i?u ki?n trên thì còn có thêm ?i?u ki?n khác nh? ph?i ký th?a thu?n ??m b?o sinh s?ng ??nh c? và kinh doanh t?i Quebec, ??ng th?i ph?i ch?ng minh có kinh nghi?m qu?n lý ít nh?t 2 n?m trong vòng 5 n?m g?n nh?t.

V?i ??i t??ng lao ??ng có tay ngh?: tr??c tiên b?n ph?i có trình ?? chuyên môn cao thu?c m?t trong 347 ngh? trong h? th?ng phân lo?i ngh? c?a qu?c gia Canada.

Ti?p theo b?n ph?i có trình ?? ti?ng anh IELTS ít nh?t là 6.0, cho b?n ph?n nghe, nói, ??c và vi?t ho?c trình ?? ti?ng Pháp ít nh?t theo thang ?i?m v?i 206 ?i?m ph?n ??c, 248 ?i?m ph?n nghe và 309 ?i?m v?i ph?n nói và vi?t.

B?n ph?i ch?ng minh ???c tài chính cá nhân ?? kh? n?ng sinh s?ng t?i Canada, ??ng th?i ph?i tr?i qua quá trình th?m ??nh v? s?c kh?e b?i chính quy?n t?nh bang, ??c bi?t ph?i có lý l?ch t? pháp s?ch, ??m b?o không ph?m pháp ho?c ph?m vào nh?ng quy ??nh nghiêm c?m ??nh c? c?a chính ph?. Cu?i cùng b?n ph?i có ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m làm vi?c ? m?t trong 24 ngành ngh? ?ang r?t c?n ? Canada.

V?i ??i t??ng lao ??ng ph? thông: b?n ph?i thành th?o ti?ng anh và có ch?ng ch? IELTS v?i các thang ?i?m 5.0 cho ph?n nghe và nói, 3.5 ?i?m cho ph?n ??c và 4.0 ?i?m cho ph?n vi?t và ph?i có kinh nghi?m làm vi?c toàn th?i ít nh?t là 1 n?m ho?c có gi?y ch?ng ?? ?i?u ki?n làm vi?c ph? thông do m?t c? quan b?t k? nào trên lãnh th? Canada c?p.

V?i ??i t??ng du h?c sinh: ?ây là nh?ng ??i t??ng h?c sinh t? các qu?c gia khác trên th? gi?i mu?n h?c t?p t?i Canada ? các c?p b?c t? ph? thông lên ??n cao ??ng hay ??i h?c. Tuy v?y ?? ???c du h?c t?i Canada b?n ph?i ?áp ?ng ??y ?? các ?i?u ki?n nh? ph?i có mong mu?n ???c du h?c t?i Canada, ph?i có h?c l?c trung bình tr? lên, có gi?y xác nh?n t? hi?u tr??ng nhà tr??ng ?ang h?c và ph?i ch?ng minh ???c kh? n?ng tài chính c?a b?n thân ?? có th? trang tr?i ti?n h?c phí và cu?c s?ng sinh ho?t t?i n?i ?ây.

M?t S? L?u Ý V? ?i?u Ki?n Nh?p C? Canada

Vi?c mong mu?n nh?p c? t?i Canada s? tr? lên d? dàng h?n khi b?n có nh?ng hi?u bi?t và ki?n th?c nh?t ??nh v? các ?i?u ki?n b?t bu?c mà chính ph? Canada ??a ra, t? ?ó chu?n b? h? s? ??y ??, ?? có c? h?i và nhanh chóng ???c nh?p c? h?p pháp t?i Canada. Hy v?ng v?i m?t s? l?u ý v? ?i?u ki?n nh?p c? Canada mà chúng tôi v?a chia s? s? giúp ích cho b?n trên con ???ng chinh ph?c ??c m? ???c nh?p c? h?p pháp t?i Canada.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *