Nghề Nghiệp Tại Tỉnh Bang Canada Bạn Có Đáp Ứng Được?

?ng viên nh?p c? có kinh nghi?m làm vi?c trong b?t k? m?t ngành ngh? nào ??u có th? ???c m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada thông qua H? th?ng Canada Express Entry. Tuy v?y trong tr??ng h?p ?ng viên thu?c m?t ngành ngh? c? th? s? t?o nên l?i th? ? c?p t?nh. Hãy cùng Công ty ??nh C? Canada Villaland tìm hi?u v? nh?ng ngành ngh? t?i t?i Canada ?? b?n xem có phù h?p v?i n?ng l?c c?a mình hay không nhé!!!!

T?i Canada có ba ch??ng trình nh?p c? kinh t? liên bang g?m: Ch??ng trình Công nhân lành ngh? Liên bang, Ch??ng trình truy?n th?ng có tay ngh? Liên bang và ch??ng trình kinh nghi?m Canada t?o ?i?u ki?n giúp ?ng viên ?i t?i con ???ng ???c nh?p c? th??ng trú t?i Canada (???c bi?t nhóm ?ng c? viên cho c? ba ch??ng trình ???c qu?n lý b?i h? th?ng Express Entry). ?? nh?n ???c l?i m?i t? H? th?ng Express Entry các ?ng viên ph?i ??t ???c s? ?i?m t?i thi?u t? H? th?ng x?p h?ng toàn di?n Express Entry (CRS) theo quy ??nh. H? th?ng này s? xác ??nh v? trí ?ng viên trong nhóm, xem xét m?c ?? công vi?c t?i v? trí làm vi?c toàn th?i gian hay bán th?i gian và kinh nghi?m làm vi?c. ??c bi?t s? l?u ý ??n ?i?m ngh? nghi?p c?a ?ng viên có ???c coi là lành ngh? hay không.

Ngh? nghi?p n?m trong nhóm ngành ngh? ?ang thi?u ngu?n lao ??ng t?i Canada g?m O (qu?n lý), A (chuyên nghi?p) ho?c B (k? thu?t) theo Phân lo?i ngh? nghi?p qu?c gia Canada (NOC). ??i v?i nh?ng ngh? nghi?p th?c t? c?a ?ng c? viên (ví d? nh? ki?n trúc s?) s? không ???c CRS xem xét, ??ng th?i không ???c tính ??n vi?c m?i n?p ??n xin th??ng trú Canada thông qua H? th?ng Express Entry.

Ch??ng trình ?? c? c?p t?nh c?a các t?nh bang t?i Canada 

ngh? nghi?p t?i t?nh bang Canada

Trong m?t s? lu?ng ?ng c? viên c?p t?nh và m?t s? lu?ng liên k?t v?i h? th?ng Express Entry s? yêu c?u ?ng viên ph?i có kinh nghi?m làm vi?c trong m?t ngh? nghi?p c? th?. V?i nh?ng lu?ng trên s? cho phép các t?nh và vùng lãnh th? ???c tham gia ?? c? ?ng viên n??c ngoài có kinh nghi?m làm vi?c t?i v? trí khuy?t thi?u cho th??ng trú nhân Canada.

Trên h? th?ng Expression Of Interest s? yêu c?u ?ng c? viên (g?m c? ?ng c? viên Express Entry) ph?i ??ng ký m?t h? s? v?i ch??ng trình ?ng c? viên c?p t?nh ???c ?? c?p. Các ?ng viên trên H? th?ng Express Entry có ?? c? c?p t?nh s? ???c nh?n thêm 600 ?i?m so v?i ?i?m CRS c?a h?, t? ?ó t?ng c? h?i ???c nh?n l?i m?i th??ng trú t?i Canada trong l?n b?c th?m ti?p theo t? H? th?ng Express Entry.

T?i Canada h?u nh? các t?nh bang ??u có ít nh?t m?t lu?ng nh?p c? s? d?ng danh sách các ngành ngh? theo yêu c?u ?? xác ??nh ?? ?i?u ki?n hay không. Nh?ng danh sách này s? d?a trên y?u t? nhu c?u và c? h?i th? tr??ng lao ??ng hi?n t?i ? t?nh bang. Vì th? nên danh sách có th? ???c thay ??i ?? phù h?p v?i tình hình th?c t? c?a t?nh bang mà không c?n thông báo tr??c.

Sau ?ây s? là m?t s? ví d? ph? bi?n v? các lu?ng ?ng c? viên c?p t?nh yêu c?u kinh nghi?m làm vi?c ???c ch? ??nh: 

British Columbia: Thí ?i?m công ngh?

Alberta: Dòng c? h?i c?a Alberta

Saskatchewan: Công nhân lành ngh? qu?c t? – Nh?p c?nh nhanh chóng và Ngh? nghi?p theo yêu c?u

Manitoba: Công nhân lành ngh? ? n??c ngoài

Ontario: Công vi?c c?a nhà tuy?n d?ng: Lu?ng k? n?ng theo yêu c?u

New Brunswick: Dòng th? tr??ng lao ??ng Express Entry (?ôi khi, không ph?i lúc nào c?ng v?y)

Nova Scotia: Nhu c?u – Nh?p c?nh nhanh (Lo?i B)

Các ngành ngh? ???c nh?m m?c tiêu b?i các danh sách này khác nhau, nh?ng có nh?ng ngh? nghi?p mà m?t s? ?ã có chung:

– K? thu?t viên k? toán và k? toán (NOC 1311)

– Tr? lý hành chính (NOC 1241)

– L?p trình viên máy tính và nhà phát tri?n ph??ng ti?n t??ng tác (NOC 2174)

– Nhân viên ph?c v? xã h?i và c?ng ??ng (NOC 4212)

– Giáo d?c m?m non (NOC 4214)

Nh?ng ngành ngh? v? k? thu?t t?i t?nh bang t?i Canada 

Nhóm ngành ngh? k? thu?t ???c xét ?u tiên t?i các t?nh bang t?i Canada. ?i?u này ???c bi?u hi?n rõ nh? sau:

– Ch??ng trình Thí ?i?m k? thu?t British Columbia s? là m?t ví d? v? s? ?u tiên liên quan ??n các ngành ngh? k? thu?t ? Canada.

– Kinh nghi?m làm vi?c thu?c m?t trong nh?ng ngành ngh? k? thu?t theo yêu c?u thí ?i?m 29 s? là ?i?u ki?n chính c?n thi?t cho ch??ng trình, giúp nhà tuy?n d?ng bi?t ???c l? trình nh?p c? c?a ?ng viên (ng??i lao ??ng n??c ngoài và sinh viên qu?c t?).

– Danh sách B.C s? ph?n ánh nhu c?u v? ngu?n lao ??ng th?c t? trong t?nh bang d?a trên nghiên c?u th? tr??ng lao ??ng do Hi?p h?i k? thu?t BC và ?y ban Kinh t? Vancouver th?c hi?n.

ngh? nghi?p t?i t?nh bang Canada

Các ngành ngh? liên quan ??n k? thu?t c?ng n?i b?t trong Danh sách Ngh? nghi?p theo yêu c?u c?a Manitoba.

– Kinh nghi?m làm vi?c c?a ?ng viên v?i v? trí ngh? nghi?p thu?c danh sách ngh? nghi?p k? thu?t s? là y?u t?, tiêu chí c?n ???c ?áp ?ng khi tham gia m?t s? ch??ng trình lu?ng lao ??ng tay ngh? ? n??c ngoài. ?ây c?ng chính là m?t trong nh?ng con ???ng c?p t?nh tích c?c nh?t c?a Canada.

– T?i Ontario h? c?ng tuyên b? r?ng, h? s? t?o ra m?t dòng nh?p c? dành riêng cho nhân viên k? thu?t nh?ng không có thông tin chi ti?t nào ???c ??a ra.

L?a ch?n nh?ng ??c thù ngh? nghi?p c?a các t?nh bang 

ngh? nghi?p t?i t?nh bang Canada

M?t s? t?nh bang ?ã t? ch?c b?c th?m ??c thù ngh? nghi?p. Ví nh? dòng ?u tiên th? tr??ng lao ??ng liên k?t v?i Nova Scotia t? Express ???c t?o ra cho m?c ?ích này, cho phép t?nh bang tìm ki?m trên H? th?ng Express Entry cho các ?ng viên có kinh nghi?m làm vi?c c?n thi?t.

K? t? khi ch??ng trình ???c ra m?t vào tháng 8 n?m 2018, t?nh bang Nova Scotia ?ã ti?n hành t? ch?c các cu?c rút th?m có m?c tiêu cho các ngh? nghi?p nhà giáo, tr? lý m?m non, ki?m toán viên tài chính và k? toán. T?i t?nh bang New Brunswick c?ng ?ã ch?p nh?n h? s? t? các ?ng viên có kinh nghi?m trong các ngành ngh? c? th? thông qua Dòng th? tr??ng lao ??ng Express Entry.

Không ch? v?y Ch??ng trình ?? c? t?nh bang New Brunswick còn s? d?ng m?t danh sách các ngành ngh? ???c ch? ??nh g?m m?t cu?c b?c th?m vào tháng 7 n?m 2018, nh?m vào m?t lo?t các v? trí liên quan ??n k? thu?t và m?t s? các ngành ngh? khác.

B?n ?ang có ?u th? – n?m trong nhóm ngh? nghi?p t?i t?nh bang Canada. B?n mu?n ???c ??nh c? Canada ?? tr? thành th??ng trú nhân h?p pháp? T?t c? ??u có th? th?c hi?n ???c. Hãy liên h? v?i chúng tôi n?u b?n có nhu c?u tìm hi?u ch??ng trình ho?c quan tâm ??n các v?n ?? có liên quan –  Công ty ??nh c? Villaland.

Công Ty ??nh C? Canada Villaland

Hotline: 091.6767.088 – 094.147.9988

Website: http://villaland.com.vn/

??a ch?: C?n 24OT03, T?ng 24, Toà Nhà Landmark 81, Vinhomes Central Park,208 Nguy?n H?u C?nh, Ph??ng 22, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

Ngu?n:CIC New/2019/May/ Villaland biên d?ch

ngh? nghi?p t?i t?nh bang Canada

 

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *