Thành Phố Fredericton – Thủ Phủ Của Tỉnh Bang New Brunswick

Thành Phố Fredericton - Thủ Phủ Của Tỉnh Bang New Brunswick

Hi?n nay, ??nh c? Canada không còn là ni?m m? ??c xa v?i nh? tr??c kia n?a, chính ph? n??c này ?ã và ?ang c?p nh?t liên t?c nh?ng ch??ng trình thu hút hàng nghìn ng??i tham gia ??nh c?. T?nh bang New Brunswick c?ng là m?t trong nh?ng n?i ???c nhi?u ng??i trên th? gi?i mong mu?n ???c s?ng và làm vi?c t?i ?ây. Thành ph? Fredericton – th? ph? c?a t?nh bang này ?ã chinh ph?c ??i ?a s? ng??i mu?n ??nh c? b?i s? s?m u?t, kinh t? v?ng m?nh, chính sách an sinh t?t. N?u b?n ?ang mu?n tìm hi?u v? vùng ??t này hãy cùng Công Ty Di Trú Villaland ??a ra nh?ng chia s? thông tin h?u ích nh?t ?? b?n có c? s? l?a ch?n ???c vùng ??t nào t?t cho b?n và gia ?ình khi mu?n ??nh c? t?i ?ây.

thành ph? Fredericton

– V? trí c?a thành ph? Fredericton: N?m ? phía Tây trung tâm c?a t?nh bang New Brunswick d?c theo con sông Saint John, ch?y t? tây sang ?ông khi chia ?ôi thành ph?. N?i ?ây c?ng là m?t trong nh?ng trung tâm ?ô th? l?n nh?t c?a t?nh bang trù phí này, là thành ph? l?n th? 3 sau Moncton và Saint John.

– M?t ?? dân s?: Theo th?ng kê c?a chính ph?, thành ph? này có kho?ng 56224 ng??i sinh s?ng tính ??n n?m 2011, nh?ng ng??i ??nh c? ? ?ây ch? y?u là ng??i da tr?ng. Di?n tích ? ?ây khá l?n mà v?i s? dân nh? v?y không th? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?n ngu?n nhân l?c ?? làm vi?c. Chính vì v?y, thành ph? này c?ng ?ang có nh?ng chính sách h?p d?n cho nh?ng ng??i mu?n ??nh c? lâu dài ? thành ph? này nh?m thu hút s? ng??i ??n ? và tham gia các ho?t ??ng s?n xu?t nâng cao n?n kinh t? chuy?n bi?n nh?ng b??c m?i.

– Giao thông v?n t?i: N?i ?ây ?ã có xây d?ng sân bay l?n thu?n l?i cho vi?c di chuy?n gi?a các qu?c gia, t?nh bang v?i nhau, ??c bi?t nh?ng con ???ng liên t?nh, n?i gi?a các thành ph? l?n ??u ???c hoàn thành v?i c? c?u h? t?ng t?t, ph?c v? t?t cho vi?c l?u thông hàng hoá, trao ??i thông th??ng m?t cách nhanh chóng. Không d?ng l?i ? nh?ng ???ng b?, ???ng hàng không n?i ?ây còn phát tri?n c? nh?ng cây c?u l?n n?i gi?a các khu v?c, tàu thuy?n c?ng ?ông v?i v?n t?i l?n có th? giao hàng tr?c ti?p thông qua nhi?u con ???ng, rút ng?n ???c kho?ng cách giao hàng t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c giao th??ng, buôn bán c?a ng??i dân n?i ?ây.

Tìm Hi?u V? Fredericton

Trong nh?ng n?m ? ??u th? k? 20 ngành kinh t? m?i nh?n ? ?ây là công nghi?p g?, nh?ng ch? m?t th?i gian ng?n n?i ?ây xây d?ng nh?ng tr??ng ??i h?c l?n, chính quy?n t?nh ?ã giúp ??y m?nh b?ng cách nâng cao n?n giáo d?c thành ph? này thu hút nhi?u ng??i ??n h?c t?p và sinh s?ng ? l?i thành ph? Fredericton. C?ng chính vì th? n?i ?ây tr? nên nh?n nh?p h?n, ng??i dân s?ng ch? y?u b?ng kinh doanh buôn bán ph?c v? nh?ng sinh viên ??n t? chính qu?c gia c?a h? và các du h?c sinh n??c ngoài.

thành ph? Fredericton

– Xây d?ng tr??ng ??i h?c góp ph?n thúc ??y kinh t?: H??ng ?i c?i cách m?nh m? trong vi?c xây d?ng nhi?u tr??ng ??i h?c v?i quy mô l?n, ??u t? trang thi?t b? h?c t?p t?t nh?t ?ã ?óng góp m?t ph?n trong vi?c t?ng dân s? thành ph? này, nhu c?u thuê b?t ??ng s?n c?ng l?n h?n và có chi?u h??ng ra t?ng, nh?ng khu ??t vàng g?n các tr??ng ??i h?c c?ng t? ?ó mà tr? thành giá cho thuê cao nh?t trong t?nh.

– Thoát kh?i kh?ng ho?ng kinh t?: Không m?t m?i nh? nh?ng t?nh bang khác ph?i ??i m?t v?i s? ng?ng ho?t ??ng c?a các nhà máy, s? suy gi?m do các ngành công nghi?p khai thác hay ?ánh cá không hi?u qu?,…. Thành ph? này v?n s?ng v?i m?c kinh t? ?n ??nh b?i ngu?n l?i t? các tr??ng ??i h?c thoát kh?i nh?ng khó kh?n trên, ng??i dân s?ng an nhàn và kinh doanh ho?t ??ng liên t?c cung c?p nh?ng ?? dùng th??ng m?i hay cho thuê nhà ph?c v? cho sinh viên và du h?c sinh.

Giúp ng??i dân thoát kh?i nh?ng khó kh?n c?a ngành kinh t?, chính quy?n n?i ?ây ?ã t?n d?ng qu? ??t r?ng c?a mình ?? xây d?ng nh?ng tr??ng ??i h?c l?n giúp thúc ??y n?n kinh t?, t?ng thu nh?p cho ng??i dân, thu hút nhân tài ??n xây d?ng thành ph? này. Không d?ng l?i ? ?ó, m?i công dân ??n ?ây làm hay ??nh c? lâu dài ??u ???c h??ng nh?ng ch? ?? ?u ?ãi ??c bi?t c?a thành ph? này.

thành ph? Fredericton

– Mi?n phí hoàn toàn phí khám và ?i?u tr? b?nh: B?n s? ch?ng ph?i lo l?ng khi ?m ?au ph?i ch?y ti?n thu?c thang nh? ? m?t s? n??c, thành ph? này xây d?ng riêng cho mình nh?ng b?nh vi?n phòng khám v?i các bác s? ???c h?c và ?ào t?o bài b?n k?t h?p nh?ng công ngh? hi?n ??i, mang s? an tâm, s?c kho? d?i dào ??n cho nh?ng ng??i dân n?i ?ây.

– Tr? em ???c ?i h?c mi?n phí ??n n?m 18 tu?i: M?i ??a bé ???c sinh và l?n lên t?i ??t n??c này ??c bi?t là thành ph? Fredericton thì ??u s? ???c h??ng ch? ?? ?u ?ãi nh? nhau, mi?n h?c phí ??n t?n n?m 18 tu?i, ho?c chúng có lên ??i h?c thì c?ng ch? ph?i ?óng v?i m?t s? ti?n nh?t ??nh ch? không ph?i ?óng nhi?u nh? nh?ng t?nh bang khác hay nh?ng du h?c sinh khác.

– H? tr? nuôi d??ng: M?i tháng chính ph? s? c?p cho m?i gia ?ình m?t s? kho?n phí nh?t ??nh ?? ch?m sóc con cái ???c t?t h?n, bé ???c h??ng nh?ng ?i?u ki?n s?ng t?t, mang l?i m?m ??m t??i tr? cho thành ph? n?i ?ây.

– ???c h?c ti?ng anh mi?n phí: N?u b?n là m?t ng??i m?i ??nh c? ? n?i ?ây thì có th? ??ng ký vào nh?ng l?p ti?ng anh c?ng ??ng mi?n phí, h? s? giúp b?n hoà nh?p mà không m?t b?t k? m?t lo?i phí nào h?t.

thành ph? Fredericton

N?i ?ây thu?c vùng khí h?u l?c ??a ?m ??t, có nhi?t ?? th?p trung bình vào tháng 1 r?i vào kho?ng – 16 ?? C, trong khi m?c cao nh?t vào tháng 7 ch? vào 26 ?? C. N?u b?n thích ng?m tuy?t thì n?i ?ây ch? có vào c??i tháng 11 và ??u tháng 4, ??u tháng 12 b?n s? th?y chúng trên m?t ??t. N?i ?ây c?ng có l? l?t x?y ra vào mùa xuân ? h?u h?t nh?ng n?i g?n khu v?c sông, ?nh h??ng m?t chút ??n nh?ng n?i tr?ng th?p c?a thành ph?.

thành ph? Fredericton

T? chính ph? cho ??n ng??i dân n?i ?ây ??u không ??t quá nhi?u ??n vi?c ??y m?nh n?n kinh t? b?ng nh?ng khu công nghi?p, nhà máy, xí nghi?p,… H? ngh? ??n tìm ki?m nhân tài b?ng cách s? d?ng nh?ng tr??ng h?c t? xây d?ng, tìm ki?m nh?ng tài n?ng tr? xây d?ng thành ph?. Chính vì v?y, b?n ??n n?i ?ây s? c?m nh?n ngay ???c s? nhi?t tình c?a ng??i dân, ngu?n n?ng l??ng tr? luôn d?i dào trong h?, h? giúp b?n ti?n b? v? h?c th?c, ngôn ng?, tình b?n,….

G?p nhau v?i nh?ng n? c??i, tôn tr?ng nhau qua cách b?t tay hay giúp ?? nhau qua nh?ng công vi?c hàng ngày, con ng??i n?i ?ây tr? thành ?i?m ??m cho s? phát tri?n c?a hi?n t?i. N?u b?n ?ang tìm m?t thành ph? nào ?? sinh s?ng yên bình và tho?i mái thì n?i ?ây qu? th?t s? là thiên ???ng c?a b?n ?ó nha.

thành ph? Fredericton

Công Ty ??nh C? Canada – Villaland biên d?ch 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *