Ontario mời 307 ứng viên nói tiếng Pháp

Ontario ?ã ??a ra l?i m?i cho các ?ng viên Express Entry song ng? vào ngày 30/4.

Các ?ng viên ???c ch?n có th? ?? ?i?u ki?n ?? nh?p c? vào Canada thông qua ch??ng trình Express Entry Ontario dành cho ng??i lao ??ng tay ngh? nói ti?ng Pháp (FSSW).

?ây là l?n công b? k?t qu? FSSW l?n nh?t trong n?m 2020, v?i 307 thông báo v? k?t qu? th? bày t? nguy?n v?ng (NOIs). L?n công b? k?t qu? ??u tiên c?a ch??ng trình này trong n?m nay, ???c t? ch?c vào ngày 9/1 ?ã m?i 242 ?ng viên song ng? n?p ??n ?? ???c ?? c? tr? thành th??ng trú nhân Canada.

Nh?ng ?ng viên này s? ???c liên l?c b?i ban qu?n lý ch??ng trình. H? có 45 ngày ?? n?p h? s? tr?c tuy?n cho ?? c? t?nh bang.

Vì nh?ng ng??i ???c m?i trong l?n công b? k?t qu? hôm nay có h? s? trong h? th?ng Express Entry c?a liên bang, vi?c nh?n ???c ?? c? t?nh bang Ontario s? giúp h? có thêm 600 ?i?m CRS cho t?ng s? ?i?m.

?i?m c?ng này s? ??m b?o h? nh?n ???c L?i m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada trong l?n công b? k?t qu? Express Express ti?p theo .

Express Entry là m?t h? th?ng qu?n lý h? s? cho 3 ch??ng trình nh?p c? liên bang: Ch??ng trình di?n tay ngh? liên bang, Ch??ng trình di?n tay ngh? chuyên môn liên bang, Ch??ng trình di?n kinh nghi?m Canada.

Các ?ng viên ???c x?p h?ng d?a trên các y?u t? ngu?n nhân l?c mà chính ph? ?ã xác ??nh s? giúp h? phát tri?n trong th? tr??ng lao ??ng Canada nh? tu?i tác, kinh nghi?m làm vi?c, h?c v?n và trình ?? ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp.

??i v?i FSSW, các ?ng viên c?n ph?i ?áp ?ng các yêu c?u ?? ?i?u ki?n c?a L?p Kinh nghi?m Canada ho?c Ch??ng trình di?n tay ngh? liên bang và ?i?m ngôn ng? CLB ít nh?t 7 ?i?m ti?ng Pháp và 6 ?i?m ti?ng Anh.

?ây là l?n công b? k?t qu? Express Entry th? 2 trong 2 ngày. L?n công b? k?t qu? vào ngày 29/4 t?p trung vào ?ng viên trong 14 ngành ngh? chuyên môn (skill trades)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *