Thành Phố Saint John – Thành Phố Lâu Đời Nhất Tại New Brunswick

nhà tuyển dụng chương trình AIPP

Nh?c ??n t?nh bang New Brunswick thì b?n không th? không nh?c ??n thành ph? Saint John – m?t trong nh?ng thành ph? lâu ??i nh?t c?a n?i ?ây v?i di?n tích là dân s? l?n th? hai c?a t?nh bang này, ?ây c?ng là thành ph? ???c xây d?ng ??u tiên ? Canada v?i b? dày l?ch s? ?áng ghi nh?n, ch?ng ki?n l?ch s? c?a con ng??i và ??i s?ng n?i ?ây qua nhi?u n?m qua. Thành ph? Saint John n?m d?c theo nh?ng b? bi?n ? phía B?c c?a V?nh Fundy thu?c c?a s?ng St John, c?ng là h?i c?ng l?n c?a t?nh bang này ph?c v? kinh t? ??c l?c cho ng??i dân phát tri?n kinh t?. Hãy cùng Công ty ??nh C? Villaland tìm hi?u v? thành ph? ??c bi?t này c?a t?nh bang ?ang có nhi?u ng??i Vi?t Nam ?ang mu?n ?i ??nh c? Canada t?i ?ây nha!!!!

thành ph? Saint John

N?i ?ây ???c m?nh danh là thành ph? c?ng ven bi?n và nó c?ng là m?t trong 3 c?ng l?n nh?t c?a Canada v?i m?t c? s? hàng hoá bao g?m hàng khô và ch?t l?ng. Nh?ng n?m 2016, sau 40 n?m suy gi?m dân s? thì n?i ?ây ?ã nhanh chóng chuy?n mình v??t lên ??ng th? 2 trong top nh?ng thành ph? ?ông dân ??ng th? 2 trong b?ng x?p h?ng c?a t?nh, v?i s? dân là 67.575 trên di?n tích 315,82 km2.

Thành ph? Saint John n?m ? trung tâm c?a t?nh thu?c phía Nam, b? chia c?t b?i m?t dòng sông và phía ?ông giáp v?i phía b?c c?a sông Kennebecasis n?i g?p sông Sant John t?i Grand Bay. C?ng c?a thành ph? này không có b?ng quanh n?m, n??c sâu nên khá thu?n l?i cho vi?c phát tri?n kinh t? vùng.

Không ch? g?n sông l?n mà n?i ?ây có nh?ng ??a hình xung quanh là ??i núi – k?t qu? s? ?nh h??ng c?a hai dãy núi ven bi?n, ??t t?i khu v?c này c?c k? nhi?u ?á nên không th? phát tri?n ???c nông nghi?p. ??ng b?ng ven bi?n có nhi?u h? n??c ng?t ? phía ?ông, phía tây và phía B?c c?a thành ph?.

Thu? tri?u ? ?ây c?ng lên xu?ng th?t th??ng, chênh l?ch ?? cao t? thu? tri?u t? th?p ??n cao là kho?ng 8m do hi?u ?ng ph?u c?a V?nh Fundy khi chúng thu h?p, thác gh?nh m?nh m?, cung c?p m?t ví d? v? s?c m?nh c?a nh?ng thu? tri?u này, vào m?i l?n thu? tri?u dâng cao, n??c bi?n ???c ??y qua m?t h?m núi h?p ? gi?a thành ph? và bu?c sông Saint John ph?i ??o ng??c dòng ch?y trong vài gi?.

Tìm Hi?u V? Thành Ph? Saint John

thành ph? Saint John

Bi?n ?ã g?n li?n v?i cu?c s?ng c?a con ng??i thành ph? n?i ?ây, Saint John nhanh chóng n?m b?t nh?ng k? thu?t ?óng tàu t?t nh?t ?? ??a nó tr? thành m?t trong nh?ng công vi?c ?em l?i thu nh?p cao cho ng??i dân. Tuy nhiên, t? n?m 2003 vi?c ?óng tàu không ?em l?i nhi?u l?i nhu?n cho ng??i dân h? bu?c ph?i tìm cách phát tri?n kinh t? m?i, du l?ch tr? thành h??ng ?i ?? phát tri?n cho vùng ??t n?i ?ây. Hàng n?m có kho?ng 1,5 tri?u du khách ??n ?ây du ngo?i c?nh v?t thì có kho?ng 200.000 du khách ch?n cho mình du l?ch tàu m?i n?m, chúng ?ã góp ph?n xây d?ng n?n kinh t? c?a thành ph? Saint John phát tri?n v??t b?c cho ??n t?n bây gi?.

Thành ph? không d?ng l?i ? vi?c phát tri?n du l?ch, h? còn duy trì c? s? h? t?ng công nghi?p ? phía ?ông c?a Saint John nh? h? ?ang s? h?u nhà máy l?c d?u l?n nh?t Canada. Nhà t? b?n Irving và gia ?ình ?ã ??ng lên xây d?ng t?p ?oàn công nghi?p b?ng cách mua l?i nhi?u nhà máy, x??ng ?óng tàu, ph??ng ti?n truy?n thông, c? s? h? t?ng công nghi?p khác trong th? k? 20 và v?n còn cho ??n t?n ngày nay. H? th?ng tr? thành ph? và t?nh bang v?i các c? phàn l?n trong l?nh v?c d?u m?, lâm nghi?p, ?óng tàu, giao thông v?n t?i, t?o công ?n vi?c làm cho nhi?u lao ??ng trong khu v?c ? các nhà máy d?u n??c sâu ??u tiên c?a B?c M? v?i m?t nhà máy b?t gi?y, nhà máy gi?y và nhà máy gi?y l?a.

M?t ngành ngh? khác t?o ra thu nh?p chính c?a n?i ?ây ?ó là các nhà máy bia ??c l?p duy nh?t phân ph?i ??n toàn qu?c c?a Canada, s?n xu?t ?i?n c?ng là m?t l?i th? c?a vùng ??t này.

thành ph? Saint John

Thành ph? Saint John không ch? quan tâm ??n phát tri?n kinh t? mà quên ?i nh?ng chính sách xã h?i c?n thi?t ?? ??m b?o ??i s?ng c?a ng??i dân. Nh?ng ng??i ??ng ??u chính ph? xây d?ng riêng nh?ng nhà hát hoàng gia t? ch?c nh?ng v? k?ch, bu?i hoà nh?c l?n quanh n?m, b?n có th? ??n ?ó th??ng th?c nh?ng v?n hoá kh?p ??t n??c thông qua nh?ng v? k?ch hay ti?ng hát l?i ca c?a các di?n viên, ca s? n?i ti?ng,..?óng góp cho ??i s?ng c?a m?i ng??i dân n?i ?ây.

Xây d?ng nhi?u tr??ng h?c v?i ch?t l??ng t?t, trang b? nh?ng thi?t b? h?c t?p tiên ti?n nh?t v?a giúp nuôi d??ng t?t cho các bé t? khi m?i b?t ??u h?c t?p cho ??n khi h?c lên ??i h?c, cao ??ng,…Không nh?ng v?y, m?t môi tr??ng t?t s? giúp các em h?c sinh tr? thành tr? c?t c?a t??ng lai thành ph?, t?o c? h?i phát tri?n b?n v?ng h?n. N?u b?n c?ng ?ang có con theo h?c t?i ?ây s? ???c mi?n phí hoàn toàn cho các bé ??n t?n 18 tu?i ho?c h?c ??i h?c v?i giá r?t r? vì ?ã có tr? c?p t? chính ph?.

Công dân c?a thành ph? này c?ng không ph?i lo l?ng ti?n vi?n phí m?i khi ??n b?nh vi?n vì khi ?ã tr? thành công dân c?a Canada thì khi b?n th?m khám hay ?i?u tr? b?nh ??u s? ???c mi?n phí hoàn toàn ? nh?ng b?nh vi?n, phòng khám do bác s? ch? ??nh. ?ây chính là ?i?m thu hút nhi?u ng??i trên th? gi?i mu?n ??n và ??nh c? Canada.

thành ph? Saint John

Khí h?u c?a vùng Saint John là l?c ??a ?m ??t, n?i ?ây thu?c V?nh Fundy không bao gi? ?óng b?ng hoàn toàn, s?c gió th?nh hành t? phía Tây( t? ??t li?n ra bi?n), nhi?t ?? trung bình tháng giêng kho?ng -8,2 ?? C(17,2 ?? F). Mùa hè th??ng ?m ??n nóng và nhi?t ?? ban ngày th??ng v??t quá 25 ?? C( 77 ?? F). Nhi?t ?? cao nh?t ???c ghi nh?n trong 1 n?m nh?t  ??nh th??ng 30 ?? C( 86 ?? F) ho?c 31 ?? C( 88 ?? F). N?i h?p l?u c?a không khí l?nh c?a V?nh Fundy và nhi?t ?? ?m h?n trong ??t li?n th??ng t?o ra nh?ng c?n gió trên b? mang l?i th?i k? s??ng mù và nhi?t ?? l?nh h?n trong nh?ng tháng mùa hè.

L??ng m?a ? Saint John t?ng c?ng kho?ng 1.390 mm( 55 in) hàng n?m và ???c phân ph?i t?t trong su?t c? n?m, m?c dù cu?i mùa thu và ??u mùa ?ông th??ng là th?i gian ?m ??t trong n?m. Tuy?t th??ng có th? n?ng, nh?ng m?a c?ng ph? bi?n nh? tuy?t vào mùa ?ông, không có gì l? khi m?t ??t không có tuy?t ngay c? vào gi?a mùa ?ông.

thành ph? Saint John

Trong nh?ng n?m 1970 ??n ??u th? k? 21, dân s? c?a thành ph? gi?m nh?ng nhanh chóng b? ??o ng??c l?i và dân s? thành ph? t?ng lên theo ?i?u tra dân s? 2011. S? l??ng dân s? t?ng lên do ng??i dân c? ? nhi?u n??c ??n ?ây ??nh c? và phát tri?n kinh t? nh?ng chính ph? có nh?ng ?u ?ãi ??c bi?t cho công dân, nhi?u ng??i v?i v?n hoá khác nhau nh?ng không có s? phân bi?t ch?ng t?c ? vùng ??t này, m?i ng??i s?ng chan hoà, vui v? v?i nhau, giúp ?? nhau vì công vi?c chung c?a toàn thành ph?.

N?i ?ây c?ng không x?y ra nh?ng t? n?n xã h?i nh?: tr?m c?p, ganh ghét, hay gây ?nh h??ng ??n công vi?c c?a nhau,….H? luôn m?m c??i chào nhau m?t cách thân thi?n, d? m?n mang ??n không khí g?n k?t yêu th??ng c?a m?t vùng ??t trù phú, phát tri?n.

thành ph? Saint John

Công Ty Di Trú Canada  – Villaland biên d?ch 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *