Nếu làm 10 nghề này Lao động nước ngoài sẽ dễ được thuê hơn

Canada ?ã ti?n hành cho nhà tuy?n d?ng thuê lao ??ng n??c ngoài trong các ngành nông nghi?p, ch? bi?n th?c ph?m và v?n t?i.

Nhà tuy?n d?ng thuê lao ??ng n??c ngoài trong 10 ngành nông nghi?p, ch? bi?n th?c ph?m và ngh? v?n t?i ???ng b? gi? ?ây có th? b? qua m?t b??c t?n th?i gian trong quy trình c?p phép làm vi?c.

Canada hi?n ?ang b? yêu c?u qu?ng cáo cho LMIA trong m?t s? ngành ngh? ?u tiên cao.

?? có ???c LMIA, trong h?u h?t các tr??ng h?p, ng??i s? d?ng lao ??ng c?n ch?ng minh r?ng không có ng??i Canada nào s?n sàng nh?n v? trí tr?ng tr??c khi cung c?p nó cho m?t công nhân n??c ngoài. H? làm ?i?u này b?ng cách qu?ng cáo v? trí cho thuê trên các n?n t?ng khác nhau trong t?i ?a 3 tháng trong m?t s? tr??ng h?p.

K? t? ngày 20/03, các yêu c?u tuy?n d?ng t?i thi?u cho các ??n LMIA ?ang ch? x? lý và trong t??ng lai s? ???c mi?n cho 10 ngh? nghi?p sau:

  • Ng??i bán th?t và ng??i bán cá – bán l? và bán buôn (NOC 6331)
  • Tài x? xe t?i v?n chuy?n (NOC 7511)
  • Nhà th?u d?ch v? nông nghi?p, giám sát trang tr?i và công nhân ch?n nuôi chuyên ngành (NOC 8252)
  • Công nhân nông tr?i t?ng h?p (NOC 8431)
  • Công nhân nhà tr? và nhà kính (NOC 8432)
  • Công nhân thu ho?ch (NOC 8611)
  • Công nhân nhà máy cá và h?i s?n (NOC 9463)
  • Lao ??ng trong ch? bi?n th?c ph?m, ?? u?ng và các s?n ph?m liên quan (NOC 9617)
  • Lao ??ng ch? bi?n cá và h?i s?n (NOC 9618)
  • Th?t công nghi?p và máy c?t th?t, gia c?m và công nhân liên quan (NOC 9462)

Ng??i lái xe t?i trong t?nh có Mandatory Entry-Level Training b?t bu?c ph?i có ch?ng nh?n s? h?u t?i th?i ?i?m h? nh?n ???c gi?y phép làm vi?c. Các t?nh có yêu c?u này bao g?m B.C., Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario và Quebec.

Neu-lam-10-nghe-nay-Lao-dong-nuoc-ngoai-se-de-duoc-thue-hon

X? lý ??n LMIA ?i?n t? m?i

LMIA hi?n có th? ???c g?i email ??n D?ch v? Canada. Ng??i s? d?ng lao ??ng có th? g?i email ??n c?a h? ??n ??a ch? thích h?p d?a trên dòng nh?p c? và v? trí công vi?c.

Hi?n t?i, các ??n xin l??ng cao và l??ng th?p t? British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, Vùng lãnh th? Tây B?c, Nunavut và Yukon ph?i ???c g?i ??n trung tâm x? lý Ontario.

Theo CICNews/Canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *