Quebec: Tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục theo thống kê trong tháng 2-2020

T? l? ng??i có vi?c làm c?a Quebec ?ã t?ng lên trong 3 tháng qua và vào tháng 2/2020 kho?ng 66.000 ng??i có vi?c làm trong t?nh.

Quebec ?ã ch?ng ki?n t? l? th?t nghi?p th?p trong l?ch s? là 4,5% trong tháng tr??c. ?ây là m?c th?p nh?t k? t? khi d? li?u Th?ng kê s? li?u c?a Canada vào n?m 1976.

H?u h?t các công vi?c cho thanh niên tu?i t? 15 ??n 24. T? l? th?t nghi?p c?a nhóm tu?i này gi?m xu?ng còn 6,8%, ?ây c?ng là t? l? th?p nh?t k? t? n?m 1976.

T? l? có vi?c làm, theo ??nh ngh?a c?a T?ng c?c th?ng kê Canada là s? ng??i có vi?c làm ? ?? tu?i trên 15 tu?i/ t?ng dân s?. T? l? cho m?t nhóm c? th? là s? ng??i ???c tuy?n d?ng theo t? l? ph?n tr?m trên t?ng dân s? c?a nhóm ?ó.

T? l? th?t nghi?p là s? ng??i th?t nghi?p tính theo ph?n tr?m trên t?ng l?c l??ng lao ??ng, bao g?m c? có vi?c làm và th?t nghi?p.

T? l? th?t nghi?p th?p có ý ngh?a gì ??i v?i ng??i nh?p c??

T? l? th?t nghi?p th?p r?t t?t cho ng??i tìm vi?c vì ?i?u ?ó có ngh?a là có nhi?u vi?c làm h?n ?? l?a ch?n. Nhà tuy?n d?ng ?ang ch?u áp l?c ?? thu hút và gi? chân nhân tài. ?ây là lý do t?i sao th?i k? th?t nghi?p th?p có th? ???c coi là th? tr??ng c?a nh?ng ng??i tìm vi?c.

Trong 10 n?m t?i, khi h?n chín tri?u ng??i chuy?n sang ?? tu?i ngh? h?u, Canada s? ngày càng thi?u h?t lao ??ng. V?i tình hình không ?? nh?ng ng??i tr? tu?i gia nh?p l?c l??ng lao ??ng, Canada ?ang chuy?n sang nh?p c? ?? giúp h? tr? nhu c?u th? tr??ng lao ??ng.

Trong bài phát bi?u quan tr?ng ??u tiên c?a mình v?i t? cách là b? tr??ng di trú c?a Canada, vào tu?n tr??c, Marco Mendicino ?ã ??c tính r?ng kho?ng 80% t?ng tr??ng dân s? c?a Canada s? ??n t? nh?p c? và có th? ??t 100% vào n?m 2030. Ph?n l?n trong s? này ???c d? ki?n là nh?ng ng??i nh?p c? thu?c t?ng l?p kinh t?, nói cách khác, ng??i n??c ngoài chuy?n ??n Canada ?? làm vi?c.

Vi?c làm ? các t?nh khác c?a Canada

Gia t?ng t? l? ng??i có vi?c làm c?ng ???c th?y rõ ? Alberta, Nova Scotia và Manitoba. Các t?nh còn l?i có t? l? thay ??i ít.

Alberta cho bi?t có 11.000 vi?c làm vào tháng tr??c, ch? y?u là dành cho t?ng l?p tr?. T? l? th?t nghi?p ít thay ??i, ch? ? m?c 7,2 %. So v?i n?m ngoái, vi?c làm ? Alberta h?u nh? không thay ??i.

Trên b? bi?n phía ?ông Canada, vi?c làm Nova Scotia t?ng 3.700. T? l? th?t nghi?p t?ng 0,4 % lên 7,8 %. Vi?c làm ? Nova Scotia c?ng ít thay ??i so v?i 12 tháng tr??c ?ó.

M?c dù t? l? th?t nghi?p ? Manitoba h?u nh? không thay ??i ? m?c 5%, kho?ng 3.200 ng??i ?ã ???c tuy?n d?ng vào tháng 2/2020. Manitoba có xu h??ng t?ng vi?c làm k? t? tháng 12 n?m ngoái. K? t? n?m ngoái, t? l? có vi?c làm ?ã t?ng 1,5 % ? t?nh ??ng c? c?a Canada này.

T? l? vi?c làm ? New Brunswick không thay ??i trong tháng tr??c và t? l? th?t nghi?p gi?m xu?ng còn 6,9%.

T?i British Columbia (B.C.) và Ontario, t? l? th?t nghi?p t?ng khi nhi?u ng??i tìm ki?m vi?c làm. B.C. có t? l? th?t nghi?p 5 % và Ontario có t? l? th?t nghi?p ? m?c 5,5 % trong tháng 2.

Prince Edward Island (PEI) có ??t? l? vi?c làm t?ng nh? và t? l? th?t nghi?p t?ng cao h?n, t?ng thêm 0,5% lên 8%.

Newfoundland và Labrador t??ng ??i không thay ??i gi?a tháng m?t và tháng hai. C? vi?c làm và th?t nghi?p ??u t?ng nh?. T? l? th?t nghi?p hi?n nay là 12%.

Th?t nghi?p ? Saskatchewan t?ng nh? lên 6,2%, tuy nhiên, t? l? vi?c làm v?n gi? nguyên.

S? b?t ?n kinh t? toàn c?u có th? ?nh h??ng ??n l?c l??ng lao ??ng s?p t?i

Trong nh?ng tu?n g?n ?ây, s? lây lan c?a coronavirus ?ã làm t?ng s? không ch?c ch?n v? kinh t? ? Canada và n??c ngoài.

Tu?n tr??c, Ngân hàng Canada ?ã c?t gi?m lãi su?t qua ?êm ?? giúp ng?n ch?n các tác ??ng ti?m tàng ??i v?i n?n kinh t? Canada.

Giá d?u toàn c?u gi?m do cu?c chi?n giá c? gi?a các nhà cung c?p l?n nh? ? R?p Saudi, và ?i?u này c?ng có kh? n?ng tác ??ng tiêu c?c ??n n?n kinh t? Canada, ??c bi?t là ? các t?nh giàu d?u m? nh? Alberta.

Nh?ng y?u t? này có th? d?n ??n s? l??ng vi?c làm y?u h?n ? Canada trong nh?ng tháng t?i.

 

Ngu?n CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *