New Brunswick cho thấy sự gia tăng lớn về nhập cư trong năm năm tới

Định cư canada

Nh?p c? ‘quan tr?ng’ ?? ??o ng??c tình tr?ng suy gi?m dân s? ? t?nh bang, chính ph? nói.

Chính ph? New Brunswick ?ang kêu g?i m?t s? gia t?ng ?áng k? trong nh?p c? vào t?nh bang trong n?m n?m t?i ?? gi?i quy?t các thách th?c kinh t? và xã h?i do dân s? già.

Chi?n l??c t?ng tr??ng dân s? m?i c?a chính ph? s? cho th?y ??s? ng??i nh?p c? kinh t? ??nh c? ? New Brunswick m?i n?m ??t 7.500 vào n?m 2024.

?i?u này s? nâng t? l? nh?p c? c?a New Brunswick lên g?n 1% t?ng dân s? và g?n g?p ?ôi s? ng??i nh?p c? hi?n t?i ??nh c? trong t?nh.

T?ng tr??ng dân s? r?t quan tr?ng ??i v?i s? thành công trong t??ng lai c?a t?nh ta, B? tr??ng B? Giáo d?c, ?ào t?o và Lao ??ng sau trung h?c c?a Tre New Brunswick, Trevor Ch?, cho bi?t trong m?t tuyên b?.

S? thu hút và duy trì c?a ng??i Canada m?i là r?t quan tr?ng ?? giúp chúng tôi t?ng dân s? c?a t?nh và ?áp ?ng nhu c?u c?a ch? lao ??ng.

Báo cáo cho bi?t kho?ng 120.000 vi?c làm s? có s?n ? New Brunswick trong 10 n?m t?i. S? li?u th?ng kê do H?i ??ng ?a v?n hóa New Brunswick (NBMC) biên so?n cho th?y l?c l??ng lao ??ng c?a t?nh m?t 110.000 công nhân trong cùng th?i gian này, ch? y?u là ngh? h?u.

Báo cáo l?u ý r?ng dân s? trong ?? tu?i lao ??ng hi?n t?i c?a New Brunswick quá nh? ?? có th? l?p ??y nh?ng c? h?i này và t? l? sinh gi?m có ngh?a là tình tr?ng này s? ch? tr? nên t?i t? h?n n?u nh?p c? không t?ng.

Di chuy?n qu?c t? là m?t chi?n l??c quan tr?ng ?? gi?m b?t tác ??ng c?a s? suy gi?m này, chi?n l??c ??c.

M?t m?i quan tâm chính ???c nêu trong chi?n l??c là kh? n?ng h? tr? các d?ch v? xã h?i quan tr?ng nh? ch?m sóc s?c kh?e c?a New Brunswick. Báo cáo cho bi?t s? l??ng cá nhân trong ?? tu?i lao ??ng ? New Brunswick cho m?i công dân cao c?p ?ã gi?m t? 4,6 xu?ng 3,1 trong giai ?o?n 2008-2018 và có th? ??t 2,3 vào n?m 2027.

Báo cáo cho bi?t, ?i?u này s? có tác ??ng ?áng k? ??n kh? n?ng tài tr? c?a các d?ch v? xã h?i và kinh t? c?a t?nh. Trong ng?n h?n và dài h?n, ?? ?áp ?ng nhu c?u h? tr? dân s? già v?i c? s? thu? b? thu h?p, New Brunswick c?n khuy?n khích s? di chuy?n vào t?nh ?? c?i thi?n tri?n v?ng dân s? c?a chúng tôi.

Xây d?ng ?à

Chi?n l??c này cho bi?t vi?c t?ng nh?p c? vào t?nh s? ??t ???c ch? y?u thông qua Ch??ng trình ?? c? t?nh New Brunswick (NBPNP)Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng .

NBPNP cho phép New Brunswick ?? c? m?t s? l??ng công nhân, doanh nhân và sinh viên t?t nghi?p qu?c t? ?? ?i?u ki?n t? các t? ch?c sau trung h?c c?a New Brunswick cho th??ng trú m?i n?m.

Ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng là m?t quan h? ??i tác c?p t?nh do liên bang ?i?u hành s? d?ng lao ??ng ???c ??a ra vào n?m ngoái ?? giúp các ch? lao ??ng ? khu v?c ??i Tây D??ng Canada thuê nhân công n??c ngoài ?? l?p ??y kho?ng tr?ng lao ??ng.

Phân b? c?a t?nh theo các ch??ng trình này là 2.100 vào n?m 2019, chi?n l??c cho bi?t, t?ng t? 625 trong n?m 2014.

Chi?n l??c cho bi?t Chúng ta c?n ph?i xây d?ng trên ?à này và t?p trung vào s? gia t?ng dân s? liên t?c và s? gia t?ng di c? c?a nh?ng ng??i m?i ?áp ?ng nhu c?u th? tr??ng lao ??ng và kinh t? m?c tiêu c?a t?nh.

Trong s? các m?c tiêu khác, chi?n l??c này c?ng kêu g?i ??t ???c t? l? gi? chân ng??i nh?p c? là 85% vào n?m 2024 và t?ng s? l??ng ng??i nh?p c? nói ti?ng Pháp lên hai ph?n tr?m m?i n?m trong n?m n?m t?i lên t?i 33% t?ng s? ng??i nh?p c? ??n t?nh, n?i công nh?n c? ti?ng Anh và ti?ng Pháp là ngôn ng? chính th?c.

7.500 m?c tiêu ‘r?t kh? thi’

Chi?n l??c c?a chính ph? l?p l?i nh?ng phát hi?n c?a m?t báo cáo do NBMC ban hành vào tháng 11 n?m ngoái, c?ng kêu g?i t?ng nh?p c? vào t?nh t?i m?t ph?n tr?m dân s? c?a New Brunswick.

Alex LeBlanc, giám ??c ?i?u hành c?a NBMC, nói v?i CIC News r?ng m?c tiêu c?a t?nh là có th? ??t ???c r?t t?t và khung th?i gian s? cho phép t?nh chu?n b? các h? th?ng h? tr? giúp c?ng ??ng chào ?ón và h? tr? ng??i m?i khi h? ??nh c? ? New Brunswick.

“ Chi?n l??c này th?c s? t??ng tr?ng cho s? bi?n ??i New Brunswick ?ang tr?i qua”, LeBlanc cho bi?t trong m?t cu?c ph?ng v?n qua ?i?n tho?i. Chúng tôi, v?i t? cách là m?t t?nh, hoàn toàn ??ng sau giá tr? nh?p c?, nh?ng ?óng góp mà nh?ng ng??i m?i ??n và cam k?t chào ?ón nhi?u ng??i ??n New Brunswick trong nh?ng n?m t?i.

K? ho?ch hành ??ng

New Brunswick ??t m?c tiêu ??t ???c các m?c tiêu t?ng tr??ng dân s? thông qua k? ho?ch hành ??ng 60 ?i?m d?a trên b?n m?c tiêu r?ng l?n:

 • Thu hút m?t l?c l??ng lao ??ng lành ngh? phù h?p v?i nhu c?u th? tr??ng lao ??ng c?a chúng tôi;
 • Tuy?n d?ng các doanh nhân khuy?n khích t?ng tr??ng kinh t? b?n v?ng;
 • T?o m?t môi tr??ng n?i nh?ng ng??i m?i ??n và gia ?ình c?a h? có th? ??nh c? và thành công; và
 • Thu hút c?ng ??ng ?? thúc ??y m?t t?nh ?a d?ng và chào ?ón h?n.

V? nh?p c?, các m?c tiêu ch?a m?t s? hành ??ng chính liên quan ??n francophones, sinh viên qu?c t?, doanh nhân qu?c t? và công nhân lành ngh?, doanh nghi?p và c?ng ??ng.

D??i ?ây là m?t s? hành ??ng nh?p c? chính ???c li?t kê trong K? ho?ch hành ??ng t?ng tr??ng dân s?:

 • t?o ra m?t b? công c? và tài nguyên s? giáo d?c, thông báo và h? tr? các ch? lao ??ng New Brunswick trong vi?c s? d?ng nh?p c? ?? ?áp ?ng nhu c?u l?c l??ng lao ??ng c?a h?;
 • khuy?n khích sinh viên qu?c t? ? l?i và ??nh c? t?i New Brunswick sau khi t?t nghi?p;
 • gi?i quy?t các v?n ?? công nh?n ch?ng nh?n n??c ngoài cho các ?ng c? viên nh?p c? và v? ho?c ch?ng c?a h?;
 • thúc ??y các ch??ng trình nh?p c? c?p t?nh t?i th? tr??ng Pháp ng?;
 • h? tr? các n? l?c tham gia c?ng ??ng phá v? ??nh ki?n ??ho?c quan ni?m sai l?m t?p trung vào th?c t? nhân kh?u h?c trong t?nh, l?i ích c?a vi?c nh?p c? và t?m quan tr?ng c?a vi?c chào ?ón các c?ng ??ng;
 • xem xét Dòng doanh nhân c?a NBPNP ?? ??m b?o nó t?t nh?t cho phép nh?ng ng??i m?i ??n b?t ??u kinh doanh và thành công;
 • h? tr? các c? quan ??nh c? di dân trong vi?c cung c?p các d?ch v? ??nh c? c?n thi?t ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a v? / ch?ng và con cái m?i ??n;
 • thu hút chính quy?n ??a ph??ng và các bên liên quan trong c?ng ??ng ?? h? tr? m?t quá trình xung quanh các chuy?n th?m khám phá cho ng??i m?i ??n;
 • thúc ??y ?ào t?o n?ng l?c v?n hóa cho các nhà tuy?n d?ng New Brunswick.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *