Những điều cần biết khi mua nhà ở Canada

??i v?i nh?ng ng??i v?a ??nh c? t?i Canada, mua nhà ? ?ây là m?t vi?c khá d? dàng. Canada có chính sách ?u ?ãi trong vi?c mua bán b?t ??ng s?n cho ng??i nh?p c? ho?c ng??i n??c ngoài. Giá nhà ? Canada nhìn chung th?p h?n so v?i nhi?u n??c trên th? gi?i.

Khi mua nhà ? Canada, ng??i không c? trú có quy?n nh? ng??i c? trú và công dân Canada. Th? tr??ng nhà ? hi?n t?i ? Canada ?ang có m?t giai ?o?n lý t??ng cho ng??i mua. Giá nhà có s? suy gi?m, th?m chí ? 2 thành ph? l?n nh? Vancouver và Toronto. Canada là m?t ??t n??c r?ng l?n nên s? l?a ch?n cho ng??i mua vô cùng ?a d?ng. N?u c?m th?y Toronto và Vancouver là nh?ng thành ph? có giá b?t ??ng s?n quá ??t ??, thì các thành ph? khác nh? Calgary, Montreal, Winnipeg, Saskatoon, và Ottawa là nh?ng s? l?a ch?n lý t??ng không kém.

Nhà ? các thành ph? nh? Montreal có gi? r? h?n các khu v?c khác

Mua nhà ? ?âu t?i Canada?

Canada là m?t ??t n??c có diên tích ??a lý r?ng l?n nên khí h?u có s? phân t?ng r?t rõ r?t. Tr??c khi quy?t ??nh mua b?t ??ng s?n, ng??i mua c?ng nên tìm hi?u v? khí h?u n?i ?ó có phù h?p v?i b?n thân hay không.

Ng??i mua khi tìm nhà nên ghé th?m các trang web tr?c ti?p ?? tham kh?o các ph??ng án mua ?ang có s?n. Vi?c rao bán b?t ??ng s?n c?ng có th? ??ng trên các t? báo gi?y. Các t? báo gi?y ??a ph??ng có th? ??ng các b?t ??ng s?n ?ang rao bán hàng tu?n, nh?ng th??ng không ?a d?ng và ph? bi?n nh? các trang web tr?c tuy?n.

Các b??c mua nhà ? Canada

  • Quy trình mua b?t ??ng s?n ? các t?nh bang c?a Canada ??u gi?ng nhau. Quá trình chuy?n giao tài s?n th??ng kéo dài t? 60 ??n 90 ngày.
  • Tìm m?t trung tâm môi gi?i ??a ?c ??a ph??ng khi b?t ??u tìm ki?m. Ng??i môi gi?i là các chuyên gia v? b?t ??ng s?n ?ã ???c c?p phép. ?ây là ng??i s? th??ng l??ng v?i ng??i môi gi?i c?a ng??i bán và ??i di?n cho ng??i mua, ??ng th?i t? v?n trong quá trình hoàn thành giao d?ch. Ng??i môi gi?i c?ng giúp ng??i mau l?a ch?n ???c b?t ??ng s?n phù h?p. Phí môi gi?i b?t ??ng s?n ???c thanh toán b?i ng??i bán sau khi hoàn thành vi?c bán tài s?n.
  • ??t tiêu chu?n có ???c th? ch?p t? ngân hàng ?? bi?t chính xác s? ti?n có th? tr? ???c, sau ?ó lo?i tr? nh?ng b?t ??ng s?n không phù h?p v?i ?i?u ki?n tài chính.
  • Có ng??i môi gi?i ??a ph??ng giúp xem xét t?t c? các b?t ??ng s?n trong danh sách mà ng??i mua l?a ch?n.
  • Sau khi ng??i mua ch?n ???c b?t ??ng s?n mu?n mua, c?n có m?t nhà môi gi?i b?t ??ng s?n giúp so?n th?o h?p ??ng mua bán. M?t khi h?p ??ng ?ã ???c ng??i mua ký k?t, ng??i môi gi?i s? trình bày h?p ??ng v?i ng??i môi gi?i c?a ng??i bán. H?p ??ng c?n có thông tin chi ti?t v? quy?n s? h?u ??t và vi?c ki?m tra nhà c?a.
  • Liên l?c v?i lu?t s? ho?c công ch?ng viên b?t ??ng s?n ?? chuy?n nh??ng quy?n th? ch?p.
  • Chuy?n ??n nhà m?i vào ngày nh?n ???c quy?n s? h?u.

TRANG TIN T?C – RAO V?T B?T ??NG S?N CANADA: VILLALAND.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *