Số Lượng Người Nhập Cư Giúp Dân Số New Brunswick Tăng Lên Mức Kỷ Lục

Dân s? New Brunswick ??t k? l?c 776.827 ng??i trong n?m nay

Trung tâm Saint John Newcomers ?ã ??a m?t nhóm nh?ng ng??i m?i nh?p c? New Brunswick hái táo vào cu?i tu?n tr??c ?? gi?i thi?u h? các phong t?c và c? dân ??a ph??ng. H?n 15.000 ng??i nh?p c? ?ã ??nh c? ? New Brunswick k? t? n?m 2016, thúc ??y dân s? c?a t?nh t?ng ?áng k?. (Trung tâm ng??i m?i nh?p c? Saint John / Twitter)

T?ng tr??ng dân s? ? New Brunswick ?ã tr? l?i t? cõi ch?t và ngày càng t?ng m?nh.

Vào th? Hai, Th?ng kê Canada ?ã công b? ??c tính cho th?y s? l??ng c? dân New Brunswick ??t k? l?c 776.827 vào ngày 1 tháng 7, t?ng 5,906 trong 12 tháng tr??c.

?ó là s? gia t?ng dân s? l?n nh?t trong m?t vòng m?t n?m ? New Brunswick k? t? n?m 1991 và s? h?i sinh t? ??u nh?ng n?m 2000 khi t?nh này ng?ng phát tri?n hoàn toàn và b?t ??u thu h?p.

H?u nh? s? gia t?ng g?n ?ây hoàn toàn d?a vào nh?p c? qu?c t?.

“Chúng tôi ?ang ch?ng ki?n ??ngày càng nhi?u ng??i quan tâm ??n khu v?c này c?a ??t n??c”, Mohamed Bagha, ng??i ?i?u hành Trung tâm ng??i m?i nh?p c? ??n Saint John, cho bi?t thêm làn sóng ng??i nh?p c? vào khu v?c này r?t có t?m quan tr?ng ?áng k? trong nh?ng n?m g?n ?ây.

Mohamed Bagha- ng??i ?i?u hành Trung tâm ng??i m?i nh?p c? ??n Saint John tin r?ng m?t s? l??ng l?n ng??i nh?p c? ??n New Brunswick trong ba n?m qua có c? h?i ??nh c? lâu dài h?n trong t?nh, (Kirk Pennell / CBC)

Ph?n l?n ?nh h??ng do s? t?ng tr??ng dân s? t? Ch??ng trình Thí ?i?m v? ??nh c? ??i Tây D??ng (AIP), m?t ch??ng trình liên bang ???c ?àm phán vào n?m 2017 gi?a Ottawa và chính ph? t? do c?p t?nh c?a Brian Gallant và sau ?ó ??i m?i vào ??u n?m nay v?i ??ng B?o th? Ti?n b? c?a Blaine Higgs.

Trong m?t email g?i t?i CBC News vào ngày th? ba, t?nh cho bi?t ch??ng trình này ??ng sau ph?n l?n s? c?i thi?n v? s? l??ng dân s?.

“B? Giáo d?c, ?ào t?o và Lao ??ng sau trung h?c ph?n l?n thành công trong vi?c ?u tiên nh?p c? c?a chính ph? và th?c hi?n d? án thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng (AIP),”

D? án thí ?i?m cung c?p cho ch? lao ??ng m?t vai trò trong nh?p c? b?ng cách cho phép h? thuê lao ??ng n??c ngoài ho?c sinh viên t?t nghi?p qu?c t? g?n ?ây ?? làm vi?c trong c?ng ??ng mà không có ?? lao ??ng ??a ph??ng ho?c thi?u k? n?ng.

Vào tháng 3, Kelly Toughill, ng??i ?ã nghiên c?u d? án AIP c?a Halifax, nói v?i các công ty CBC News ?ã xác ??nh m?t lo?t các nhu c?u và ?ã tìm ki?m thành công trên toàn c?u ?? m?i ng??i l?p ??y công vi?c t?i ??a ph??ng

“Có m?t s? thi?u h?t l?n các tài x? xe t?i nên m?i ng??i ?ang tuy?n d?ng t? kh?p n?i trên th? gi?i ” Toughill nói. “Tôi bi?t r?ng Irvings ?ang tuy?n d?ng cho các ho?t ??ng lâm nghi?p ? Ukraine. Ba m??i ng??i bán th?t ??n t? B?, nh?n

g ng??i bán th?t t? Brazil c?ng v?y. H? ??n t? kh?p th? gi?i.”

Kelly Toughill ?ã tìm hi?u cách các nhà tuy?n d?ng ? New Brunswick ?ã s? d?ng ch??ng trình nh?p c? th? nghi?m và th?y r?ng h? ?ã s?n lùng trên kh?p th? gi?i ?? l?p ??y công ?n vi?c làm trong t?nh. (CBC)

S? l??ng t?ng tr??ng c?a New Brunswick trong n?m nay bao g?m công nhân t? Ukraine ???c T?p ?oàn Savoie thuê ?? ??nh c? t?i Saint Quentin và làm vi?c trong nhà máy s?n xu?t s?n ph?m g? c?ng c?a công ty. Nh?ng ng??i châu Âu khác ???c thuê b?i JD Irving Ltd. ?ã ??nh c? ? Chipman ?? làm vi?c t?i x??ng c?a c?a công ty ? ?ó.

Nh?ng ng??i lao ??ng ???c thuê theo ch??ng trình ??c bi?t ?? ?i?u ki?n ???c c?p phép th??ng trú t?i Canada và nh?ng ng??i ?ng h? ch??ng trình tin r?ng nó giúp c?i thi?n vi?c gi? ng??i nh?p c? vì h? ngay l?p t?c g?n bó lâu dài v?i m?t công vi?c ??a ph??ng.

Bagha cho bi?t ông tin c? hai ?i?u ?ó, và th?c t? là r?t nhi?u ng??i nh?p c? hi?n ?ang ??n cùng m?t lúc, nâng cao c? h?i ? l?i và ??nh c? nhi?u h?n

“Khi có m?t l??ng l?n ng??i m?i ??n, ?i?u ?ó cho phép h? giao thi?p v?i nh?ng ng??i m?i khác và t?o ra ý th?c c?ng ??ng ?ó”, ông nói.

Gi?a s? xu?t hi?n c?a nh?ng ng??i t? n?n Syria ? New Brunswick vào n?m 2016 và s? ra ??i c?a ch??ng trình AIP n?m 2017, dân s? c?a New Brunswick ?ã t?ng thêm h?n 16.000 trong ba n?m r??i qua. Trong khi n?m 2015 dân s? ch? t?ng kho?ng 254

 

Ngu?n:CIC New/2019/Oct/ Canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *