Những Đóng Góp Nổi Bật Của Việt Nam Khi Gia Nhập Hiệp Định Toàn Diện Và Tiến Bộ Về Quan Hệ Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương Cptpp

Định cư canada

V?i các ?i?u ki?n và v? th? ??c nh?t c?a mình, Vi?t Nam s? nâng cao giá tr? c?a CPTPP theo nhi?u cách khác nhau. 

Vi?t Nam ?ã ch?ng minh các n??c châu Á ?ang phát tri?n ho?c các qu?c gia có doanh nghi?p nhà n??c chi ph?i n?n kinh t? có th? tham gia vào m?t th?a thu?n th??ng m?i tiêu chu?n cao nh? CPTPP. M?c dù nhi?u ng??i xem th?a thu?n này th?c ch?t là m?t th?a thu?n M?-Nh?t, nh?ng s? tham gia c?a Vi?t Nam truy?n t?i m?t thông ?i?p quan tr?ng nh?ng khác bi?t, t?c là CPTPP có kh? n?ng k?t h?p các thành viên v?i các h? th?ng chính tr? khác nhau và ? các c?p ?? phát tri?n khác nhau.

Vi?t Nam là n?n kinh t? kém phát tri?n nh?t trong CPTPP, v?i thu nh?p bình quân ??u ng??i kho?ng 2.500 ?ô la M?, trong khi thu nh?p trung bình c?a các qu?c gia thành viên khác là kho?ng 30.000 ?ô la M?. Tuy nhiên s? tham gia c?a Vi?t Nam ?ã ??a ra m?t ví d? tuy?t v?i v? vi?c ngay c? m?t n??c t? b?n nh?, thu nh?p th?p và ch? ngh?a t? b?n nhà n??c có th? h??ng l?i nh? th? nào khi tham gia m?t hi?p ??nh tiêu chu?n cao.

Th? hai, v?i m?t th? tr??ng m?i n?i và v? trí ??a lý chi?n l??c, Vi?t Nam cung c?p cho các qu?c gia CPTPP khác c? h?i h?p d?n ?? kinh doanh và m? r?ng s? kinh doanh c?a h? trong khu v?c. Vi?t Nam ???c d? ?oán là m?t trong nh?ng n?n kinh t? t?ng tr??ng nhanh nh?t th? gi?i trong nh?ng th?p k? t?i. ?i?u này, cùng v?i dân s? g?n 100 tri?u, ch?c ch?n s? t?ng c??ng nhu c?u nh?p kh?u và ??u t? t? các n??c bên ngoài. Ngoài ra, n?m ? trung tâm ?ông Á và g?n v?i Trung Qu?c, Nh?t B?n và Hàn Qu?c, Vi?t Nam cung c?p m?t n?n t?ng t?t cho các qu?c gia không ch? m? r?ng các ho?t ??ng kinh t? mà còn tham gia vào các c??ng qu?c khác trong các l?nh v?c chính tr? và an ninh.

Th? ba, v?i t? cách là m?t thành viên tích c?c, Vi?t Nam ?ã có nh?ng ?óng góp quan tr?ng trong vi?c t? ch?c các cu?c h?p và hoàn t?t các cu?c ?àm phán ?? hoàn thành vi?c ký k?t CPTPP. ?i?u này ??c bi?t ?áng chú ý trong H?i ngh? c?p cao APEC 2017 t?i thành ph? ?à N?ng. Vi?t Nam ?ã làm vi?c cùng v?i các n??c tham gia khác, ??c bi?t là Nh?t B?n ?? tìm ra cách gi?i quy?t các l?i ích khác nhau c?a các qu?c gia trong CPTPP. Trong b?i c?nh M? rút ti?n c?ng nh? c?ng th?ng th??ng m?i gi?a Hoa K? và Trung Qu?c, k?t thúc thành công các cu?c ?àm phán, d?n ??n vi?c ký k?t CPTPP, ???c coi là m?t thành t?u ??t phá c?a APEC 2017

Nh?ng n? l?c c?a Vi?t Nam v? CPTPP t?i APEC 2017 ?ã ???c Nh?t B?n, Úc, New Zealand và Canada công nh?n r?ng rãi. B? tr??ng Kinh t? Nh?t B?n Toshimitsu Motegi tuyên b? r?ng Nh?t B?n r?t bi?t ?n Vi?t Nam vì s? h?p tác hi?u qu? trong th?i gian qua, và kh?ng ??nh r?ng Nh?t B?n s? ti?p t?c hoàn thành vai trò ?i?u ph?i, h??ng d?n và t?o m?i liên k?t ?? s?m có hi?u l?c CPTPP. M?t cách riêng bi?t, ??i s? Úc t?i Vi?t Nam Craig Chittick nói r?ng Vi?t Nam ?ã hoàn thành m?t s? m?nh l?n là ch? nhà c?a APEC 2017 và ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c hoàn thành các cu?c ?àm phán c?ng nh? thúc ??y th??ng m?i t? do và h?i nh?p kinh t? ? khu v?c ?n ?? – Thái Bình D??ng

Th? t?, s? tham gia c?a các qu?c gia RCEP nh? Vi?t Nam, Singapore và Malaysia c?ng là m?t ph?n c?a CPTPP c?ng giúp thúc ??y các cu?c ?àm phán v? chính RCEP. V?i nh?ng kinh nghi?m thu ???c t? các cu?c ?àm phán CPTPP, các qu?c gia này hi?n ?ang ? v? trí t?t h?n ?? t?ng c??ng và hoàn thi?n các cu?c ?àm phán RCEP trong t??ng lai g?n

Th? n?m, s? hi?n di?n c?a Vi?t Nam trong CPTPP s? t?o ?i?u ki?n cho các qu?c gia khác tham gia th?a thu?n này trong t??ng lai. Nhi?u n?n kinh t? nh? Philippines, Thái Lan, ?ài Loan và Hàn Qu?c ?ã bày t? s? quan tâm ??n vi?c gia nh?p CPTPP, không ch? vì ?ây là th?a thu?n tiêu chu?n cao mà còn vì h? không mu?n m?t quy?n ti?p c?n th? tr??ng v?i các thành viên CPTPP nh? Vi?t Nam, Singapore và Malaysia. V? v?n ?? này, s? tham gia c?a các n??c ?ông Nam Á vào CPTPP s? giúp gi?m thi?u nh?ng t?n th?t ti?m tàng do rút ti?n c?a Hoa K?, ??ng th?i ??a ra m?t gi?i pháp thay th? cho các sáng ki?n kinh t? hoàn toàn do Trung Qu?c lãnh ??o (nh? Sáng ki?n Vành ?ai và Con ???ng).

Cu?i cùng, v?i t? cách là thành viên CPTPP, Vi?t Nam có th? t?n d?ng v? trí ??c tôn c?a mình ?? ?óng vai trò là trung tâm cung c?p d?ch v? cho nhà ??u t? và c? s? s?n xu?t ?? tham gia vào th? tr??ng CPTPP sinh l?i. Trong nh?ng n?m g?n ?ây, Vi?t Nam ?ã tr? thành m?t ?i?m ??n ??u t? ngày càng h?p d?n, cung c?p quy?n truy c?p ?u ?ãi vào th? tr??ng kh?ng l? c?a CPTPP cho các nhà ??u t? n??c ngoài, bao g?m các qu?c gia không CPTPP nh? Hàn Qu?c, Trung Qu?c và Thái Lan.

Tóm l?i, Vi?t Nam ?ã th? hi?n s? tham gia và ?óng góp tích c?c và ch? ??ng ??i v?i h?i nh?p th??ng m?i t? do khu v?c thông qua CPTPP. Vi?t Nam c?ng ?ã kh?ng ??nh l?i cam k?t c?a mình ??i v?i th??ng m?i t? do và s? h?p lý c?a chi?n l??c h?i nh?p kinh t? khu v?c và qu?c t?.

Ngu?n: Iseas.edu.sg/2019 Oct canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *