Nova Scotia Lập Kỷ Lục Mới Số Người Nhập Cư Trong Năm 2018

Trong n?m 2018 có kho?ng 65% ng??i m?i ??n nh?p c? ???c phê duy?t thông qua ch??ng trình ?? c? Nova Scotia và thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng. N?i ?ây ?ã chào ?ón k? l?c cho 5.970 ng??i th??ng trú m?i vào n?m ngoái và ?ã ???c chính quy?n tuyên b?. T?ng kho?ng h?n 500 ng??i so v?i k? l?c tr??c ?ó ???c thi?t l?p vào n?m 2016.

Ch??ng trình ?? c? dành cho dân nh?p c?

nh?p c? Nova Scotia

NSNP là m?t trong nh?ng ph?n tích c?c c?a ch??ng trình ?? c? t?nh bang c?a Canada, cho phép các t?nh và vùng lãnh th? n??c này ???c tham gia ?? c? các ?ng c? viên kinh t? cho th??ng trú.

– Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng do ch? s? d?ng lao ??ng ?ã ???c gi?i thi?u vào n?m 2017 và cho phép các ch? lao ??ng ???c ch? ??nh ? b?n t?nh ??i Tây D??ng c?a Canada – Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick và Newfoundland và Labrador – thuê nh?ng công nhân có trình ?? n??c ngoài và sinh viên t?t nghi?p qu?c t? ?ã có th? ?i?n vào ??a ph??ng.

B? tr??ng B? Di trú Nova Scotia Lena Metribution Diab nói: “Chúng tôi r?t vui m?ng khi th?y s? gia t?ng tr? l?i trong n?m nay và b?ng ch?ng là công vi?c mà chúng tôi ?ang làm v?i các ??i tác ??nh c?, ch? lao ??ng và các nhóm c?ng ??ng ?ang t?o ra s? khác bi?t” 

– Sau nhi?u n?m v?t l?n v?i s? suy gi?m dân s?, Nova Scotia ?ã ch?ng ki?n dân s? t?ng lên m?c k? l?c 964.693 ng??i vào tháng 10 n?m ngoái – n?m th? ba liên ti?p dân s? t?nh t?ng. Nh?p c? là chìa khóa cho s? thay ??i dân s? c?a Nova Scotia, v?i kho?ng 15.000 ng??i m?i ??n trong ba n?m qua. Trong s? ?ó, 71% ?ã ? l?i Nova Scotia – t? l? duy trì cao nh?t trong s? b?n t?nh c?a Canada. Nh?ng ng??i nh?p c? mu?n ??n Nova Scotia và thu hút và gi? chân nh?ng ng??i m?i ??n s? giúp t?ng dân s? c?a chúng tôi, c?ng c? n?n kinh t? c?a chúng tôi và khôi ph?c l?i các c?ng ??ng c?a chúng tôi – mang l?i l?i ích cho t?t c? nh?ng ng??i Nova Scotia, Metlege Diab nói.

Xem xét các ?? c? NSNP / phê duy?t AIP n?m 2018

nh?p c? Nova Scotia

Nova Scotia c?ng ?ã có m?t bi?u ng? 2018 v? s? l??ng ??n xin nh?p c? ?ã ???c phê duy?t thông qua Ch??ng trình ?? c? Nova Scotia và Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng.

– Trong s? 1.400 ?ng d?ng d?n ??n ?? c? c?a NSNP n?m 2018, 1.094 ?ng d?ng ?ã ???c thông qua t?nh ba lu?ng phát tr?c ti?p liên k?t nhanh: Nhu c?u Nova Scotia, ?u tiên th? tr??ng lao ??ng và Kinh nghi?m Nova Scotia.

– Các lu?ng này cho phép NSNP ?? c? các ?ng c? viên trong h? th?ng Express Entry c?a liên bang, n?i qu?n lý nhóm ?ng c? viên cho ba lo?i nh?p c? kinh t? chính c?a Canada – L?p lao ??ng lành ngh? Liên bang, L?p Giao d?ch có tay ngh? Liên bang và L?p Kinh nghi?m Canada.

– Các ?ng c? viên Express Entry có ?? c? c?p t?nh nh?n thêm 600 ?i?m ??i v?i ?i?m s? H? th?ng x?p h?ng toàn di?n (CRS) c?a h?, ??m b?o hi?u qu? l?i m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada.

– NSNP cho bi?t các ?? c? liên quan ??n Express Entry ?ã b? phá v? nh? sau:

+ Nhu c?u Nova Scotia: 530

+ Kinh nghi?m Nova Scotia: 378

+ ?u tiên th? tr??ng lao ??ng: 186

– 306 ?ng d?ng còn l?i ???c phê duy?t thông qua các lu?ng lao ??ng lành ngh?, Bác s? và Doanh nhân Qu?c t? NSNP, không phù h?p v?i h? th?ng Express Entry.

– 872 ?ng c? viên nh?p c? khác ?ã ???c xác nh?n cho th??ng trú t?i Nova Scotia thông qua thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng n?m ngoái.

Ngu?n:  CIC News/2019/February/ Villaland biên d?ch


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *