Sự thiếu hụt lao động nông nghiệp giữa lệnh cấm nhập cảnh trong dịch COVID-19

Các trang tr?i t?i Canada ch?a bao gi? thi?u vi?c làm , nh?ng b?i vì Canada t?m d?ng g?n nh? toàn ho?t ??ng nh?p c?nh, các chuyên gia ngành nông nghi?p lo ng?i s? thi?u h?t lao ??ng có th? gây ?nh h??ng ??n s?n xu?t.

Khi tuy?t b?t ??u tan vào mùa xuân, nông dân Canada c?n b?t ??u tr?ng tr?t cho v? thu ho?ch c?a n?m. Nh?ng ng??i lao ??ng n??c ngoài t?m th?i (Temporary Foreign Workers) ???c thuê ?? th?c hi?n nh?ng công vi?c mà ch? lao ??ng không th? ki?m ???c ngu?n nhân l?c. Vìth?c t? không có ?? ng??i lao ??ng Canada ho?c h? thi?u các k? n?ng c?n thi?t cho công vi?c.

Nhi?u ng??i trong s? nh?ng ng??i lao ??ng này tr? l?i cùng m?t trang tr?i n?m này qua n?m khác, h? hi?u bi?t v? máy móc, thi?t b? và th?c hi?n công vi?c nh? tr? bàn tay.

Chris Connery, m?t nông dân t? Manitoba, cho bi?t kho?ng 55 công nhân n??c ngoài ??n làm vi?c t?i trang tr?i s?n xu?t c?a anh m?i n?m. H? tr?ng các lo?i cây tr?ng nh? bông c?i xanh, m?ng tây, cà r?t và dâu tây.

“Chúng tôi ?ã có m?t s? l??ng l?n ng??i lao ??ng t??ng t? ??n ?ây trong h?n 20 n?m qua và h? bi?t nh?ng công vi?c chúng tôi c?n ? ?ây”, Connery chia s? v?i CIC News. “N?u chúng ta không có nh?ng ng??i lao ??ng n??c ngoài, chúng ta s? ph?i ?ào t?o l?i nh?ng ng??i làm nh?ng công vi?c ?ó ho?c chúng ta s? ph?i ch?n tr?ng nh?ng gi?ng cây khác.

Ph?n l?n ngành nông nghi?p liên quan t?i Canada, theo các bi?n pháp phòng ch?ng lây nhi?m COVID-19 ???c công b? ngày hôm qua, n?u không có kh? n?ng ??a nh?ng ng??i lao ??ng tr? l?i, h? s? m?t các thành viên quan tr?ng trong ??i.

Steve Bamford, thành viên Ban Giám ??c c?a Hi?p H?i S?n Xu?t Bán Buôn Toronto, cho bi?t vi?c thi?u ng??i lao ??ng có th? gây ra tình tr?ng s?n xu?t thi?u h?t hàng hóa ? Canada.

“Chúng tôi lo l?ng v? an ninh l??ng th?c vì không th? nào d?a vào ngu?n cung c?p rau và trái cây t??i c?a Hoa K? và Mexico”, ông Bamford nói trong cu?c ph?ng v?n qua ?i?n tho?i.

Ngoài ra, m?t s? trang tr?i có nguy c? ph?i d?ng toàn b? ho?t ??ng n?u h? không th? ?i?u ch?nh vi?c thi?u h?t ng??i lao ??ng ?? ??m b?o l?i nhu?n.

Nhi?u t? ch?c nông nghi?p Canada ?ang làm vi?c v?i chính quy?n t?nh và chính quy?n liên bang ?? tìm ra gi?i pháp phù h?p. M?c dù c?n ph?i ng?n ch?n s? lây lan c?a COVID-19 nh?ng n?n kinh t? v?n c?n ng??i lao ??ng t?m th?i.

“T?t c? nh?ng gì chúng ta bi?t bây gi? là k? t? ngày 18/3, không m?t ng??i lao ??ng n??c ngoài nào có th? nh?p c?nh vào Canada”, ông Bamford chia s?. “Và trong tr??ng h?p chúng tôi s? không th? ??a nhân viên th?i v? c?a mình vào nh?p c?nh vào ??t n??c này, chúng tôi c?n m?t k? ho?ch t? Ottawa ?? h? tr? chúng tôi v??t qua giai ?o?n khó kh?n.

Ngành nông nghi?p Canada ?ã ph?i v?t l?n v?i tình tr?ng thi?u h?t lao ??ng trong nhi?u n?m, và bu?c h? ph?i tìm ki?m ng??i nh?p c? giúp h? tr?. Nhu c?u lao ??ng ?ã thúc ??y s? hình thành c?a Ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? Th?c ph?m – nông nghi?p chu?n b? ra m?t vào ngày 30/ 3. Ch??ng trình này nh?m t?o ?i?u ki?n cho nh?ng ng??i lao ??ng n??c ngoài t?m th?i tr? thành th??ng trú nhân, ??c bi?t là nh?ng ng??i làm trong ngành n?m và th?t.

“N?m 2017, thi?u h?t 16.500 ng??i lao ??ng, ?ã gây t?n th?t cho ngành kho?ng 2.9 t? ?ô la Canada”, H?i ??ng Ngu?n Nhân L?c Nông nghi?p Canada (CAHRC) cho bi?t.  “? t?t c? các t?nh và trong m?i m?t hàng, tình tr?ng thi?u h?t lao ??ng ??u ?nh h??ng ??n kh? n?ng s?n xu?t c?a ngày hôm nay và ti?m n?ng t?ng tr??ng c?a ngày mai”.

Theo Connery, ?ó không ch? là m?i lo ng?i v? vi?c m?t ?i nh?ng ng??i lao ??ng lành ngh? mà còn ?nh h??ng ??n sinh k? c?a chính nh?ng ng??i lao ??ng n??c ngoài.

“Chúng tôi th?c s? quan tâm ??n nh?ng ng??i lao ??ng này”, ông Connery chia s?. “Th?t tuy?t v?i, n?u m?i n?m có ai ?ó ??n g?p tôi và nói “N?m nay tôi s? v? nhà và xây c?n nhà c?a mình” ho?c “N?m nay tôi s? s?a l?i c?n nhà c?a mình”.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *