Nhượng Quyền Thương Hiệu: 7-Eleven

Thông tin tài chính

??u t? ti?n m?t: 100.000 USD
Giá tr? ròng: 700.000 USD
Phí nh??ng quy?n th??ng m?i: 75.000 – 600.000 USD

 

T? khi b?t ??u vào n?m 1927, 7-Eleven ?ã tr? thành công ty hàng ??u ???c công nh?n trong l?nh v?c bán l? ti?n l?i, nhanh chóng phát tri?n thành m?t th? l?c th?ng tr? trên th? tr??ng mà ng??i tiêu dùng và các nhà ??u t? ??u mong mu?n tr? thành m?t ph?n c?a ngày hôm nay. Trong 86 n?m, 7-Eleven ?ã phát tri?n thành m?t trong nh?ng th??ng hi?u m?nh nh?t ???c bi?t ??n trên th? gi?i. Thành công liên t?c c?a công ty ph?n l?n ??n t? các s?n ph?m mang tính bi?u t??ng c?a h?, t? ?ó tr? thành m?t ph?n không th? thi?u trong v?n hóa M?.

Th?i gian ho?t ??ng c?a c?a hàng ti?n l?i bán l? kéo dài hàng gi? nh?n m?nh s? ti?n l?i cho khách và cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m, bao g?m nhi?u s?n ph?m không có s?n trong các c?a hàng ti?n l?i. Nh?ng s?n ph?m này bao g?m m?t lo?i th?c ph?m t??i ch?t l??ng cao, th?c ph?m nóng và ?? u?ng ??c quy?n và các m?t hàng th??ng hi?u riêng.

Tuân theo quy trình kh?i nghi?p ???c ch?ng nh?n, tiêu chu?n hóa và m? nh??ng quy?n th??ng m?i 7-Eleven s? cung c?p c? h?i s? h?u doanh nghi?p c?a riêng b?n. N?u b?n có ít nh?t 100.000 ??n 150.000 ?ô la ti?n ròng và b?n ngh? r?ng nh??ng quy?n nhi?u c?a hàng phù h?p v?i b?n, thì ?ây là con ???ng b?n có th? th?c hi?n ?? bi?n nó thành hi?n th?c:

Có ba lo?i nh??ng quy?n ???c cung c?p:

C? h?i nh??ng quy?n truy?n th?ng: Nhà nh??ng quy?n cung c?p nh??ng quy?n th??ng m?i cho m?t trang web duy nh?t mà h? s? h?u ho?c cho thuê.

  1. Ch??ng trình chuy?n ??i doanh nghi?p (BCP): Bên nh?n quy?n có trách nhi?m mua l?i m?t b?ng và xây d?ng m?t c?a hàng và tr? ti?n b?n quy?n khác v?i bên nh??ng quy?n truy?n th?ng. Bên nh?n quy?n c?a BCP c?ng ph?i tuân theo m?t tài li?u công b? khác v?i bên nh?n quy?n c?a m?t c?a hàng truy?n th?ng.
  2. 3. Nh??ng quy?n th? tr??ng vi mô: Bên nh?n quy?n s? h?u ho?c cho thuê trang web và h?u h?t các thi?t b? ?? v?n hành m?t không gian bán l? ??c l?p trong m?t tòa nhà, v?n phòng, b?nh vi?n, tr??ng ??i h?c ho?c khách s?n ho?c trong m?t ??a ?i?m t??ng t? có di?n tích h?n ch?

T?ng quan v? ?ào t?o:

Ch??ng trình ?ào t?o g?m kho?ng 300 gi? ?ào t?o t?i Trung tâm h? tr? c?a hàng nh??ng quy?n th??ng m?i t?i Irving, TX và trong m?t c?a hàng ?ào t?o 7-Eleven. Ch??ng trình ?ào t?o ???c hoàn thành thành công không ??m b?o r?ng ng??i mua s? ???c ch?p thu?n là bên nh?n quy?n

Bên nh??ng quy?n cung c?p mô hình, công c? liên quan ??n vi?c bán ?úng s?n ph?m gi?i h?n ?? tu?i ho?c bán các s?n ph?m khác ???c quy ??nh và b?t k? ch??ng trình ?ào t?o nào khác ???c ch? ??nh theo yêu c?u.

Bên nh??ng quy?n (franchisor) có th? cung c?p ?ào t?o b? sung khi th?y c?n thi?t d?a trên nh?ng thay ??i trong H? th?ng 7-Eleven.

Bên nh?n quy?n ph?i tham gia và yêu c?u nhân viên c?a h? tham gia, trong b?t k? ch??ng trình ?ào t?o b? sung nào. Ng??i nh?n quy?n và nhân viên c?a h? ph?i hoàn thành thành công t?t c? các khóa ?ào t?o b? sung c?n thi?t cho s?hoàn toàn hài lòng c?a bên nh??ng quy?n vì h? có th? tin t??ng và ??a ra quy?t ??nh có nên nh??ng quy?n hay không.

B?ng chi phí

Thông tin sau ?ây ???c t?ng h?p t? Tài li?u nh??ng quy?n th??ng m?i c?a 7-Eleven (2014). FDD s? cung c?p cho b?n thông tin chuyên sâu v? các chi phí và chi phí b?n có th? lên k? ho?ch khi phát tri?n nh??ng quy?n 7-Eleven.

Phí nh??ng quy?n ban ??u: 10.000 ??n 1.000.000 ?ô la

Phí nh??ng quy?n ban ??u m?t l?n d?a trên l?i nhu?n g?p c?a c?a hàng. Các tính toán n?m trong kho?ng t? 5% ??n 30% t?ng kh?i l??ng l?i nhu?n g?p, trong kho?ng th?i gian 12 tháng. Phí nh??ng quy?n ban ??u c?p cho b?n gi?y phép ?? ?i?u hành m?t doanh nghi?p d??i tên 7-Eleven.

Chi phí ?ào t?o: $ 0 ??n $ 9.000

Ch??ng trình ?ào t?o bao g?m kho?ng 300 gi? ?ào t?o t?i Trung tâm h? tr? c?a hàng ? Dallas, Tex. Và trong m?t c?a hàng ?ào t?o 7-Eleven. Bên nh?n quy?n c?ng ph?i có ít nh?t hai cá nhân hoàn thành thành công Ch??ng trình ?ào t?o trong m?t kho?ng th?i gian h?p lý sau khi s? h?u c?a hàng.

??t c?c ?? m? kho: 20.000 ?ô la

Hàng t?n kho b? sung: $ 13,200 ??n $ 48,100

Máy tính ti?n: $ 300 ??n $ 5.000

V?t t?: $ 250 ??n $ 2.000

Gi?y phép : $ 6.000 ??n $ 8.000

Thi?n chí: Ch? áp d?ng cho ng??i nh?n nh??ng quy?n m?i mua quy?n l?i c?a bên nh?n quy?n hi?n t?i ??i v?i nh??ng quy?n th??ng m?i

Các qu? b? sung trong 3 tháng ??u tiên: $ 0 ??n $ 30.000

T?NG S? D? ÁN: $ 39,750 ??n $ 1,122,100

Nh?ng con s? này là ??c tính trong vi?c thi?t l?p m?t nh??ng quy?n th??ng m?i 7-Eleven và v?n hành nó trong ba tháng. Có th? v??t quá chi phí trong b?t k? l?nh v?c nào ? trên.

H? tr? tài chính

Bên nh??ng quy?n có th? tài tr? ti?n ??t c?c và phí nh??ng quy?n th??ng m?i n?u ng??i n?p ??n ?? ?i?u ki?n ?áp ?ng t?t c? các tiêu chu?n cho vay. Bên nh??ng quy?n c?ng s? thi?t l?p và duy trì ph??ng th?c thanh toán Tài kho?n m? cho bên nh?n quy?n nh? m?t ph?n thanh toán ???c cung c?p. Bên nh??ng quy?n không cung c?p các th?a thu?n tài chính t? b?t k? ngu?n nào khác.

Ngh?a v? và h?n ch?:

Ng??i nh?n quy?n (franchisee) ??ng ý theo th?a thu?n nh??ng quy?n ?? th?c hi?n t?t nh?t cho c?a hàng và tham gia tích c?c vào ho?t ??ng th?c t? c?a nh??ng quy?n.

Vì bên nh??ng quy?n (franchisor) mong mu?n bên nh?n quy?n qu?n lý kinh doanh nh??ng quy?n th?c s?, ngoài các tr??ng h?p ngo?i l?, không yêu c?u bên nh??ng quy?n ??t tên ho?c ?ào t?o ng??i qu?n lý, tr? khi h? ?i?u hành nhi?u h?n m?t nh??ng quy?n 7-Eleven.

Ng??i ???c nh??ng quy?n (franchisee):

 

  • ph?i th?c hi?n, s? d?ng và cung c?p ch? ?? bán nh?ng s?n ph?m ?ã ???c ki?m kê và các s?n ph?m khác phù h?p v?i phân lo?i, s? l??ng, ch?t l??ng và s? ?a d?ng liên quan ??n hình ?nh th??ng hi?u 7-Eleven nh? bên nh??ng quy?n quy ??nh trong h?p ??ng nh??ng quy?n.
  • luôn duy trì s? l??ng h?p lý và ??i di?n c?a t?t c? các s?n ph?m ??c quy?n ???c li?t kê trong h?p ??ng nh??ng quy?n ho?c bên nh??ng quy?n li?t kê b?ng v?n b?n.
  • ph?i tuân th? các yêu c?u v? hàng hóa và th?i h?n s? d?ng c?a bên nh??ng quy?n ??i v?i th?c ph?m t??i s?ng.

 

Th?i h?n c?a th?a thu?n và gia h?n: 

Th?i h?n nh??ng quy?n ban ??u là 15 n?m. Th?i h?n gia h?n b?ng v?i s? n?m theo th?a thu?n nh??ng quy?n th??ng m?i hi?n t?i ??i v?i gia h?n nh??ng quy?n có s?n, n?u các yêu c?u ???c ?áp ?ng.

 

Ngu?n:  canada.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *