Tỉnh Bang Manitoba – Giấc Mơ Của Những Người Định Cư Canada

tỉnh bang manitoba

Nh?c ??n Canada thì b?n không th? b? qua m?t trong 3 t?nh bang trung tâm ?ó là Manitoba, n?i ?ây ???c thiên nhiên ban t?ng v? trí ??c ??a ?? phát tri?n kinh t?. Vùng t?nh bang Manitoba g?n ?ây s? gia nh?p vào ch??ng trình thí ?i?m ??nh c? Canada di?n tay ngh?, b?n có th? ?i theo h? th?ng ch??ng trình này ?? b?o lãnh gia ?ình nh?m m?c ?ích ?n ??nh công vi?c. Gi?c m? c?a nh?ng ng??i ??nh c? s? không còn xa v?i n?a, v?i t?c ?? phát tri?n m?t cách chóng m?t c?a t?nh bang này ch?c ch?n s? mang ??n c? h?i ??i ??i c?a nhi?u gia ?ình.

t?nh bang manitoba

T?nh bang Manitoba có cùng biên gi?i v?i 3 vùng n?i ti?ng là: Ontario, Saskatchewan, Nunavut, phía b?c giáp v?i v?nh Hudson, phía Nam giá v?i Hoa K?,… N?i ?ây xây d?ng h? th?ng giao thông hoàn h?o nên vi?c v?n chuy?n hàng hoá qua các t?nh thì không có khó kh?n nào. H?u h?t nh?ng ng??i dân s?ng ? ?ây có ngu?n g?c t? Anh nh?ng nh?ng thay ??i mô hình nh?p c? và di trú ?ã bi?n t?nh này v?i ?a s?c t?c tr? thành m?t th? th?ng nh?t, không còn s? phân bi?t, h? s?ng vui v? v?i nhau ?? chung tay phát tri?n kinh t? m?t cách nhanh chóng.

Chính ph? n?i ?ây luôn có nh?ng h? tr? ??c l?c cho vi?c ?n ??nh ??i s?ng c?a nh?ng ng??i nh?p c? m?i, có kho?ng h?n 700 t? ch?c ? t?nh này h? tr? cho công dân m?i và dân nh?p c? m?i ??n Canada ??nh c?. Theo th?ng kê, 60% trong s? m?t tri?u ng??i dân Manitoba sinh s?ng t?i thành ph? chính là Winnipeg – th? ph? c?a t?nh bang này. B?n s? không c?n quá lo l?ng khi sang ?ây ??nh c? mà không có vi?c làm, nh?ng chính sách m? c?a ?ang ngày ??y m?nh s? phát tri?n c?a t?nh bang này.

Tìm Hi?u V? Manitoba

t?nh bang manitoba

N?u b?n ?ang có d? ??nh ??nh c? Canada c? gia ?ình thì ?ây là m?t vùng ?? gia ?ình phát tri?n kinh t? t?t b?i Manitoba r?t ?a d?ng v? ngành ngh? nh?: du l?ch, n?ng l??ng, nông nghi?p, d?u, khoáng s?n, m?, lâm nghi?p, công nghi?p m?i,… Tuy nhiên, nông nghi?p l?i là m?t trong nh?ng ngành ngh? chi?m t? l? % nhi?u nh?t so v?i nh?ng ngành ngh? khác, phát tri?n m?nh m? t?i phía Nam c?a t?nh bang này. H? t? ch?c nh?ng vùng nông thôn t?p trung v?i các trang tr?i l?n v?i l??ng ng??i làm vi?c nhi?u, m?i trang tr?i l?i tr?ng và thu ho?ch theo quy trình riêng, chuyên nghi?p s? d?ng nh?ng công ngh? cao áp d?ng vào làm vi?c.

Manitoba c?ng là m?t trong nh?ng t?nh duy nh?t có ???ng v?n chuy?n ???ng bi?n ng?n nh?t sang nh?ng n??c Châu Á, Châu Âu, B?c M? nên vi?c xu?t – nh?p kh?u ??u di?n ra nhanh chóng. N?u b?n mu?n kinh doanh hay phát tri?n các ngành ngh? chính c?a Vi?t Nam thì ?ây chính là cái nôi ?? b?n phát tri?n t?t nh?t.

t?nh bang manitoba

Manitoba ?ã áp d?ng thành công nh?ng phúc l?i xã h?i dành cho các dân nh?p c? ?? h? d? dàng hoà nh?p v?i cu?c s?ng, ??a n?n kinh t? c?a vùng nông thôn này ?i lên v?i nh?ng kh?i s?c t?t

– Mi?n phí th? b?o hi?m y t?: B?n không ph?i lo l?ng khi tr? thành công dân ??nh c? t?i Canada b?i các v?n ?? s?c kho? b?n khám hay ?i?u tr? ? nh?ng b?nh vi?n ???c chính ph? phê duy?t s? không m?t b?t k? phí gì. Chính ph? s? ??ng ra chi tr? cho b?n toàn b? s? ti?n ?ó ?? ng??i dân nh?p c? yên tâm có m?t s?c kho? t?t lao ??ng.

– Làm thêm không c?n xin gi?y phép lao ??ng: B?n làm thêm gi? ngoài gi? làm vi?c ? nh?ng n?i chính b?n c?ng có th? kinh doanh ho?c làm thêm ? nh?ng công vi?c khác mà không ph?i xin gi?y phép nh? ch?a ph?i là công dân Canada

– Con cái ???c h?c nh?ng tr??ng ch?t l??ng cao: B?n s? không ph?i v?t v? tìm tr??ng cho con v?i giá ??t ?? nh? ? Vi?t Nam, ??n ?ây con b?n s? ???c h?c nh?ng ngôi tr??ng n?i ti?ng nh?t th? gi?i, ??c bi?t ???c h?c t?p song ng? c? ti?ng Anh và ti?ng Pháp.

– ???c h? tr? nuôi con: Con b?n d??i 18 tu?i s? ???c nhà n??c h? tr? v?i nh?ng m?c ti?n khác nhau ??n t?n khi con b?n ?? 18 tu?i.

t?nh bang manitoba

T?nh bang Manitoba có khí h?u nóng và ?m ??t vào mùa hè và có tuy?t vào mùa ?ông, nhi?t ?? trung bình vào mùa ?ông là 10 ?? ho?c mùa hè ch? t?m 20 ??, không quá l?nh c?ng không quá nóng ?ây s? là s? thu?n l?i trong vi?c tr?ng tr?t, phát tri?n kinh doanh.

?u ái c?a thiên nhiên ??n v?i vùng ??t này là có ??a hình th?o nguyên l?n, ánh n?ng nhi?u b?n s? không g?p tình tr?ng s?c nhi?t nh? ? Vi?t Nam khi ??i mùa, n?i ?ây có khí h?u ?n ??nh nên c?nh v?t thiên nhiên c?c k? ??p, b?n c?ng s? ???c chiêm ng??ng nh?ng trang tr?i hoa h??ng d??ng ??p nh?t th? gi?i.

t?nh bang manitoba

Khác v?i nh?ng t?nh bang khác v? s? l??ng ng??i nh?p c? ? ?ây nhi?u h?n so v?i nh?ng t?nh bang l?n khác, t?nh bang Manitoba thu hút khách th?p ph??ng b?i s? yên bình. M?c dù, ?a d?ng lu?ng v?n hoá nh?ng con ng??i n?i ?ây l?i s?ng r?t hoà thu?n v?i nhau, không có nhi?u tranh ch?p x?y ra. Chính quy?n c?ng nhanh chóng ??a nh?ng ?u ?ãi t?t nh?t dành cho nh?ng ng??i m?i ??n ??nh c?, ???c h??ng n?n kinh t?, giáo d?c, vi?c làm nh? v?i ng??i dân b?n ??a.

Ng??i dân b?n x? n?i ?ây không bao gi? có nh?ng bi?u hi?n khó ch?u hay gây chuy?n ??i v?i nh?ng ng??i m?i ??n, h? luôn trao cho nhau nh?ng câu chào h?i c?a s? thân quen, n? c??i c?i m?,…B?n s? ph?i b?t ng? b?i cách ?ng x? l?ch s? c?a ng??i dân ??i v?i ng??i nh?p c?, h? cùng nhau chung tay v?c n?n kinh t? c?a t?nh bang này trong nhi?u n?m qua

Công Ty ??nh C? Canada – Villaland biên d?ch 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *