Thành Phố Halifax – Thủ Phủ Của Tỉnh Bang Nova Scotia

Quebec Có Thể Kết Nạp Tới 44.500 Cư Dân Thường Trú Mới Vào Năm 2020

Nova Scotia vùng ??t có n?n kinh t? phát tri?n m?nh nh? m?t ph?n vào thành ph? Halifax – n?i ???c g?i là th? ph? c?a t?nh bang này. Nhi?u n?m tr? l?i ?ây, thành ph? này ?ã tr? thành tâm ?i?m cho nh?ng ng??i n??c ngoài mu?n ??nh c?, nh?ng chính sách thu hút nhân tài liên t?c ???c ??i m?i nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t cho công dân có trí th?c ??n và làm vi?c, phát tri?n m?nh vùng ??t n?i ?ây nói riêng và t?nh bang Nova Scotia nói chung. Công ty ??nh c? Villaland hi?u ???c khó kh?n khi ph?i quy?t ??nh c?a khách hàng t? b? quê h??ng ?? ??n tìm vùng ??t m?i, màu m? h?n, t?t ??p h?n. Hãy cùng chúng tôi ?i?m ra tình hình chung ?? b?n ??a ra h??ng ?i ?úng ??n khi mu?n ??nh c? Canada.

thành ph? Halifax

– Di?n tích: N?i ?ây chi?m 5577 km2 t?c chi?m kho?ng 10% t?ng di?n tích c?a t?nh bang Nova Scotia, ??ng th?i t??ng ???ng v?i di?n tích c?a t?nh bang Prince Edward Island. ???ng b? bi?n c?a thành ph? này th?t vào r?t nhi?u, chi?m chi?u dài kho?ng 400 km2, b? bi?n n?i ?ây ch? y?u là ?á v?i nh?ng bãi cát nh? b? cô l?p trong các v?nh có mái che. N?i ?ây ???c thiên nhiên trù phú trao t?ng ??t nông nghi?p t??i t?t, phát tri?n ???c các ngành nông nghi?p ch?n nuôi, tr?ng tr?t.

– M?t ?? dân s? c?a thành ph? Halifax: Theo th?ng kê dân s? vào n?m 2016 có kho?ng 403131 ng??i t?p trung ch? y?u ? khu v?c ?ô th? và h?i c?ng c?a thành ph?, n?i ?ây là s? h?p nh?t c?a 4 ?ô th? c? là: Halifax, Dartmoith, Bedford, Qu?n Halifax.

– Giao thông v?n t?i: N?i ?ây khá g?n bi?n nên ch? y?u xây d?ng nh?ng b?n c?ng l?n và d?ch v? phà công c?ng n?i gi?a nh?ng trung tâm thành ph? v?a ?? v?n chuy?n ng??i dân v?a ?? trao ??i giao l?u hàng hoá. Xây d?ng thêm các tuy?n hàng không qu?c t?, cung c?p nh?ng chuy?n bay theo l?ch trình ??n các ?i?m trong và ngoài n??c, ph?c v? h?n 4.083.188 hàng khách ch? trong n?m 2017, ??ng top th? 8 trong nh?ng sân bay ??a ?ón ???c nhi?u khách nh?t. N? l?c không d?ng l?i ? ?ó, các m?ng l??i ???ng cao t?c xuyên thành ph? c?ng nhanh chóng ???c xây d?ng, c?u treo n?i qua giúp lo?i b? khó kh?n trong vi?c ?i l?i phát tri?n hàng hoá, ph??ng ti?n công c?ng có ? kh?p n?i, mang ??n m?t ??t n??c c?a s? nh?n nh?p, phát tri?n cho vùng ??t n?i ?ây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *