Nhập cư khiến dân số Canada trên 37 triệu

Ng??i dân Canada t?ng 1 tri?u ng??i trong th?i gian k? l?c, Th?ng kê Canada cho bi?t.

Dân s? Canada ?ã phá v? m?c 37 tri?u dân trong b?n tháng ??u n?m 2018, t?ng thêm m?t tri?u ng??i trong th?i gian k? l?c nh? ph?n l?n nh?p c?, theo C?c Th?ng kê Canada ??a tin.
??c tính s? b? m?i t? C?c Th?ng kê Canada, dân s? Canada ??t m?c 37.067.011 ng??i vào ngày 1 tháng 4 n?m 2018.
Ch? m?t hai n?m và hai tháng cho dân s? Canada t?ng t? 36 tri?u lên 37 tri?u, theo C?c th?ng kê Canada, ?ây là m?c t?ng nhanh nh?t c?a quy mô này t?ng ???c quan sát. C? quan này cho bi?t nh?p c? là ngu?n t?ng tr??ng dân s? chính c?a Canada.
B?n tháng ??u n?m 2018 ?ã ch?ng ki?n ??s? gia t?ng di c? qu?c t? k? l?c m?i trong kho?ng th?i gian ?ó, v?i m?c t?ng 88.120 ng??i. ?i?u này ???c tính b?ng cách thêm ng??i nh?p c?, di dân tr? v? và c? dân không th??ng trú ròng, sau ?ó tr? ?i ng??i di c? và di c? t?m th?i trên m?ng.
V? nh?p c?, ??t n??c Canada chào ?ón 79.951 ng??i m?i ??n trong b?n tháng ??u n?m 2018, so v?i 72.795 n?m tr??c.
S? l??ng ng??i không th??ng trú là 22.283 ng??i, g?p ?ôi con s? trong quý ??u tiên c?a n?m 2017. C?c Th?ng kê Canada cho r?ng s? gia t?ng ? s? ng??i có gi?y phép lao ??ng và ng??i xin t? n?n ? Canada.
T?ng dân s? t? nhiên ??t m?c th?p l?ch s?
Canada ghi nh?n m?c t?ng dân s? t? nhiên (s? ca sinh tr? ?i s? ng??i ch?t) là 15.037 ng??i trong b?n tháng ??u n?m 2018. Th?ng kê Canada cho bi?t ?ây là m?c th?p l?ch s? theo s? li?u s? b?, “ch? y?u là vì Canada ch?a bao gi? ghi nh?n quá nhi?u ca t? vong trong m?t quý . ”
M?i t?nh và lãnh th? c?a Cânda tr? Newfoundland và Labrador ??u t?ng dân s? trong b?n tháng ??u n?m 2018.
Ontario, Alberta và Nunavut t?ng v??t qua m?c t?ng dân s? c?a Canada là 0,3%. Nunavut ?ã ??t t?c ?? t?ng tr??ng 0,7% trong khi Ontario và Alberta t?ng có t?c ?? t?ng tr??ng 0,4%.

M?t báo cáo g?n ?ây c?a H?i ??ng H?i ngh? Canada cho bi?t t? l? nh?p c? c?a Canada s? c?n t?ng lên m?t ph?n tr?m dân s? vào n?m 2030 ?? nhân r?ng t?c ?? t?ng dân s? trong nh?ng th?p k? g?n ?ây và ??m b?o l?c l??ng lao ??ng khiêm t?n và t?ng tr??ng kinh t?.

Tháng 11 n?m ngoái, chính ph? liên bang Canada ?ã công b? m?t k? ho?ch nh?p c? nhi?u n?m m?i , s? t?ng lên t?i 340.000 trong t?t c? các ch??ng trình nh?p c? vào n?m 2020 – t? l? nh?p c? là 0,9%.

M?c tiêu tuy?n sinh c?a Canada cho n?m 2018 ???c ??t ? m?c 310.000, ho?c t? l? 0,84%.

?? ??c bài viêt g?c: https://www.cicnews.com/2018/06/immigration-drives-canadas-population-over-37-million-mark-0610787.html#gs.G5XAXo4

Ngu?n: Công ty Villaland biên d?ch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *