Quỹ hỗ trợ cho người định cư Canada tại vùng Atlantic

Vùng ??i Tây D??ng (Atlantic) Canada t?ng là m?t trong nh?ng trung tâm phát tri?n kinh doanh c?a Canada trong giai ?o?n khai phá B?c M?. K? t? khi ngành ?ánh b?t cá s?p ?? vào nh?ng n?m cu?i th?p niên 80, ??i Tây D??ng Canada tr?i qua th?i k? suy thoái kéo dài.

Nh?ng n?m ??u th? k? m?i, vùng ??i Tây D??ng v?i 4 t?nh bang New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia và Prince Edward Island ?ã có nh?ng b??c phát tri?n v??t b?c trong kinh t?. Qua ?ó, các t?nh bang này ?ã thu hút nhi?u ng??i nh?p c? h?n.

Chính ph? các t?nh bang này ?ã có nh?ng h? tr? m?nh m? cho nh?ng ng??i m?i ??nh c? Canada t?i vùng ??t này. M?t trong nh?ng h? tr? n?i b?t là Qu? h? tr? cho ng??i ??nh c? Canada t?i vùng Atlantic (AICLF), ti?ng anh là Atlantic Immigrant Career Loan Fund.

T?ng quan

Qu? cho vay h??ng nghi?p dành cho ng??i ??nh c? t?i Canada vùng ??i Tây D??ng là m?t qu? cho vay vi mô dành cho nh?ng ng??i nh?p c? t?i ??i Tây D??ng Canada. Qu? này cung c?p các kho?n vay vi mô cho nh?ng ng??i m?i ??nh c?, cho phép h? v??t qua các rào c?n tài chính ?? nâng cao k? n?ng, tích l?y b?ng c?p ?? h? có th?:

 • Làm vi?c trong l?nh v?c c?a h?.
 • Tìm c? h?i trong l?nh v?c liên quan.
 • Thay ??i ngh? nghi?p theo nhu c?u c?a th? tr??ng lao ??ng.

??i t??ng

Là ng??i m?i nh?p c?, b?n có th? g?p ph?i các rào c?n ??i v?i vi?c làm, ??c bi?t n?u b?ng c?p n??c ngoài c?a b?n không ???c công nh?n ? Canada, ho?c n?u ch??ng trình ?ào t?o và kinh nghi?m vi?c làm c?a b?n không phù h?p v?i nhu c?u th? tr??ng lao ??ng ? Canada. 

Ng??i m?i ??nh c? t?i Canada ph?i có b?ng c?p và ch?ng ch? n??c ngoài ???c công nh?n ?? làm vi?c trong l?nh v?c liên quan. H?n n?a, nghiên c?u cho th?y c? h?i tìm ???c vi?c làm s? t?ng g?p ?ôi n?u b?n ???c ?ào t?o thêm t?i Canada. Tuy nhiên, chi phí c?a các ch??ng trình giáo d?c ?ào t?o s? không h? r?. AICLF có th? giúp nh?ng ng??i nh?p c? trong các kho?n ti?n:

 • Phí ??ng ký h?c t?p, ?ào t?o.
 • Phí c?p gi?y phép và thi c?.
 • ?ào t?o, h?c phí, sách, v?n b?n liên quan ho?c tài nguyên tr?c tuy?n.
 • Sinh ho?t phí (trong các k? thi ho?c m?t khóa ?ào t?o c? th?).
 • Chi phí ?i l?i và ?n ? ?? hoàn thành các k? thi và khóa h?c.
 • Công c? làm vi?c.

?i?u ki?n

?? ?? ?i?u ki?n tham gia Qu? h? tr? cho ng??i ??nh c? Canada t?i vùng Atlantic (AICLF), b?n nh?t thi?t ph?i là ng??i nh?p c? vào Canada t?i 1 trong 4 t?nh bang New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia và Prince Edward Island.

Quy trình

 1. ??ng ký v?i c? quan AICLF t?i 1 trong 4 t?nh bang New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia và Prince Edward Island.
 2. Làm vi?c v?i Chuyên gia vi?c làm AICLF ?? ?ánh giá nhu c?u ?ào t?o, ch?ng ch? c?n thi?t và phát tri?n m?t k? ho?ch hành ??ng.
 3. Hoàn thành ??n xin vay v?i ?i?u ph?i viên AICLF.
 4. G?p ng??i qu?n lý tài kho?n RBC ???c ch? ??nh c?a b?n ?? ký các tài li?u n?u ???c ch?p thu?n.
 5. K?t n?i v?i ?i?u ph?i viên AICLF c?a b?n ?? nh?n qu? theo k? ho?ch.
 6. Thông báo cho ?i?u ph?i viên AICLF v? ti?n ?? và b?t ??u hoàn tr? kho?n vay theo l?ch trình ?ã ??nh v?i RBC và AICLF.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *