NĂM 2018 – THỜI ĐIỂM “VÀNG” ĐỂ NỘP HỒ SƠ VÀO CHƯƠNG TRÌNH TỈNH BANG NEW BRUNSWICK

Nhà ??u t? ti?m n?ng & nghiêm túc

V?i các chính sách ??y m?nh thu hút doanh nhân/ ch? s? h?u doanh nghi?p có trình ?? thông qua các ch??ng trình ?? c? t?nh bang t?i Canada. Ngày 15/05 v?a qua, Chính quy?n T?nh bang New Brunswick c?ng ?ã t? ch?c bu?i Information Session t?i Singapore nh?m gi?i thi?u ??n các nhà ??u t? ch??ng trình doanh nhân t?i t?nh bang này.

S? ki?n quy t? g?n 200 nhà ??u t? t? nhi?u qu?c gia trong khu v?c Châu Á, bao g?m Trung Qu?c, ?n ??, Singapore và Vi?t Nam. ???c bi?t, h?u h?t các khách m?i có m?t l?n này ??u là nh?ng nhà ??u t? có ý ??nh ??nh c? nghiêm túc và ?ang trong giai ?o?n chu?n b?/ ti?n hành h? s?.

Hình ?nh t?i bu?i Information Session t?i Singapore

 

Thông tin t?ng quan & n?i b?t v? New Brunswick

M? ??u ch??ng trình, Chính quy?n T?nh bang ?ã mang t?i nh?ng thông tin h?u ích v? tình hình kinh t?, ch? ?? ?ãi ng?, an sinh xã h?i t?i các thành ph? thu?c t?nh bang New Brunswick. T? lâu, New Brunswick ?ã ???c m?nh danh là t?nh bang lý t??ng v? ch?t l??ng cu?c s?ng t?i Canada. Dân c? t?i New Brunswick ???c h??ng nh?ng d?ch v? y t? hi?n ??i, tân ti?t nh?t và hoàn toàn mi?n phí. Ngoài ra, t?nh bang này còn s? h?u m?t n?n giáo d?c phát tri?n v?i hàng lo?t nh?ng tr??ng ??i h?c n?i ti?ng, uy tín hàng ??u th? gi?i. ??c bi?t, ??n v?i New Brunswick, nhà ??u t? s? có ?i?u ki?n ti?p c?n các b?t ??ng s?n ch?t l??ng v?i m?c giá vô cùng c?nh tranh. Theo chia s? t? Chính quy?n T?nh bang, ch? v?i 176.000 – 200.000 CAD, nhà ??u t? s? có c? h?i s? h?u m?t b?t ??ng s?n toàn di?n, n?m t?i khu v?c trung tâm v?i nhi?u ti?n ích h?p d?n, thích h?p ?? an c? và phát tri?n cu?c s?ng.

Hình ?nh t?i bu?i Information Session t?i Singapore

Ch??ng trình ?? c? t?nh bang New Brunswick – Nh?ng c?p nh?t m?i nh?t

??i di?n New Brunswick c?ng ?ã có nh?ng chia s? chuyên sâu h?n v? ch??ng trình ??nh c? theo di?n Doanh nhân t?i t?nh bang này. New Brunswick b?t ??u ký l?i th?a thu?n v? ch??ng trình ??nh c? di?n Doanh Nhân v?i Liên Bang t? cu?i n?m 2017, ch??ng trình chính th?c b?t ??u k? t? ??u n?m 2018. Th?a thu?n này s? có hi?u l?c trong 5 n?m. C?ng trong h?i th?o, di?n gi? ?ã chia s?, n?m 2018 ???c xem là th?i ?i?m “vàng” cho các nhà ??u t? b?i ?? c?nh tranh gi?a các h? s? ch?a cao, t?c ?? x? lý h? s? vô cùng nhanh chóng do nhu c?u v? dân c? có trình ?? cao ngày càng t?ng.

Hình ?nh t?i bu?i Information Session t?i Singapore

C?ng theo công b? chính th?c t? phía ??i di?n T?nh bang, trong n?m 2018, tiêu chí ?ánh giá và ch?n l?c h? s? ??nh c? hoàn toàn không ph? thu?c vào ?i?m, không rút h? s? theo thang ?i?m t? cao xu?ng th?p nh? các t?nh bang khác t?i Canada . ?ây là m?t c? h?i vô cùng hi?m có ??i v?i m?t ch??ng trình ký qu? th?p nh?t Canada hi?n nay. Khi n?p  h? s?, nhà ??u t? ch? c?n ??t ?? s? ?i?m t?i thi?u do T?nh bang ??a ra.

Hình ?nh t?i bu?i Information Session t?i Singapore

Sau ?ó, T?nh bang New Brunswick s? ?ánh giá h? s? thông qua các tiêu chí  liên quan t?i kinh nghi?m, ngành ngh?, b?ng c?p, tính kh? thi c?a ý t??ng kinh doanh. Các ngành ngh? ???c t?p trung t?i ?ây c?ng khá ?a d?ng, bao g?m truy?n thông, s?c kh?e, d?ch v?, ch? bi?n th?c ph?m, g?, s?n xu?t, nông nghi?p và du l?ch, mang t?i nhi?u s? l?a ch?n cho các nhà ??u t?.

Xuyên su?t s? ki?n, ??i di?n T?nh bang nhi?u l?n nh?n m?nh vi?c n?p h? s? c?n ti?n hành s?m càng t?t ?? k?p h?n ng?ch n?m 2018 vì tiêu chí ?ánh giá h? s? m?i n?m m?i khác, tránh ???c tình tr?ng sau này l?i ph?i c?nh tranh nhau v? ?i?m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *