NGƯỜI NHẬP CƯ NGÀY CÀNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CANADA

Ba ph?n t? dân s? Canada hi?n t?i t?ng lên t? nh?ng ng??i nh?p c?, s? ?nh h??ng v? m?t dân s? và kinh t? c?a ng??i nh?p c? ??n Canada ?ã cao h?n bao gi? h?t.

Ontario là t?nh bang có m?c t?ng nhanh nh?t trong n?m 2016 (1,6%), ti?p theo là British Columbia (1,3%), Alberta ( 1,2% ) và Quebec (0,9%).

450.000 ng??i nh?p c? m?i n?m?

Trong nhi?u th?p k?, s? l??ng ng??i nh?p c? Canada dao ??ng quanh con s? 250.000 ng??i m?i n?m. Con s? này ?ã t?ng lên 300.000 ng??i vào n?m 2017. Tuy nhiên, không th?a mãn v?i s? l??ng ?ó, H?i ??ng t? v?n kinh t? c?a chính ph? liên bang ?ã có ?? xu?t r?ng Canada nên nâng m?c nh?p c? lên 450.000 m?i n?m.

Vi?c này có th? giúp Canada gi?i quy?t ???c tình tr?ng già hóa dân s? và chi phí ch?m sóc ng??i già t?ng lên. Ngoài ra, ?i?u này s? góp ph?n thúc ??y n?n kinh t? t?ng tr??ng lên 2,05% hàng n?m t? nay ??n n?m 2040.

Gi?i quy?t v?n ?? dân s? già

Có l? ?i?u khi?n ng??i nh?p c? ngày càng có s?c ?nh h??ng ??i v?i Canada là vì ??t n??c này liên t?c ??i m?t v?i tình tr?ng già hóa dân s?. N?u t? l? ng??i nh?p c? t?ng lên thì ng??i cao tu?i ???c d? ?oán s? chi?m 22,5% dân s? Canada vào n?m 2040, s? là 24% n?u không t?ng ng??i nh?p c?.

Kareem El-Assal, m?t C?ng s? nghiên c?u cao c?p v? nh?p c? cho bi?t: “Ng??i nh?p c? có ?óng góp r?t l?n ??i v?i n?n kinh t? Canada, nh?ng nh?ng ng??i m?i ??n Canada có th? g?p khó kh?n h?n v? v?n ?? vi?c làm khi ng??i nh?p c? ngày càng t?ng. ?i?u này khi?n Canada c?n ng?i l?i ?? có th? ??a ra bi?n pháp l??ng toàn ?ôi bên ??i v?i c? ng??i nh?p c? l?n th? tr??ng lao ??ng.”

VILLALAND (d?ch) | Ngu?n: huffingtonpost.ca

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *