NEWFOUNDLAND VÀ LABRADOR CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Danh sách các nhà tuy?n d?ng c?a Newfoundland và Labrador tham gia ch??ng trình ??nh c? theo di?n tay ngh? ??i Tây D??ng ?ã ???c công b?, và chính quy?n t?nh bang khuy?n khích các công dân n??c ngoài ?? liên l?c v?i nhà tuy?n d?ng.

Danh sách này có 172 ng??i s? d?ng lao ??ng – nhà tuy?n d?ng ???c chính ph? Newfoundland và Labrador thi?t l?p theo ch??ng trình ??nh c? thí ?i?m ??i Tây D??ng (#AIPP), mà nhanh chóng h?i ?? ?i?u ki?n ?? nh?n ng??i lao ??ng n??c ngoài và sinh viên t?t nghi?p qu?c t? v?i m?t công vi?c ???c cung c?p t? m?t nhà tuy?n d?ng lao ??ng ?? nh?n #PR – Th??ng trú nhân Canada.

Nhà tuy?n d?ng ???c li?t kê b?i t?nh bang Newfoundland và Labrador d?a trên tình hình kinh doanh c?a t?nh bang, t? các c?a hàng cà phê, nhà hàng cho ??n các công ty hàng không, và ???c ??t t?i khu v?c phía ?ông c?a Canada.

M?t l?u ý ? d??i cùng c?a danh sách r?ng “Công dân n??c ngoài, bao g?m c? sinh viên t?t nghi?p qu?c t?, quan tâm ??n ch??ng trình ??nh c? Thí ?i?m ??i Tây D??ng ???c khuy?n khích liên h? v?i các nhà tuy?n d?ng ???c li?t kê.”
Newfoundland và Labrador hi?n là t?nh duy nh?t tham gia li?t kê danh sách các nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh cho ch??ng trình AIPP.

Báo cáo c?a Chính ph? nói r?ng hàng ngàn công vi?c ???c d? ?oán l?p ??y ? Newfoundland và Labrador gi?a bây gi? và 2025 là k?t qu? c?a s? suy gi?m dân s? trong t?nh th?i gian qua.

Nh? ?ã gi?i thi?u n?m ngoái, ch??ng trình AIPP trong ba n?m này giúp các nhà tuy?n d?ng ? Canada thu?c b?n t?nh ??i Tây D??ng bao g?m NewfoundlandvàLabrador, NovaScotia, NewBrunswickPrinceEdwardIsland có th? thuê lao ??ng ?? ?i?u ki?n n??c ngoài và sinh viên t?t nghi?p qu?c t?, trong ?i?u ki?n Nhà tuy?n d?ng không th? tìm ???c lao ??ng ??a ph??ng.

?? tham gia vào AIPP, nhà tuy?n d?ng ph?i ???c công nh?n b?i chính ph? t?nh bang t??ng ?ng. Quá trình này ?òi h?i các quy ??nh, cam k?t t? các nhà tuy?n d?ng, bao g?m làm vi?c v?i d?ch v? cung c?p và gi?i quy?t ?? giúp ng??i lao ??ng chính n?p ??n và gia ?ình c?a h? ?i?u ch?nh cu?c s?ng ? Canada.

Ch??ng trình #AIPP cho phép con s? h? s? là 1.000 trong 2018, 2.000 cho 2019 và 4.000 cho 2020. Tuy nhiên, s? ph? bi?n c?a ch??ng trình khi?n Chính ph? liên bang nâng con s? m?c tiêu c?a n?m 2018 lên ??n 2.500 vào tháng b?y này.

Ch??ng trình thí ?i?m ???c v?n hành nh? m?t quan h? ??i tác gi?a chính ph? liên bang c?a Canada và các chính ph? t?nh bang c?a b?n t?nh ??i Tây D??ng c?a Canada.

Ngu?n: Villaland D?ch

Newfoundland and Labrador publishes list of employers designated under Atlantic Immigration Pilot Program

 

tin t?c liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *