Nhập cư Nigeria bùng nổ ở Canada

Nh?p c? Nigeria t?ng g?p ba trong nh?ng n?m g?n ?ây và s?n sàng t?ng thêm sau COVID-19.

N?m 2019, Nigeria tr?
thành qu?c gia ??ng th? t? v? l??ng ng??i nh?p c? ? Canada, sau ?n ??, Trung Qu?c
và Philippines.

12.600 ng??i Nigeria
?ã có ???c th??ng trú vào n?m ngoái, t?ng g?p ba l?n k? t? n?m 2015.

??i ?a s? ng??i
Nigeria ??n Canada v?i t? cách là nh?ng ng??i nh?p c? h?ng kinh t?. Canada qu?n
lý các ??n xin nh?p c? h?ng kinh t? thông qua Express Entry, 65% ng??i nh?p c?
Nigeria ?ã có ???c th??ng trú nhân Canada thông qua Express Entry vào n?m 2019.

Nigeria ??ng th? ba
trong s? nh?ng qu?c gia có ng??i nh?n ???c ITA cho th??ng trú nhân theo Express
Entry n?m ngoái.

T?i sao bùng
n? nh?p c? Nigeria ? Canada?

M?t s? y?u t? gi?i
thích s? gia t?ng nh?p c? Nigeria ? Canada.

K? t? khi giá d?u th?
gi?i gi?m n?m 2014, kinh t? ? qu?c gia d?u m? ch?ng ki?n ??s? t?ng tr??ng ch?m
l?i. N?n kinh t? Nigeria t?ng kho?ng 5% m?i n?m tính ??n n?m 2014 nh?ng ?ã gi?m
xu?ng còn kho?ng 2% m?i n?m.

Do ?ó, nhi?u chuyên
gia Nigeria tìm cách ??n các qu?c gia nh? Canada ?? theo ?u?i c? h?i kinh t?.

Canada là ?i?m ??n h?p
d?n v?i ng??i Nigeria vì mang ??n c? h?i kinh t? trong các l?nh v?c h?p d?n nh?
d?u khí, CNTT, ch?m sóc s?c kh?e và các l?nh v?c liên quan ??n STEM khác.

Các chuyên gia Nigeria
c?ng ???c ?ánh giá t?t theo CRS. Các y?u t? nh? trình ?? ti?ng Anh, trình ?? h?c
v?n cao và s? h?u kinh nghi?m làm vi?c chuyên nghi?p ??u ???c xem xét khi các ?ng
viên nh?p c? n?p h? s? Express Entry.

V?i vi?c Ti?ng Anh là
ti?ng m? ??, Nigeria có l?i th? ?áng k? trong Express Entry so v?i h?u h?t các
qu?c t?ch khác v? trình ?? ti?ng Anh.

Sau COVID-19:
Canada chu?n b? chào ?ón thêm ng??i nh?p c? Nigeria

M?t khi COVID-19 ???c
ng?n ch?n và cu?c s?ng tr? l?i bình th??ng, chúng ta có quy?n mong ??i m?c ??
nh?p c? Nigeria ? Canada cao h?n.

Giá d?u toàn c?u gi?m
m?nh m?t l?n n?a t?o ra nh?ng thách th?c kinh t? cho các n??c giàu d?u m? trên
th? gi?i.

M?c ?? nh?p c? c?a
Canada t?ng lên trong nh?ng n?m t?i s? m? ra nhi?u ?i?m nh?p c? kinh t? h?n,
bao g?m c? Express Entry.

S? c?i m? ??i v?i ng??i
nh?p c? c?a Canada c?ng trái ng??c hoàn toàn v?i các qu?c gia khác nh? Hoa K?
và V??ng qu?c Anh. Quy?t ??nh g?n ?ây c?a Hoa K? v? vi?c m? r?ng l?nh c?m ?i l?i
bao g?m Nigeria c?ng d?n ??n nh?ng ng??i nh?p c? Nigeria tìm ??n Canada nhi?u
h?n.

Nhi?u ng??i Nigeria
c?ng ?ang h?c t?p t?i Canada. Hi?n t?i có kho?ng 12.000 sinh viên Nigeria ?
Canada và nh?ng sinh viên này có c? h?i chuy?n sang tr?ng thái th??ng trú do tu?i
tr?, thông th?o ti?ng Anh, trình ?? h?c v?n và kinh nghi?m làm vi?c t?i Canada.

Khi c?ng các y?u t? này l?i v?i nhau, s? h?p lý khi mong ??i s? gia t?ng h?n n?a v? s? l??ng ng??i nh?p c? Nigeria ???c Canada chào ?ón.

Theo CICNews/ Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *