Prince Edward Island tạm hoãn công bố kết quả bày tỏ nguyện vọng tháng 3-2020

Prince Edward Island s? không ??a ra l?i m?i cho các ?ng c? viên nh?p c?, nh? d? ki?n vào hôm nay.

Ch??ng trình ?? c? t?nh bang Prince Edward Island (PEI PNP) ?ang lên l?ch l?i cho vi?c công b? k?t qu? Bày t? nguy?n v?ng (Expression of Interest – EOI) ngày 19/3. V?n phòng c?a h? b? ?óng c?a vì COVID-19.

H? ?ã không ??a ra k? ho?ch th?c hi?n cho ??t công b? k?t qu? này. Tuy nhiên, ??t công b? k?t qu? ti?p theo s? ???c ?n ??nh vào ngày 16.4.

PEI công b? k? qu? ?? c? t?nh bang m?i tháng. ??t công b? s? th?c hi?n theo m?t l?ch trình d? ki?n. PEI n?m nay ?ã công b? 276 l?i m?i t? k?t qu? vào tháng 1 và tháng 2.

Thông tin k?t qu? l?a ch?n hàng tháng bao g?m ba di?n PEI PNP sau:

?ng viên PEI Express Entry:

Các di?n PEI PNP Express Entry liên k?t v?i h? th?ng Express Entry c?a chính quy?n liên bang, ???c qu?n lý b?i ba di?n nh?p c? kinh t?: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program và Canadian Experience Class.

Các ?ng c? viên Express Entry t?o h? s? và ??ng ký vào h? th?ng tình ?i?m Comprehensive Ranking System (CRS), ?ánh giá các y?u t? nhân l?c nh? tu?i tác, kinh nghi?m làm vi?c, giáo d?c và trình ?? ngôn ng? chính th?c.

Các ?ng c? viên Express Entry nh?n ???c ?? c? c?p t?nh bang ???c c?ng 600 ?i?m so v?i ?i?m CRS c?a h? và ???c ??m b?o hi?u qu? L?i m?i ??ng ký (ITA) t? Chính ph? Canada trong l?n công b? k?t qu? Express Entry ti?p theo.

?? ???c xem xét ?? c? c?p t?nh bang PEI, các ?ng c? viên Express Entry c?n t?o h? s? Bày t? nguy?n v?ng (EOI) v?i PEI PNP.

Di?n Lao ??ng tay ngh?

Nhóm Lao ??ng tay ngh? dành cho công dân n??c ngoài có l?i m?i làm vi?c h?p l? ? PEI và có h? tr? t? ch? lao ??ng c?a h?. Nhóm này ???c chia thành ba di?n nh? h?n: Ng??i lao ??ng tay ngh? cao, Ng??i lao ??ng c?n thi?t và Sinh viên qu?c t? ?ã t?t nghi?p t?i Canada.

Các ?ng c? viên trong th? lo?i này c?ng ph?i n?p h? s? EOI ?? ???c xem xét ?? c? c?p t?nh.

Di?n Kinh doanh

PEI c?p gi?y phép làm vi?c cho m?t s? doanh nhân g?i h? s? EOI theo Di?n c?p gi?y phép làm vi?c.

Các ?ng viên ?? ?i?u ki?n ph?i ch?ng minh r?ng h? có ý ??nh s? h?u và ?i?u hành m?t doanh nghi?p t?i PEI.

Nh?ng ng??i ???c ch?n theo di?n này ph?i ?áp ?ng yêu c?u ?i?m EOI ???c xác ??nh cho m?i l?n công b? k?t qu?.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *