Tại sao Canada cần Chương trình nhập cư thực phẩm nông nghiệp

Tai-sao-Canada-can-Chuong-trinh-nhap-cu-thuc-pham-nong-nghiep

T? lâu, Canada ?ã ph?i v?t l?n ?? tìm ?? công nhân cho ngành công nghi?p th?c ph?m nông nghi?p tr? giá g?n 200 t? USD, ?ó là lý do t?i sao ch??ng trình nh?p c? m?i c?a h? l? ra là m?t ch??ng trình ph?i th?c hi?n t? lâu.

G?n ?ây, Canada cho bi?t ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? th?c ph?m nông nghi?p c?a chính ph? ?ã ??n th?i ?i?m chín mu?i.

Trong nhi?u th?p k?, Canada ?ã ph?i v?t l?n ?? tìm ?? công nhân h? tr? m?t trong nh?ng ngành công nghi?p quan tr?ng nh?t. Ngành công nghi?p th?c ph?m mang l?i 110 t? ?ô la doanh thu n?i ??a m?i n?m, c?ng thêm 65 t? ?ô la doanh thu xu?t kh?u. Ngành công nghi?p h? tr? 1 trong 8 công vi?c t?i Canada.

Tuy nhiên, s? thi?u h?t tài n?ng ?ã kìm hãm ti?m n?ng t?ng tr??ng kinh t? c?a th?c ph?m nông nghi?p.

M?t nghiên c?u n?m 2014 cho th?y có 25.000 vi?c làm th?c ph?m nông nghi?p ch?a ???c th?c hi?n d?n ??n s?n l??ng kinh t? b? m?t 1,5 t? ?ô la.

Do thi?u h?t nhân tài, ngành công nghi?p th?c ph?m nông nghi?p ngày càng ph? thu?c vào lao ??ng n??c ngoài t?m th?i (TFWs).

Nh?ng ng??i có th? th?c t?m th?i tr??c ?ây chi?m 1 trên 20 công nhân trong ngành công nghi?p th?c ph?m. Bây gi? h? chi?m 1 trên 10 công nhân. H? ???c d? báo s? chi?m 1 trên 5 công nhân trong nh?ng n?m t?i.

T?i sao không thuê ng??i Canada?

Ng??i ta có th? h?i: t?i sao ngành công nghi?p th?c ph?m nông nghi?p không th? thuê nhi?u ng??i Canada h?n là d?a vào TFWs?

Nó là m?t câu h?i hay.

Lý do chính là nhi?u ng??i Canada không mu?n làm vi?c trong ngành công nghi?p th?c ph?m.

B?n ch?t công vi?c là m?t thách th?c v? th? ch?t và th??ng xuyên ph?i làm thêm do thi?u công nhân.

Thông th??ng, ??a ?i?m làm vi?c ? xa, làm cho vi?c ?i l?i khá t?n th?i gian. ?ôi khi công vi?c mang tính th?i v?, vì v?y ng??i lao ??ng Canada tìm ki?m ngu?n vi?c làm ?n ??nh h?n.

M?c l??ng trong m?t s? ngành ngh? nh?t ??nh trong ngành công nghi?p th?c ph?m r?t c?nh tranh. N?u t?ng l??ng ?? thu hút nhi?u lao ??ng Canada h?n, h? s? ph?i chuy?n chi phí cho ng??i tiêu dùng, nh?ng ng??i có kh? n?ng không s?n sàng tr? giá cao h?n cho th?c ph?m.

?i?u quan tr?ng c?n nh? là Canada không ph?i là qu?c gia duy nh?t ph?i ??i m?t v?i nh?ng thách th?c này. Các qu?c gia nh? Hoa K?, Hoa K? và Úc c?ng t? lâu ?ã ph? thu?c vào TFWs cho nhân viên các ngành công nghi?p th?c ph?m c?a h?.

H?n n?a, th?t b?t ti?n khi ngành công nghi?p th?c ph?m Canada thuê TFWs. M?i n?m, các nhà tuy?n d?ng n?p gi?y t? c?a chính ph? ?? ch?ng minh lý do t?i sao h? c?n thuê TFW, vi?c này r?t t?n th?i gian, t?n kém và c?ng không ch?c ch?n. Nh?ng ?i?u không ch?c ch?n bao g?m vi?c chính ph? có ch?p thu?n ??n xin thuê TFW c?a b?n hay không và li?u TFW có th? ??n Canada k?p th?i ?? h? tr? nhu c?u ho?t ??ng c?a b?n hay không.

S? thu?n ti?n h?n và ít t?n kém h?n cho ngành công nghi?p th?c ph?m nông nghi?p thuê công nhân Canada, nh?ng vi?c d?a vào h? ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a ngành công nghi?p ?ã ch?ng t? thách th?c vì nh?ng lý do ?ã nói ? trên.

Thí ?i?m nh?p c? th?c ph?m nông nghi?p là m?t kh?i ??u t?t

Trong ba n?m t?i, Canada s? ti?p nh?n t?i 2.750 ng??i nh?p c? m?i n?m, c?ng v?i các thành viên gia ?ình c?a h?, d??i s? thí ?i?m. Ngay c? khi Canada chào ?ón nhi?u ng??i nh?p c? này trong ba n?m t?i, thì nó c?ng không ?? ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a ngành công nghi?p. Chúng ta ph?i nh? r?ng hàng tri?u ng??i Canada s? ngh? h?u trong th?p k? t?i, ?i?u này s? ?nh h??ng ??n m?i ngành công nghi?p, bao g?m c? th?c ph?m nông nghi?p.

Tuy nhiên, s? ra m?t c?a ch??ng trình này là m?t kh?i ??u t?t. Sau khi tham kh?o ý ki?n ??v?i ngành công nghi?p, Di dân, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch Canada (IRCC) ?ã ?u tiên th?t, ??ng v?t, nhà kính, v??n ??m, tr?ng hoa và ngh? s?n xu?t n?m.

Cho phép ngành công nghi?p ti?p c?n ngu?n cung lao ??ng ?n ??nh h?n s? giúp gi?m b?t tình tr?ng thi?u lao ??ng và h? tr? t?ng tr??ng kinh t? Canada.

Canada ?ang hy v?ng s? t?ng doanh s? bán hàng trong n??c c?a ngành công nghi?p lên 140 t? ?ô la và xu?t kh?u lên 85 t? ?ô la vào n?m 2025.

Hy v?ng r?ng thí ?i?m nh?p c? th?c ph?m nông nghi?p s? giúp Canada ??t ???c các m?c tiêu này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *