Bạn có thể ở lại Canada ngay cả khi bị mất việc

B? m?t vi?c do ?nh h??ng c?a COVID-19 không có ngh?a là ph?i r?i kh?i Canada.

Công dân n??c ngoài b? m?t vi?c do d?ch COVID-19 gi? ?ây l?i có thêm n?i lo có ???c ? l?i Canada hay không, và m?t vi?c làm s? ?nh h??ng nh? th? nào ??n ??n xin nh?p c? c?a h?.

Có nhi?u cách ?? ? l?i Canada ngay c? sau khi b? m?t vi?c. N?u b?n ? Canada theo di?n gi?y phép lao ??ng thì có th? làm ??n gia h?n, xin c?p gi?y phép m?i ho?c thay ??i tình tr?ng c? trú sang sinh viên hay khách du l?ch – hãy ??m b?o r?ng b?n làm nh?ng vi?c này tr??c khi gi?y phép h?t h?n. N?u tr??ng h?p gi?y phép c?a b?n ?ã h?t h?n, ch? còn cách n?p ??n xin khôi ph?c tình tr?ng c? trú.

B?i vì kinh nghi?m Canada ???c ?ánh giá cao ??i v?i nh?p c? h?ng kinh t? nên nh?ng công dân t?m trú ?ang th?t nghi?p s? ???c h??ng l?i t? tình tr?ng implied status.

H?u h?t công dân t?m trú ? Canada, bao g?m c? nh?ng ng??i ?ã n?p ??n xin gia h?n gi?y phép h?c t?p và làm vi?c s? ???c phép ? l?i n??c này cho ??n khi có quy?t ??nh v? ??n c?a h?.

Tình tr?ng implied status kéo dài cho ??n khi có quy?t ??nh v? ??n xin gia h?n. N?u ???c ch?p thu?n thì ng??i n?p ??n có th? ti?p t?c h?c t?p và làm vi?c t?i Canada. N?u không, công dân n??c ngoài có hai l?a ch?n, m?t là r?i kh?i Canada, hai là ??ng ký khôi ph?c tình tr?ng c? trú n?u ch?a ??n 90 ngày k? t? khi gi?y phép c?a h? h?t h?n. L?u ý là công dân n??c ngoài ph?i ng?ng h?c t?p và làm vi?c trong khi ch? quy?t ??nh cho trình tr?ng restoration status, khác v?i tình tr?ng implied status.

N?u Gi?y phép làm vi?c ph? thu?c vào công vi?c?

Công dân n??c ngoài có Gi?y phép lao ??ng ??c thù c?a m?t nhà tuy?n d?ng, còn ???c g?i là Gi?y phép làm vi?c ?óng (Close Work Permit), khi b? m?t vi?c có th? ? l?i Canada m?t cách h?p pháp cho ??n khi Gi?y phép lao ??ng h?t h?n. Tuy nhiên, h? không th? làm vi?c cho b?t k? ai khác ? Canada trong th?i gian này.

N?u b?n r?i vào tr??ng h?p này và mu?n b?t ??u m?t công vi?c m?i ngay, b?n c?n ph?i có ?? ?i?u ki?n ?? ???c c?p Gi?y phép làm vi?c ?óng (CWP) m?i ho?c ph?i chuy?n sang Gi?y phép làm vi?c m? (Open Work Permit).

B?n c?ng có th? n?p ??n xin ? l?i Canada v?i t? cách là sinh viên ho?c khách du l?ch mi?n là ?áp ?ng các yêu c?u liên quan và ph?i n?p ??n tr??c khi Gi?y phép làm vi?c hi?n t?i c?a b?n h?t h?n. Tuy nhiên, h?u h?t là b?n s? ph?i ng?ng làm vi?c m?t khi Gi?y phép làm vi?c h?t h?n.

N?u có Gi?y phép làm vi?c m? (OWP) b? m?t vi?c?

Nh?ng ng??i có Gi?y phép lao ??ng m? (OWP) có l?i th? là h? có th? làm vi?c cho m?i ch? lao ??ng ? b?t c? ?âu t?i Canada. M?t s? ng??i có gi?y phép này có th? gia h?n th?i gian l?u trú ?? ??ng ký th??ng trú nhân Canada.

Không ph?i t?t c? nh?ng ng??i có Gi?y phép lao ??ng m? (OWP) ??u ?? ?i?u ki?n ?? ???c gia h?n. Quan tr?ng là ph?i xác minh xem h? có ?? ?i?u ki?n c?n thi?t ?? gia h?n theo 3 ch??ng trình sau ?ây hay không.

  • Thí ?i?m Gi?y phép lao ??ng m? (OWP) cho v? ch?ng ho?c v? ch?ng ch?a chính th?c
  • Gi?y phép lao ??ng c?u n?i (Bridging Open Work Permit)
  • Th? th?c lao ??ng k?t h?p k? ngh? (Working Holiday Visa)

M?t s? ng??i s? không th? gia h?n Gi?y phép làm vi?c m? (OWP) tr? khi Chính ph? th?c hi?n các bi?n pháp ??c bi?t trong b?i c?nh hi?n nay.

M?c dù th?c t? có nhi?u ng??i ?ã b? m?t vi?c vì COVID-19, Canada v?n c?n ng??i nh?p c? ?? gi?i quy?t các thách th?c kinh t? dài h?n, ch?ng h?n nh? l?c l??ng lao ??ng già hóa và thi?u h?t th? tr??ng lao ??ng. Chính ph? Canada công nh?n ?i?u này và s? ti?p t?c nh?n c?ng nh? x? lý các ??n xin nh?p c? trong th?i gian t?i.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *