Người nhập cư liệu có đang thành công trong nền kinh tế Canada?

Canada r?t quan tâm v? vi?c ??m b?o cho ng??i nh?p c? thành công trong n?n kinh t? t?i ??t n??c mình. Các ch??ng trình nh?p c? h?ng kinh t? c?a Canada ???c thi?t k? ?? ch?n nh?ng ?ng viên có c? h?i tìm vi?c làm t?t nh?t trong th? tr??ng lao ??ng Canada.

Nhi?u th?p k? nghiên c?u c?a chính ph? liên bang cho th?y nh?ng ng??i nh?p c? ??n Canada khi tu?i ??i còn tr?, có trình ?? h?c v?n cao và k? n?ng ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp thành th?o có c? h?i thành công cao h?n.

Canada cam k?t h? tr? h?i nh?p kinh t? ???c th? hi?n rõ h?n b?ng kho?n tài tr? 1,5 t? ?ô mà ch?nh ph? cung c?p hàng n?m ?? h? tr? cho ng??i m?i nh?p c?. Nh?ng h? tr? này giúp ng??i nh?p c? tìm ???c vi?c làm và c?i thi?n k? n?ng ngôn ng? c?a h?.

Khi ??n lúc ?ánh giá hi?u su?t c?a ng??i nh?p c? trong th? tr??ng lao ??ng Canada,  ngh?a là ?ang là so sánh thu nh?p c?a dân nh?p c? v?i dân s? g?c Canada. ?i?u này có ý ngh?a ? m?t m?c ?? nh?t ??nh nào ?ó, nh?ng so sánh nh? v?y có th? gây hi?u nh?m. M?t m?t, chính ph? Canada mu?n ng??i nh?p c? tìm ki?m ???c m?c l??ng t??ng t? nh? ng??i Canada. M?c l??ng cho chúng ta ý th?c m?nh m? v? vi?c ng??i nh?p c? có m?c s?ng t??ng t? nh? ng??i g?c Canada hay không.

Ba lý do cho th?y t?i sao thu nh?p là m?t ch? s? t??ng ??i c?a h?i nh?p kinh t? Canada

T?p trung vào thu th?p s? li?u ti?n l??ng có th? gây hi?u nh?m vì nhi?u lý do.
??u tiên, ng??i nh?p c? có xu h??ng ??n Canada g?p b?t l?i trong th? tr??ng lao ??ng. H? th??ng ??n mà không có m?i quan h? ho?c có chuyên môn chuyên nghi?p và c?n th?i gian ?? các nhà tuy?n d?ng Canada nh?n ra các k? n?ng c?a h?. Nh?ng ng??i nh?p c? có m?c l??ng cao th??ng c?n ít nh?t 5 n?m ? Canada tr??c khi m?c l??ng c?a h? phù h?p v?i nh?ng ng??i dân b?n x? ? Canada.

Lý do th? hai t?i sao nói thu nh?p có th? là m?t ch? s? sai l?ch v? h?i nh?p kinh t? là ph?n l?n ng??i nh?p c? Canada th?y  ???c hoan nghênh và chao ?ón t?i ?ây.
M?c dù t?ng l?p kinh t? chi?m kho?ng 60% t?ng s? ng??i nh?p c? vào Canada m?i n?m, nh?ng t? l? ng??i nh?p c? th?c s? ???c ?ánh giá v? k? n?ng c?a h? chi?m kho?ng 25% trong t?ng s? ng??i m?i nh?p c? Canada hàng n?m.
?ây là nh?ng ?ng viên chính ???c ?ánh giá d??i t?ng l?p kinh t? v? các y?u t? nh? tu?i tác, trình ?? h?c v?n, k? n?ng ngôn ng? và kinh nghi?m làm vi?c. Do ?ó, Canada không chào ?ón h?u h?t nh?ng ng??i nh?p c? ?? phát tri?n kinh t?, mà thay vào ?ó, chính ph? Canada luôn chào ?ón và n? l?c giúp ng??i ??nh c? ?oàn t? b?ng chính sách nh?p c? cho c? gia ?ình

Lý do th? ba là ch? v?i th?ng kê thu nh?p không giúp chúng tôi hi?u ???c hi?u qu? kinh t? c?a nh?ng ng??i m?i ??n. Có m?t s? s? li?u h?u ích khác mà chính ph? Canada  có th? s? d?ng ?? ?ánh giá h?i nh?p kinh t?.

N?n Kinh t? h?i nh?p b?i ng??i nh?p c?

M?t trong nh?ng s? li?u này là m?c ?? mà ng??i nh?p c? tham gia vào th? tr??ng nhà ?. S?c mua l?n nh?t mà ng??i Canada và ng??i nh?p c? th?c hi?n là mua nhà. Th?ng kê nghiên c?u c?a Canada cho th?y t? l? s? h?u nhà gi?a ng??i Canada và ng??i nh?p c? là nh? nhau (69% c?a c? hai nhóm s? h?u nhà). Giá tr? trung bình c?a m?t ngôi nhà ng??i nh?p c? t?i Toronto và Vancouver c?ng t??ng ???ng v?i dân s? b?n ??a Canada. ?i?u này cho chúng ta bi?t r?ng nh?ng ng??i nh?p c? mang l?i kho?n ti?t ki?m ?áng k? v?i h?, ?i?u này làm t?ng s?c mua c?a h? ? Canada.

Th? hai, thu nh?p h? gia ?ình c?a ng??i nh?p c? g?n b?ng m?c c?a các h? gia ?ình Canada. Các h? gia ?ình nh?p c? trung bình ki?m ???c kho?ng 85.000 ?ô  m?i n?m, so v?i kho?ng 90.000 ?ô cho các h? gia ?ình Canada. ?i?u này cho chúng ta bi?t r?ng ngay c? khi ng??i có thu nh?p trung bình c?ng ki?m ???c ít ti?n h?n ng??i Canada trung bình, thì th?c t? là h? gia ?ình nh?p c? trung bình có nhi?u ng??i có thu nh?p cho phép các gia ?ình nh?p c? có s?c mua g?n nh? gia ?ình b?n ??a Canada.

Nh?ng phát hi?n th? nh?t và th? hai c?ng giúp nh?n m?nh t?m quan tr?ng c?a vi?c nh?p c? theo t?ng l?p gia ?ình. Canada Quy?t ??nh cho phép ??nh c? cho c? gia ?ình là m?t chính sách t?t vì các gia ?ình có th? h? tr? l?n nhau v? tài chính và t?ng m?c s?ng chung.

Th? ba, cách công b?ng nh?t ?? ?o l??ng cách ng??i nh?p c? ?ang th?c hi?n là b?ng cách so sánh các ?oàn h? di dân hi?n t?i v?i các ?oàn h? di dân tr??c ?ây. Ng??i nh?p c? có m?t b?t l?i t? nhiên trong th? tr??ng lao ??ng, nh?ng c?ng không có ý ngh?a gì khi so sánh h? v?i nh?ng ng??i lao ??ng g?c Canada. Nh?ng gì Canada nên mong ??i là giúp cho các nhóm ng??i nh?p c? hi?n t?i v??t tr?i h?n các th? h? di dân tr??c ?ây. Nghiên c?u c?a chính ph? trong th?p k? qua trên th?c cho th?y.

Cu?i cùng là hi?u qu? kinh t? c?a ng??i nh?p c? th? h? th? hai t??ng ???ng v?i tr? em sinh ra ? Canada. ?i?u này cho chúng ta bi?t r?ng trong khi nh?ng ng??i nh?p c? th? h? ??u tiên không th?c hi?n m?nh m? nh? t?t c? chúng ta hy v?ng, con cái c?a h? s? giúp t?ng c??ng s? ?óng góp chung c?a gia ?ình vào n?n kinh t? Canada. Canada không nên quên m?t s? th?t r?ng nh?p c? v?n ph?i là chính sách lâu dài.

Ng??i nh?p c? ?ang thành công ? Canada

Không có v??ng m?c nào cho r?ng r?ng chính ph? nên làm nhi?u h?n ?? c?i thi?n hi?u qu? kinh t? c?a ng??i nh?p c? ? Canada. ??ng th?i, có r?t nhi?u ch? s? cho th?y ng??i nh?p c? ch?c ch?n ?ang thành công ? Canada.

Canada s? ti?p t?c c?i thi?n các ch??ng trình l?p kinh t? và ??u t? vào h? tr? ??nh c? và h?i nh?p. ?i?u này c?ng v?i vi?c chín tri?u ng??i Canada s? ??n tu?i ngh? h?u trong th?p k? t?i cho th?y hi?u qu? kinh t? c?a ng??i nh?p c?, c?ng nh? thu nh?p c?a h? s? ti?p t?c ???c c?i thi?n.

Ngu?n CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *