NHỮNG CÁCH GIÚP BẠN XIN VISA ĐỊNH CƯ TẠI CANADA

?i?u ki?n ??nh c? Canada theo 4 di?n ?u tiên: di?n ??u t?, di?n tay ngh?, di?n ?oàn t? gia ?ình, di?n du h?c. Cách xin visa ??nh c? t?i Canada.

C?nh s?c tuy?t v?i ? m?t thành ph? c?a Canada

1. ?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n ??u t?

??nh c? Canada di?n ??u t? m?t ch??ng trình ??nh c? nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm c?a các nhà ??u t? trên toàn th? gi?i có ý ??nh ??nh c? lâu dài t?i Canada.

?i?u ki?n tiên quy?t ?? s? h?u visa ??nh c? Canada theo di?n ??u t? ?ó là nhà ??u t? c?n ch?ng minh ???c tính h?p pháp c?a s? ti?n ??u t? tr? giá 1.000.000USD c?ng nh? tài s?n cá nhân ph?i ??t m?c 1.600.00 ?? ??m b?o cu?c s?ng t?i qu?c gia này.

Xem thêm: ?i?u ki?n ??nh c? di?n ??u t? Canada và nh?ng quy?n l?i h?p d?n

2. ?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n du h?c

?? s? h?u visa sang Canada theo di?n du h?c, b?n c?n ph?i có ?? ?i?u ki?n ?? tham gia các ch??ng trình du h?c ??n ??t n??c Canada. Trong su?t quá trình h?c t?p t?i qu?c gia này, n?u b?n có ý ??nh ??nh c? t?i Canada lâu dài, b?n ph?i th?a mãn các ?i?u ki?n sau:

+ Có kinh nghi?m làm vi?c t? 6 tháng tr? lên t?i Canada trong su?t quá trình h?c t?p

+ Ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m làm vi?c lành ngh?, chuyên môn, ho?c k? thu?t ? Canada.

+ Hi?n nay, có 7 t?nh bang t?o ?i?u ki?n ??nh c? Canada cho du h?c sinh sau khi h?c có th? ??nh c? t?i ?ây: Quebec, Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, Nova Scotia, Newfoundland và Labrador.

Xem thêm: Du h?c sinh t?i Canada và bài toán chi phí sinh ho?t

3. ?i?u ki?n d?nh c? Canada di?n tay ngh? Skilled Worker

Hay còn ???c bi?t ??n v?i tên g?i khác là ??nh c? Canada di?n tay ngh?, ?ây mà m?t ch??ng trình ??nh c? ???c chính ph? Canada t?o ra v?i m?c ?ích thu hút ngu?n lao ??ng có tay ngh? cao trên toàn th? gi?i ??n v?i ??t n??c này. Trong ?ó , ng??i lao ??ng có ý ??nh ??nh c? Canada theo di?n tay ngh? c?n ph?i ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n:

-???c nh?n vào làm vi?c chính th?c t?i Canada.

-Có kinh nghi?m ít nh?t m?t n?m trong s? danh m?c các ngh? mà Canada ch?p thu?n.

-Kh? n?ng tài chính ph?i ?? trang tr?i cu?c s?ng theo s? ng??i trong gia ?ình.

4. ?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n ?oàn t? gia ?ình

N?u v?/ch?ng/con cái b?n ?ang mang qu?c t?ch Canada và có th? th??ng trú t?i Canada, gia ?ình b?n hoàn toàn có th? xin ??nh c? Canada di?n ?oàn t? gia ?ình.

?? có th? xin ???c visa ??nh c? di?n ?oàn t? gia ?ình, ng??i b?o lãnh ph?i ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n d??i ?ây:

+ Cam k?t tài chính: t?c là b?n ph?i ch?ng minh ???c ngu?n tài chính, thu nh?p ?? m?nh ?? có th? b?o lãnh cho ng??i thân sang Canada.

+ S? thu nh?p c?a b?n ph?i ??m b?o ???c cho v?/ ch?ng, con cái liên t?c trong 3 n?m sinh s?ng t?i Canada.

+ Có kh? n?ng b?o tr? tài chính cho con cái liên t?c trong vòng 10 n?m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *