Thành Phố Moncton – Vùng Đất Phát Triển Nhất Tại Canada

Định Cư Canada Diện Tay Nghề Tại Tỉnh Bang Newfoundland Và Labrador

Thành ph? Moncton ?ang là m?t trong nh?ng thành ph? l?n nh?t ? Canada thu?c t?nh bang New Brunswick, n?i ?ây ???c ?u ái b?i v? trí ??a lý thu?n l?i nên vi?c giao th??ng buôn bán ngày càng s?m u?t, thu hút ???c nhi?u ng??i ??n sinh s?ng t?i thành ph? này. Moncton n?m trong thung l?ng sông Petitic Zodiac – trung tâm c?a các t?nh hàng h?i t? tr??c cho ??n t?n ngày nay, có m?t ?? giao thông hi?n ??i ?áp ?ng ???c vi?c buôn bán, kinh doanh c?a nh?ng ng??i dân n?i ?ây. Công ty ??nh C? Canada Villaland s? chia s? t?ng quan nh?ng thông tin h?u ích c?a thành ph? này cho nh?ng ng??i ?ang mu?n ??nh c? Canada ? n?i ?ây.

thành ph? moncton

V? trí c?a thành ph? Moncton: N?m ? phía ?ông Nam c?a t?nh bang New Brunswick, trung tâm ??a lý c?a các t?nh hàng h?i. Ch?y d?c theo b? b?c c?a dòng sông Petitic Zodiac, ??a hình c?a n?i ?ây t??ng ??i b?ng ph?n ???c bao b?c b?i nh?ng dãy núi ch?y dài v? phía b?c. Di?n tích khá r?ng l?n nên thu?n l?i cho vi?c phát tri?n kinh t? và thu hút nhi?u ng??i ??n ?ây sinh s?ng và ho?t ??ng.

Moncton ???c thành l?p vào n?m 1766: Khu v?c này ???c th? gi?i bi?t ??n vào nh?ng n?m 1733 nh?ng chính th?c xu?t hi?n và phát tri?n là b?t ??u vào n?m 1766 v?i s? xu?t hi?n c?a m?t s? ng??i nh?p c? ??n t? các n??c. Vào nh?ng n?m ??u xây d?ng n?i ?ây ch? phát tri?n v?i nh?ng ngành nông nghi?p, sau d?n m?i phát tri?n giao th??ng theo ???ng thu? m?i thêm ngh? công nghi?p ?óng tàu b?ng g? ra ??i. Không ???c bao lâu thì ngành này b? s?p ?? khi?n n?i ?ây m?t ?i ?i?u l? công dân vào n?m 1862, sau nhi?u n?m n?n kinh t? c?a Moncton tìm ???c h??ng ?i m?i v?i ngành công nghi?p ???ng s?t phát tri?n, n?i ?ây tr? thành tr? s? chính cho tuy?t ???ng s?t liên ??i h?c t?i Canada, m? ra nh?ng c? h?i phát tri?n m?i.

Dân s? c?a thành ph? Moncton: Theo th?ng kê c?a Canada tính ??n n?m 2016 thì có 71.889 ng??i sinh s?ng và làm vi?c ta? ?ây v?i di?n tích 142km2. Dân s? này vào kho?ng th?i gian b?y gi? n?m gi? v? trí top ??u so v?i nh?ng thành ph? c?a các t?nh bang khác. Tuy nhiên, không d?ng l?i ? s? dân ?ó, thành ph? này liên t?c tuy?n thêm nh?ng ng??i lao ??ng có tay ngh? thông qua các ch??ng trình ?? c? c?a t?nh bang New Brunswick, thu hút ???c nhi?u nhân tài trên các ??t n??c ??n ?ây tham gia các ho?t ??ng kinh t? và sinh s?ng.

Tìm Hi?u V? Moncton

Hi?n nay, n?n kinh t? c?a thành ph? Moncton d?a vào nh?ng trung tâm th??ng m?i, phân ph?i, v?n chuy?n, bán l? hàng hoá. Nh?ng l?nh v?c này ???c phát huy m?nh m? là do v? trí trung tâm c?a thành ph? này thu?n l?i ?? giao l?u, trao ??i hàng hoá gi?a các t?nh bang khác. Không ch? v?y, nh?ng ngành nh? b?o hi?m, công ngh? thông tin, giáo d?c, ch?m sóc s?c kho? c?ng d?n tr? thành y?u t? quan tr?ng c?a ??a ph??ng.

thành ph? moncton

T? l? th?t nghi?p: Theo th?ng kê c?a n?i ?ây thì có kho?ng 6% là t? l? th?t nghi?p, so v?i nh?ng qu?c gia khác trên th? gi?i ?ây là m?c th?p, nh?ng ngành ngh? này ??u ???c tuy?n d?ng nh?ng ng??i lao ??ng có tay ngh? nên vi?c phát tri?n chúng không còn khó kh?n.

M?t s? t?p ?oàn l?n ? khu v?c này: T?p ?oàn x? s? ??i Tây D??ng, B?o hi?m nhân th? gia ?ình, B?o hi?m Medavie Blue Cross, H? th?ng giao thông, T?p ?oàn khoan qu?c t?, ….

Xây d?ng các khu công nghi?p l?n trong khu v?c ?ô th?: ?? kích thích s? phát tri?n c?a kinh t?, n?i ?ây ??t các khu công nghi?p s?n xu?t máy bia, có nh?ng l??ng kho bãi l?n, v?n t?i qua l?i gi?a các t?nh c?ng d? dàng h?n. Vi?c xây d?ng c?u Gunningsville ?ã k?t n?i gi?a trung tâm thành ph? Riverview v?i Moncton, ?ây là cây c?u ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c t?ng tr??ng kinh t? ? khu v?c trung tâm thành ph?.

Ngành bán l?: Nh?ng s?n ph?m c?a ng??i dân ??a ph??ng cung c?p bán l? ??n các khách du l?ch và ph?c v? ??i s?ng c?a ng??i dân, ?ây c?ng là m?ng góp ph?n t?o n?n kinh t? v?ng m?nh không th? t? ch?i c?a Moncton.

Ngành du l?ch: Không ?? lãng phí tài nguyên thiên nhiên ban t?ng cho n?i ?ây, chính ph? ?ã có nh?ng quy?t ??nh tu s?a ?? ch?n l?a nh?ng khung c?nh thiên nhiên nh? l? thu? tri?u c?a sông Petitc Zodiac và ?o ?nh quang c?a c?a ??i núi.

Chú tr?ng kinh t? là m?t trong nh?ng v?n ?? quan tr?ng ?? phát tri?n m?t thành ph? v?ng m?nh, nh?ng công dân ? ?ây ?ã cùng nhau chung tay xây d?ng m?t thành ph? Moncton ngày càng tr? lên t??i ??p. Chính ph? c?ng vì v?y mà luôn ch?m sóc công dân c?a mình m?t cách t?n tình nh?t.

thành ph? moncton

Xây d?ng b?nh vi?n l?n, trang b? thi?t b? y t? t?t: ??m b?o m?t cu?c s?ng h?nh phúc thì b?nh vi?n là m?t y?u t? không th? b? qua, ch?m sóc t?t s?c kho? ng??i dân b?ng cách mi?n phí hoàn toàn khi b?n th?m khám ? ?ây v?i t? cách là công dân c?a thành ph? này.

Giao thông hi?n ??i: B?n có th? tho?i mái kinh doanh, ?i l?i d? dàng v?i các t?nh bang khác b?ng h? th?ng ???ng giao thông thi?t k? hi?n ??i, gi?m thi?u tình tr?ng giao thông ph?c t?p nh? ? Vi?t Nam.

Tr??ng h?c l?n ???c xây d?ng t?t nh?t: B?n có th? tìm hi?u thông qua nh?ng kênh truy?n thông s? nh?n th?y n?i ?ây t?p trung xây d?ng tr??ng h?c nh?m ?ào t?o nh?ng công dân t?t, mi?n phí h?c hoàn toàn cho ??n khi 18 tu?i, ??i h?c b?n c?ng ???c chính ph? tài tr? nên ti?n n?p vào không nhi?u.

thành ph? moncton

N?i ?ây có khí h?u l?c ??a v?i mùa hè ?m áp v?i l??ng m?a phân b? khá ??ng ??u, nh?ng ngày mùa ?ông c?ng l?nh nh?ng v?n có nh?ng tia n?ng t?o h?i ?m cho vùng ??t này. Nhi?t ?? ? dao ??ng kho?ng vài ?? d??i ?i?m ?óng b?ng. Tuy nhiên, n?i ?ây th?nh to?ng c?ng có nh?ng tr?n tuy?t l?n, không quá nghiêm tr?ng. Vào mùa xuân thì th?i ti?t tr? nên tho?i mái h?n, nên n?u b?n d? ??nh ?i du l?ch ho?c ? vùng ??t này sinh s?ng và làm vi?c thì n?i ?ây không quá kh?c nghi?t ?âu nha.

thành ph? moncton

Thành ph? này không có quá nhi?u ??nh c? t? n?i khác ??n nên khi b?n là hàng xóm c?a h? thì s? c?m nh?n ???c s? nhi?t tình t? nh?ng ng??i dân n?i ?ây, h? s?ng v?i nhau b?i s? hoà h?p, ni?m vui san s?, không có s? ganh t? nh? ? n??c chúng ta. G?p nhau tuy không quen bi?t nh?ng h? v?n c??i và chào nhau, làm quen m?t cách thân thi?n, vui tính.

V?n hoá ? ?ây c?ng không quá khó ?? b?n hoà nh?p, s?ng luôn l?c quan yêu ??i chính là nh?ng con ng??i c?a thành ph? Moncton, h? tôn tr?ng nét v?n hoá c?a b?n, cùng b?n gi? gìn chúng ???c t?t h?n. B?n s? th?y s?ng ? m?t ??t n??c ???c tôn tr?ng s? khác bi?t ??n th? nào!!

thành ph? moncton

Công Ty ??nh C? Canada – Villaland biên d?ch 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *