“QUYỀN LỰC” CỦA THẺ XANH (PR) TẠI CANADA

Th? xanh Canada th?c ch?t ch? là m?t cách g?i khác ?i c?a Th? th??ng trú nhân Canada, ?ây là m?t lo?i gi?y t? mang l?i nhi?u quy?n l?i cho ng??i s? h?u trên ??t n??c Canada.

Map and Flag of Canada

1. Kh? n?ng xu?t nh?p c?nh vào ??t n??c Canada theo ý mu?n mà không có nguy c? b? t? ch?i nh?p c?nh b?i m?t viên ch?c nh?p c? t?i c?a kh?u. B?n c?n xu?t trình th? xanh khi quay tr? l?i Canada, c?ng nh? s? có h? th?ng l?u tr? th?i gian m?i khi b?n nh?p c?nh và xu?t c?nh (t?i tr?m ki?m soát c?a kh?u).

Th? xanh có giá tr? v?nh vi?n m?c dù m?i th? xanh có th?i h?n 5 n?m và ph?i làm m?i l?i sau 5 n?m.

2. Quy?n l?i ???c xin h?c b?ng tài tr? t? chính ph? cho vi?c h?c t?p.

3. Ng??i gi? th? xanh ???c h?c mi?n phí t? c?p 1- c?p 3, tr? h?c phí th?p khi h?c ??i h?c. Ng??i gi? th? xanh ???c công nh?n là ng??i c? trú h?p pháp c?a Canada và ch? ph?i tr? nh? nh?ng công dân Canada. Thông th??ng ch? ph?i tr? ít h?n 3, 4 l?n s? v?i du h?c sinh n??c ngoài.

4. Quy?n l?i ???c làm vi?c t?i b?t c? công ty nào ? Canada mà không phân bi?t ngành ngh? và gi? làm vi?c (ngo?i tr? nh?ng công ty ??c bi?t ch? m??n công dân Canada).

5. Nhi?u công vi?c ch? nh?n ng??i gi? th? xanh ho?c công dân Canada.

6. D? dàng t? m? công ty ho?c m? kinh doanh.

7. Ng??i gi? th? xanh s? ???c nh?n l?i ích an sinh xã h?i khi h? v? h?u (tu?i v? h?u hi?n nay là 65 tu?i) n?u ng??i ?ó làm vi?c và th?c hi?n ngh?a v? thu? ??y ?? v?i chính ph? Canada.

8. Ng??i gi? th? xanh có th? b?o lãnh v?/ch?ng và con (d??i 19 tu?i còn ??c thân) ?? có ???c th? xanh.

9. Ch??ng trình tr? c?p thu? cho con cái (Canada Child Tax Benefits)- Ch??ng trình này dành cho gia ?ình có con d??i 18 tu?i thu?c di?n thu nh?p th?p, chính ph? Canada s? h? tr? thu? ?? giúp gia ?ình trang tr?i chi phí hàng tháng.

10. V?i gi?y phép lao ??ng (ng??i ph? thu?c v?/ch?ng và con d??i 19 tu?i còn ??c thân) có th? s?ng chung ? Canada. Tuy nhiên, ph?i xin gi?y phép ?i h?c (study permit) cho các con ?? ???c ?i h?c, và ph?i xin gi?y phép lao ??ng (work permit) ?? ???c làm cho v?/ch?ng và các con sau khi t?t nghi?p ??i h?c.

11. Không b? ?nh h??ng c?a nh?ng thay ??i c?a lu?t nh?p c? trong t??ng lai.

12. H??ng chính sách ch?m sóc s?c kh?e toàn dân (Universal Health Care) – Các chi phí y t? c?n thi?t ???c chi tr? b?i chính sách ch?m sóc s?c kh?e toàn dân Canada bao g?m: c?p c?u, ch?ng ng?a, khám s?c kh?e ??nh k? hàng n?m,….

13. ???c h??ng t?t c? các quy?n l?i và ???c b?o v? theo ??o lu?t c?a Canada, tr? quy?n ???c b?u c? (ch? dành cho công dân Canada).

14. Quy?n ???c ??ng ký ?? thi nh?p qu?c t?ch Canada sau 3 n?m sinh s?ng và làm vi?c t?i Canada. Có th? không c?n nh?p t?ch Canada v?n ???c quy?n làm th??ng trú nhân v?nh vi?n. N?u ??t n??c c?a th??ng trú nhân ch?p nh?n ng??i có 2 qu?c t?ch, ng??i ?ó có th? ???c gi? 2 qu?c t?ch.

15. Có th? d? dàng và h??ng các chính sách lãi su?t th?p ?? vay ti?n mua nhà, mua xe ho?c các l?i tài s?n khác. Nhi?u ngân hàng ?òi h?i ng??i vay ti?n ph?i là th??ng trú nhân ho?c công dân Canada.

16. H??ng chính sách thai s?n ???c ngh? 12 tháng, nh?n 50-65% trên thu nh?p th?c t? c?a h?. H??ng chính sách ngh? phép dành cho ba m?, có th? xin ngh? phép lên ??n 35 tu?n (m?t ng??i xin ngh? 35 tu?n ho?c 2 ng??i chia ph?n ngh? ra nh? 1 ng??i 20 tu?n còn ng??i kia 15 tu?n). ?? ???c h??ng chính sách ngh? phép này, c?n làm vi?c t?i Canada ít nh?t 600 gi? làm vi?c.

17. Nhi?u công ty b?o hi?m ch? bán b?o hi?m nhân th?, b?o hi?m s?c kh?e cho ng??i có th? xanh. N?u ng??i có th? xanh ho?c công dân Canada thu?c di?n nghèo, ???c tài tr? khám s?c kh?e ho?c ?i?u tr? mi?n phí t? chính ph?.

18. Ng??i có th? xanh v?nh vi?n không ?i?u ki?n có th? ? b?t kì n?i nào trong các t?nh bang c?a Canada.

19. Ng??i có th? xanh có th? tham gia ho?c c?ng hi?n cho các cu?c v?n ??ng chính tr? c?a t?nh bang ho?c liên bang mà ng??i n??c ngoài không ???c phép.

20. Ng??i gi? th? xanh có quy?n ???c s? h?u h?p pháp t?t c? nh?ng gì mà công dân có quy?n bao g?m nhà c?a, xe c?, ??t ?ai,…

21. Mi?n xin th? th?c ho?c d? dàng xin visa ??n các n??c Hoa K?, Mexico, Bahamas, V??ng qu?c Anh, Pháp, H?ng Kong,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *