Tỉnh Bang British Columbia – Khởi Nguồn Khám Phá Cho Người Định Cư Canada

tỉnh bang British Columbia

Khách hàng c?a Công Ty ??nh C? Canada Villaland ??a câu h?i: “Hi?n t?i, tôi và gia ?ình mu?n ??nh c? Canada thì nên ?i t?nh bang nào s? có c? h?i phát tri?n s? nghi?p và có phúc l?i t?t”. Chúng tôi ??a ra nh?ng nh?n ??nh khách quan, nh?ng vùng phát tri?n c?a Canada ??a cho b?n nhi?u c? h?i nh?ng c?ng ph?i ??i m?t v?i nh?ng khó kh?n l?n v? tài chính, b?n có ngu?n ti?n ?n ??nh thì hãy ch?n nh?ng thành ph? l?n sinh s?ng. Tuy nhiên, n?u ?? phát tri?n s? nghi?p và con cái l?n lên trong môi tr??ng t?t thì Canada dù b?n ? ?âu ??t n??c này thì chính ph? c?a t?ng bang c?ng th?c hi?n cho b?n ???c ?i?u ki?n ?ó. T?nh bang British Columbia ?ang d?n phát tri?n v? c? kinh t? l?n các chính sách xã h?i cho ng??i dân ??nh c?, n?u b?n ?ang ch?a có ?? ti?m l?c mà v?n mu?n ???c nh?p hai qu?c t?ch thì ?ây chính là vùng ??t màu m? ?? cho chúng ta khai thác.

t?nh bang British Columbia

T?nh bang British Columbia n?m ? mi?n Tây c?a Canada v?i th? ph? Victoria và thành ph? l?n nh?t là Vancouver, n?i ?ây ???c t?o b?i nh?ng c?nh quan thiên nhiên tuy?t ??p c?ng thêm s? hùng v? c?a bi?n c?, s? th? mông c?a nh?ng thung l?ng xen k? các b? h? t? nhiên, b?n s? ch?ng bao gi? chán khi t?n h??ng c?nh quan n?i ?ây và ??c bi?t là s?ng và phát tri?n s? nghi?p ? vùng ??t này. N?i ?ây c?ng khá ?a d?ng nh?ng n?n v?n hoá khác nhau, nh?ng dân ??nh c? ??n t? nhi?u n??c trên th? gi?i, t? h?p nhau l?i t?o lên m?t t?nh bang phát tri?n v?i nh?ng nét ??p b?n s?c khác nhau.

N?i ?ây ???c g?i là c?a ngõ c?a Thái Bình D??ng và Á Châu, v? phía ?ông thì British Columbia ti?p giáp v?i Alberta, phía b?c là hai lãnh th? là Yukon và các lãnh th? phía Tây B?c, h??ng Tây B?c thì ti?p giáp v?i ti?u bang Alaska, phía Nam là các ti?u bang nh? Washington, Idaho, Montana, Hoa K?,…T?nh bang British Columbia trong nh?ng n?m g?n ?ây liên t?c thu hút nh?ng dân ??nh c? trong c?ng nh? ngoài n??c. Hàng n?m có kho?ng h?n 40.000 ng??i ??n ?ây ?? ??nh c? và sinh s?ng.  ?ây chính là ngu?n l?i cho vi?c phát tri?n kinh t? mà không g?p các v?n ?? thi?u h?t ngu?n lao ??ng quá nhi?u, t?o ti?n ?? cho phát tri?n kinh t?, ??y m?nh các ngành m?i nh?n c?a t?nh bang

T?n d?ng nh?ng ?i?m t? nhiên ban t?ng, n?i này nhanh chóng bi?n chúng thành nh?ng khu du l?ch sinh thái mang l?i l?i nhu?n cho ng??i dân ??nh c?, t?o ???c nhi?u c? h?i trong vi?c làm, các chính sách phát tri?n v? phúc l?i c?ng luôn ???c ?? ra nh?m khuy?n khích ng??i dân s?ng l??ng thi?n, ??m b?o ???c ?i?u ki?n s?ng t?t cho nh?ng công dân ? ?ây. ??nh c? t?i t?nh bang British Columbia s? là n?i b?n phát tri?n t?t nh?t kh? n?ng c?a mình vì chính ph? n?i ?ây c?c k? thích s? sáng t?o, ??a ra nh?ng mô hình kinh doanh hay.

Tìm Hi?u V? British Columbia

t?nh bang British Columbia

Theo th?ng kê c?a chính ph? Canada, hi?n t?i t?nh bang British Columbia ?ang có GDP l?n th? 4 Canada, là m?t trong nh?ng vùng có n?n kinh t? sôi ??ng v?i nh?ng cá th? t? nhi?u n??c trên th? gi?i, m?i ng??i mang ??n m?t n?n kinh doanh m?i ?a d?ng s?c màu dân t?c, nh?ng l?nh v?c kinh doanh s?n xu?t, lâm nghi?p hay khai khoáng, trung tâm th??ng m?i, xây d?ng c?ng nhanh chóng phát tri?n v?i t?c ?? chóng m?t. Các ngành công nghi?p nh?: b?o hi?m, b?t ??ng s?n, qu?n lý doanh nghi?p,…c?ng ?ang trong tình tr?ng thi?u ngu?n nhân l?c, n?u b?n ?ang có ý ??nh ??nh c? t?i Canada thì ?ây chính là c? h?i ?? b?n ??i m?i cu?c s?ng c?a mình, phát tri?n kinh t? theo cách riêng c?a b?n t?i vùng ??t m?i m? này.

Kinh t? c?a t?nh bang  British Columbia không ch? t?p trung ch? y?u ? ??t li?n mà còn lan r?ng ra các vùng c?ng bi?n m?i, n?i ?ây di?n ra các quá trình trao ??i hàng hoá gi?a các n??c và t?nh bang khác, hàng n?m mang ??n cho  British Columbia h?n 50 t? ?ô v?i vi?c thông th??ng cùng các t?nh bang và n??c b?n. ??ng th?i, c?ng nh? ?ó mà t?o ???c công ?n vi?c làm cho hàng ngàn ng??i dân ? ?ây có thu nh?p cao, ??i s?ng t?t cho cu?c s?ng.

t?nh bang British Columbia

C?ng gi?ng nh? nh?ng t?nh bang khác c?a Canada vi?c ??a nh?ng chính sách ?u ?ãi cho ng??i dân hàng n?m ?? v?a ??m b?o ch?t l??ng s?ng cho ng??i dân v?a khuy?n khích cho xã h?i phát tri?n theo h??ng ti?n lên. H? th?ng giáo d?c ???c xây d?ng hi?n t?nh bang này ?ang có nh?ng tr??ng h?c và ??i h?c danh ti?ng nh?t c?a Canada nói riêng và trên toàn th? gi?i nói chung.

Th? b?o hi?m y t? c?ng ???c phát mi?n phí cho t?t c? công dân có trong t?nh bang giúp h? gi? gìn ???c s?c kho? t?t, xây d?ng m?t n?n t?ng làm vi?c phát tri?n kinh t? ?n ??nh. N?i ?ây c?ng không x?y ra nh?ng tình tr?ng v? an ninh, con ng??i ? ?ây ???c h?c hành qua tr??ng l?p và tr?i nghi?m th?c t? ngay khi còn ?i h?c nên các t? n?n g?n nh? không có, t? l? th?t nghi?p c?ng khá th?p, ng??i già và tr? con ???c ch?m sóc v?i ch? ?? ??c bi?t.

t?nh bang British Columbia

Ch?c b?n luôn s? khi ??n v?i Canada b?i th?i ti?t khá kh?c nghi?t vào mùa ?ông? ??ng lo m?i t?nh bang l?i có nh?ng ??c ?i?m th?i ti?t riêng, ví nh? t?nh bang British Columbia  thì có nhi?t ?? khá ôn hoà, mùa hè thì không quá nóng b?i có không khí mát m? t? bi?n th?i vào, mùa ?ông thì có nhi?t ?? h?i ?m ??t, tr?i âm u nh?ng không quá l?nh so v?i nh?ng t?nh bang khác.

???c khí h?u ?u ?ãi nên vi?c phát tri?n kinh t? ? ?ây c?ng khá ?n ??nh, nh?ng ho?t ??ng xã h?i giao l?u v?n hoá th??ng niên do chính ph? t? ch?c c?ng góp ph?n t?o d?ng m?i quan h? gi?a nh?ng ng??i dân v?i nhau, cùng nhau phát tri?n, ??a t?nh bang này ngày m?t th?nh v??ng h?n.

t?nh bang British Columbia

N?i ?ây thu hút ??i ?a s? nh?ng ng??i nh?p c? ??n t? nhi?u n?i trên th? gi?i, s? h?p d?n b?i thiên nhiên, nét ??p hùng v? c?a bi?n c? và n?n kinh t? b?n v?ng ?ã nhanh chóng thu hút nhi?u con ng??i ? các qu?c gia t? h?p l?i ?? xây d?ng t?nh bang. Không ph?i vì th? mà h? b? qua s? g?n k?t, cùng nhau ?i t? nhi?u qu?c gia nên h? bi?t b?t tay, s?ng vui v? hoà thu?n, h? tr? nhau phát tri?n trong cu?c s?ng và giúp ?? nhau khi khó kh?n.

Chính ph? t?o ?i?u ki?n cho công dân ??u bình ??ng, con cái c?a b?n c?ng ???c h?c t?p nh? con em c?a ng??i dân b?n x? nên vi?c g?n k?t qua nh?ng công vi?c c?ng ??ng, trong tr??ng h?c, n?i làm vi?c,…?ã nhanh chóng xoá ?i kho?ng cách không ?áng có c?a m?i ng??i. ??ng th?i, ?ó c?ng là ??ng l?c sinh t?n ?? m?i ng??i cùng h??ng ??n m?t m?c ?ích là cu?c s?ng ý ngh?a tr?n v?n.

Công ty ??nh c? Canada Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *