TẠI SAO ĐỊNH CƯ CANADA TRỞ THÀNH XU HƯỚNG MỚI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

B?n mu?n s?ng t?i qu?c gia ?áng s?ng nh?t th? gi?i? B?n mu?n con mình ???c h?c t?p v?i ch??ng trình giáo d?c hàng ??u? Ch?c h?n, ??nh c? Canada là v?n ?? b?n ?ang tìm hi?u.

Canada là qu?c gia có di?n tích l?n th? 2 trên th? gi?i và có ch? ?? phúc l?i xã h?i hàng ??u th? gi?i. Hàng n?m, t?i Vi?t Nam có r?t nhi?u ng??i nh?p c? vào Canada. V?y lý do vì sao ??nh c? Canada l?i ???c nhi?u ng??i quan tâm ??n th??

T?i sao nên ??nh c? Canada?

Có r?t nhi?u lý do ?? vi?c ??nh c? Canada ???c nhi?u ng??i quan tâm. Sau ?ây là m?t trong s? nh?ng lý do ?ó.

– Canada là qu?c gia liên t?c ???c Liên h?p qu?c x?p lo?i là qu?c gia ?áng s?ng nh?t trên th? gi?i k? t? n?m 1994

– Th? tr??ng vi?c làm d?i dào và ngày càng l?n m?nh. ? Canada, t? l? th?t nghi?p là c?c k? th?p. M?c thu nh?p bình quân ??u ng??i t?i Canada c?ng không ng?ng t?ng tr??ng.

– Thu? và l?m phát c?c th?p: Chính ph? Canada ?ã làm r?t t?t ch?c trách c?a mình trong vi?c ki?m soát m?c thu? và l?m phát t?i qu?c gia này. Bên c?nh ?ó, m?c thu nh?p qu?c dân hàng n?m liên t?c t?ng giúp cho Canada có m?t s? phát tri?n cân b?ng và b?n v?ng.

– Ch?t l??ng giáo d?c thu?c vào top ??u trên th? gi?i: Chính ph? Canada coi giáo d?c là ?u tiên s? 1. ??u t? cho giáo d?c luôn ???c quan tâm t?i qu?c gia này. B?ng ch?ng là h?c phí cho tr? h?c t?p t? ti?u h?c ??n trung h?c ph? thông là hoàn toàn mi?n phí. Các ch??ng trình h?c cao h?n c?ng ???c h? tr? nhi?u v? tài chính. Bên c?nh ?ó, các tr??ng ??i h?c, cao ??ng ? Canada c?ng có uy tín cao v? ch?t l??ng giáo d?c.

– Phúc l?i và an sinh xã h?i: M?t trong s? các qu?c gia có t? l? t?i ph?m th?p nh?t th? gi?i chính là Canada. H? th?ng lu?t pháp công b?ng, minh b?ch, lu?t ki?m soát vùng ch?t ch?, c?nh sát luôn có m?t m?i n?i và s?n sang giúp ?? ng??i dân.

Các hình th?c ??nh c? Canada

Canada có khá nhi?u ch??ng trình ??nh c? v?i nhi?u tiêu chu?n, ?i?u ki?n  khác nhau. D??i ?ây tóm l??c m?t s? ch??ng trình và lo?i hình visa ??nh c? ph? bi?n

??nh c? tay ngh?

??nh c? Canada di?n tay ngh? là ch??ng trình ???c t?o ra nh?m m?c ?ích thu hút ngu?n lao ??ng có tay ngh? cao trên toàn th? gi?i. Nh?ng ng??i có k? n?ng tay ngh? cao có th? ???c di dân sang Canada theo d?ng th??ng trú. ??ng th?i, v?/ch?ng và con cái ? ?? tu?i ph? thu?c ??u ???c ?i theo.

??u t? ??nh c?

Là ch??ng trình ??nh c? ???c chính ph? Canada xây d?ng nh?m m?c ?ích thu hút ??u t?. Ch??ng trình này ?òi h?i m?t s? ?i?u ki?n v? n?ng l?c tài chính, ??ng th?i ph?i v?ch ra m?t k? ho?ch kinh doanh ???c chính ph? phê duy?t. Tuy nhiên, ch??ng trình ??u t? ??nh c? Canada hi?n ch? có t?i m?t s? t?nh bang nh?t ??nh.

??nh c? du h?c

Du h?c sinh t?t nghi?p các ch??ng trình cao ??ng, ??i h?c t?i Canada sau ?ó ???c ? l?i làm vi?c t? 1-3 n?m. Sau quãng th?i gian làm vi?c t?i thi?u 1 n?m, du h?c sinh ???c phép n?p h? s? xin ??nh c? t?i Canada theo di?n vi?c làm.

B?o lãnh thân nhân

Canada cho phép nh?ng công dân n??c mình b?o lãnh ng??i thân ??nh c? Canada trong m?t th?i gian nh?t ??nh. ?i?u ki?n c?a ng??i b?o lãnh ?ó là ph?i ch?ng t? n?ng l?c tài chính ?? trang tr?i chi phí cho thân nhân mà không yêu c?u ??n tr? c?p chính ph?.

?i?u ki?n ??nh c? Canada

Tùy thu?c vào hình th?c ??nh c? Canada s? ?i kèm v?i các ?i?u ki?n t??ng ???ng. Tuy nhiên, tr? tr??ng h?p b?o lãnh thân nhân, các hình th?c ??nh c? còn l?i ??u có m?t yêu c?u chung v? trình ?? ti?ng Anh.

??u t? ??nh c? ch? y?u t?p trung vào ?i?u ki?n tài chính. ??nh c? ??u t? ph? thu?c vào tay ngh? chuyên môn…

N?u mu?n ??nh c? Canada, các b?n nên tìm hi?u k? v? ??t n??c, v?n hóa, con ng??i n?i ?ây tr??c khi tìm hi?u ??n các ?i?u ki?n nh?p c? Canada. B?i Canada là m?t qu?c gia ?áng s?ng nh?t th? gi?i nh?ng ch?a h?n v?i ai c?ng phù h?p. Chúc các b?n thành công trong trong cu?c chi?n tìm ???ng ??nh c? Canada.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *