Nova Scotia ra mắt Thí điểm nghề nghiệp mới trong Dòng nhu cầu cho lao động với trình độ trung cấp

Nova Scotia ra mắt Thí điểm nghề nghiệp mới trong Dòng nhu cầu cho lao động với trình độ trung cấp

Chính quy?n t?nh bang Nova Scotia ?ã ti?t l? s? gi?i thi?u m?t ch??ng trình thí ?i?m ngh? nghi?p m?i, có th?i h?n là ba n?m và ???c nh?m vào ??i t??ng ng??i lao ??ng có ?? các tiêu chí làm vi?c trong nhóm ngh? nghi?p có k? n?ng trung c?p.

Ch??ng trình ?? c? Nova Scotia (NSNP) c?ng cho bi?t các ngành ngh? ???c nh?m ??n t? ch??ng trình Thí ?i?m ngh? nghi?p m?i trong Dòng nhu c?u s? là nh?ng ngành ngh? có nhu c?u th? tr??ng lao ??ng cao trong t?nh bang. Nh? v?y trong tr??ng h?p nhu c?u th? tr??ng thay ??i thì ngành ngh? mà ch??ng trình h??ng t?i c?ng có th? thay ??i, nh?m phù h?p v?i th?c tr?ng t?nh bang.

Ngh? nghi?p trong Dòng nhu c?u dành cho các ?ng viên ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n có m?t l?i m?i làm vi?c toàn th?i gian t? m?t ch? lao ??ng t?i Nova Scotia v?i hai ngành ngh? c? th? ???c phân lo?i nh? g?m: c?p ?? k? n?ng C theo phân lo?i ngh? nghi?p qu?c gia Canada (NOC).

NOC 3413 – Tr? lý y tá, tr?t t? và c?ng tác viên d?ch v? b?nh nhân

NOC 7511 – Tài x? xe t?i v?n chuy?n

Ngoài ra, các ?ng viên c?ng ph?i ?áp ?ng ??y ?? các yêu c?u, ?i?u ki?n sau ?ây.

Có ít nh?t m?t n?m kinh nghi?m làm vi?c liên quan ??n công vi?c d? ??nh.

N?m trong ?? tu?i t? 21 ??n 55.

Có b?ng c?p ch?ng minh ?ã hoàn thành trình ?? h?c v?n c?p b?c trung h?c ph? thông.

Có ch?ng ch?, v?n b?ng ch?ng th?c ?ng viên ?ã qua ?ào t?o chuyên nghi?p v? công vi?c liên quan ??n ngành ngh? d? ??nh.

Trình ?? ngo?i ng?, ph?i ch?ng th?c kh? n?ng ngôn ng? b?ng ?i?m chu?n Ngôn ng? Canada (CLB) c?p 4 thông qua k?t qu? ki?m tra ngôn ng? chính th?c.

??ng th?i ?ng viên ph?i ch?ng th?c ???c kh? n?ng tài chính c?a mình ?? ?? b?o ??m chi tr? cho t?t c? các lo?i phí trong quá trình ??nh c? Nova Scotia Canada cùng gia ?ình c?a mình.

Ch??ng trình ?? c? Nova Scotia (NSNP) cho bi?t ch??ng trình s? xác minh kinh nghi?m làm vi?c và k? n?ng chuy?n nh??ng thông qua th? gi?i thi?u ?? c? ?ng viên t? nhà tuy?n d?ng và các tài li?u h? tr? vi?c làm.

Nh?ng ?ng viên khi ?ã ???c phê duy?t qua lu?ng này s? nh?n ???c m?t ?? c? c?p t?nh và sau ?ó có th? n?p ??n cho Chính ph? Canada xin c?p th??ng trú nhân Canada.

V?i vi?c tri?n khai Thí ?i?m ngh? nghi?p m?i trong Dòng nhu c?u ?ã ??a s? l??ng con ???ng nh?p c? do NSNP v?n hành lên tám.

B? tr??ng B? Di trú, Ng??i t? n?n, Qu?c t?ch Canada c?a Nova Scotia c?ng cho hay “Chúng tôi nh?n th?y nh?ng ?óng góp kinh t? ?áng k? mà ng??i nh?p c? dành cho t?nh bang c?a chúng tôi và mong ??i nh?ng thay ??i v? ngh? nghi?p m?i trong Thí ?i?m Nhu c?u s? giúp nhi?u doanh nghi?p phát tri?n h?n”.

C?p nh?t các lu?ng doanh nhân NSNP hi?n có

Ch??ng trình ?? c? Nova Scotia (NSNP) c?ng ?ã ??a ra các b?n c?p nh?t cho các lu?ng Doanh nhân và Doanh nhân t?t nghi?p qu?c t?.

Các ch? doanh nghi?p hi?n t?i s? ?? ?i?u ki?n theo Lu?ng doanh nhân khi ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n v? chi phí ho?t ??ng ??i v?i kho?n ??u t? t?i thi?u b?t bu?c.

Còn ??i v?i tr??ng h?p sinh viên t?t nghi?p qu?c t? mu?n b?t ??u kinh doanh thì yêu c?u quy?n s? h?u s? thay ??i t? 100% thành m?t ph?n ba. NSNP c?ng cho bi?t trong m?t b?n tin m?i r?ng s? thay ??i s? cho phép c?ng tác v?i các doanh nhân khác ?ã giúp sinh viên t?t nghi?p qu?c t? g?n ?ây linh ho?t h?n trong vi?c ??t ???c các m?c tiêu kh?i nghi?p và nh?p c?.

Nova Scotia ra m?t Thí ?i?m ngh? nghi?p m?i trong Dòng nhu c?u cho lao ??ng v?i trình ?? trung c?p ?ã m? ra m?t con ???ng nh?p c? m?i vào Canada cho các ?ng viên qu?c t? có nhu c?u ???c làm vi?c sinh s?ng t?i t?nh bang Nova Scotia Canada. ?? ???c bi?t thêm thông tin v? ch??ng trình ho?c các ch??ng trình liên quan ??n vi?c ??nh c? Canada m?i b?n ??c liên h? t?i – Công ty ??nh c? Villaland.

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *