Tổng Hợp Những Thông Tin Chi Tiết Về Định Cư Canada Diện Tay Nghề

Nhu c?u v? vi?c làm v?i m?c l??ng cao ?ang ???c nhi?u ng??i quan tâm ? Vi?t Nam, s? l?a ch?n sang n??c ngoài ?ang ???c nhi?u ng??i h??ng ??n. ??nh c? Canada di?n tay ngh? là m?c tiêu c?a nhi?u nhà có ti?n v?i mong mu?n công vi?c c?a mình s? ?n ??nh h?n sau khi ??nh c?, con cái mình ???c h?c các tr??ng qu?c t? n?i ti?ng, t??ng lai r?ng m? sau này.

??nh c? canada di?n tay ngh?

Theo nh? ch??ng trình ??nh c? Canada theo di?n tay ngh? ???c tri?n khai t? ngày 1/1/2015 thì ??t n??c này b?t ??u m? c?a t?o ?i?u ki?n cho các ?ng viên lao ??ng có trình ?? cao, ý th?c t?t ???c làm vi?c t?i ??t n??c này. Các ?ng viên s? ???c l?a ch?n thông qua hình th?c tích ?i?m, n?u ?ng viên ??t ???c s? ?i?m t?i thi?u c?a các vòng rút h? s? thì s? ???c m?i ??n n?p h? s? th??ng trú t?i ??t n??c này.

Tích ?i?m ??u vào thông th??ng c?n ??n 67 ?i?m cho vòng 1 và ??t t?i thi?u CRS theo t?ng vòng rút h? s? ? vòng 2. Tuy nhiên, ??y ch? là ?i?u ki?n c?n ?? ??nh c? theo di?n này còn ?i?u ki?n ?? là các yêu c?u v? k? n?ng ngh? nghi?p, b?ng c?p, ?? tu?i, kinh nghi?m làm vi?c hay trình ?? ti?ng thì ??u ph?i chu?n b? m?t cách ??y ?? thì b?n m?i có th? thích nghi ???c cu?c s?ng hi?n ??i t?i Canada.

M?t s? yêu c?u ?? ??nh c? canada di?n tay ngh? mà b?n c?n bi?t:

??nh c? canada di?n tay ngh?

Kinh nghi?m làm vi?c: B?n c?n có kinh nghi?m làm vi?c m?t trong nh?ng ngh? mà Canada ?ã li?t kê danh sách ngh? ??nh c? NOC g?i ??n các qu?c gia ?? tuy?n d?ng ng??i làm, nhóm k? n?ng 0 ( Qu?n lý ngh? nghi?p), nhóm k? n?ng A( Ngh? chuyên nghi?p), k? n?ng B( Ngh? k? thu?t và th??ng m?i có k? n?ng. Ho?c, b?n ph?i có t?i thi?u 1 n?m làm vi?c toàn th?i gian ho?c bán th?i gian quy ??i ???c tr? l??ng trong vòng 10 n?m g?n nh?t c?a b?n.

Kh? n?ng ngôn ng?: B?n mu?n ???c ??nh c? và làm công dân c?a Canada thì tr??c h?t b?n c?n v??t qua các bài test v? kh? n?ng ngôn ng? ???c th? hi?n qua các ch?ng ch? qu?c t? nh? ti?ng Anh là IELTS, ti?ng Pháp: TEF,.. Khi b?n ??t m?c ??n m?t trình ?? ngo?i ng? mà nh?ng ng??i ki?m duy?t bên Canada ch?p nh?n ???c thì vi?c qua ???c ??nh c? bên ?ó không ph?i quá xa v?i ??i v?i b?n.

B?ng c?p ch?ng ch? ngh? nghi?p: B?n ph?i có b?ng c?p do các tr??ng n?i ti?ng ho?c các t? ch?c ngoài ???c Canada công nh?n ph?c v? cho quá trình s?p x?p công vi?c sau khi b?n ??nh c? t?i ?ây. M?t s? nh?ng ??n v? c?p b?ng ch?ng ch? ch?ng nh?n t??ng ???ng v?i b?ng c?p t?i Canada bao g?m:

  • International Credential Evaluation Service
  • Comparative Education Service – University of Toronto School of Continuing Studies
  • Pharmacy Examining Board of Canada
  • Medical Council of Canada
  • World Education Services
  • International Credential Assessment Service of Canada

Ch?ng minh ???c tài chính: B?n c?n có b?n kê khai tài chính rõ ràng ?? ??m b?o cu?c s?ng c?a c? gia ?ình hay cá nhân khi sang Canada, ?i?u ki?n này s? ???c mi?n n?u nh? b?n ?ã có m?t công vi?c h?p pháp ho?c ???c m?i v? làm vi?c t? các công ty l?n t?i Canada.

Quá trình tích ?i?m: Qu? tích ?i?m này s? ???c tính d?a trên nhi?u y?u t? khác nhau nh?: b?ng c?p, kh? n?ng ngôn ng?, kinh nghi?m làm vi?c, tu?i tác, s?c kh?e,….T?t c? c?ng d?n l?i n?u b?n ?? 67/100 thì b?n s? ???c v??t qua ???c.

S?c kh?e và lý l?ch trong s?ch: ?ây là ?i?u ki?n tiên quy?t khi b?n ??n b?t k? m?t qu?c gia nào, s?c kh?e ph?i ?? ?i?u ki?n v?a ph?c v? cho công vi?c, v?a ch?u ???c áp l?c khi thay ??i m?t môi tr??ng m?i. ??ng th?i, lý l?ch c?a b?n hoàn toàn không ???c dính ??n b?t c? vi?c gì ph?m pháp hay t?i ph?m qu?c gia sinh s?ng.

N?u b?n ?ang có ý mu?n ??nh c? Canada di?n tay ngh? mà ch?a bi?t nh?ng thông tin chi ti?t hay ng??i h??ng d?n th? nào cho h?p lý thì hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? nh?n ???c nh?ng h? tr? t?t nh?t, t? th? h? s? ??n quá trình ??nh c? chúng tôi ??u s? có nhân viên ??n t?n n?i t? v?n cho b?n. N?u có b?t k? khó kh?n nào liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây:

THÔNG TIN CHI TI?T – VUI LÒNG LIÊN H? :
Hotline: 091.6767.088 – 094.147.9988 
Thông tin tham kh?o t?i: https://www.facebook.com/DinhCuMyCanadaVillaLand/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *