Tỉnh Bang Northwest Territories – Vùng Đất Vàng Cho Người Dân Định Cư

nhà tuyển dụng chương trình AIPP

Khi b?n tìm hi?u v? ch??ng trình ??nh c? Canada h?u h?t nh?c ??n tên nh?ng t?nh bang l?n phát tri?n nh?t c?a ??t n??c này mà b? quên ?i nh?ng t?nh bang ?ang ngày m?t l?n d?n. Bang Northwest Territories n?m ? phía Tây B?c c?a Canada trong vài n?m g?n ?ây ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v?i t?c ?? phát tri?n chóng m?t không ch? b?i kinh t?, xây d?ng nhà máy, kinh doanh th??ng m?i c?ng ?ang ???c ??y m?nh. Theo t? báo uy tín c?a CIC NEW thì ch? s?p t?i ?ây vùng ??t vàng này s? ???c m? ra chào ?ón nh?ng dân ??nh c? ??n s?ng và làm vi?c ? vùng ??t này lâu dài.

T?nh bang Northwest Territories giáp v?i các t?nh bang khác nh?: phía ?ông là t?nh bang Yukon, phía b?c là ba t?nh bang l?n Britsh Columbia, Alberta, Saskatchewan, phía Tây là Nunavut. ?ây toàn b? là nh?ng t?nh bang ?ang có n?n kinh t? r?t ?n ??nh, có t?t c? các ???ng giao thông ???c m? ra nh?m thu?n l?i cho vi?c v?n chuy?n hàng hoá trao ??i gi?a các t?nh bang l?n nhau.

Không nh?ng v?y, t?nh bang này còn ???c thiên nhiên ?u ?ãi v?i nhi?u lo?i khoáng s?n khác nhau, dân s? thì không quá nhi?u, thi?u h?t ngu?n lao ??ng khá l?n. N?u b?n ?ang phân vân không bi?t c?p b?n ? nh?ng t?nh bang nào thì hãy th? tìm hi?u ngay Northwest Territories, n?i ?ây có ti?m n?ng c?a s? giao th??ng kinh t? t?t, ??c bi?t ???c thiên nhiên ?u ?ãi nhi?u th? khoáng s?n quý hi?m trên th? gi?i.

Hi?n nay, theo th?ng kê c?a th? gi?i thì m?c GDP theo ??u ng??i ? vùng ??t này ?ang là có m?c thu nh?p cao nh?t th? gi?i, cao h?n t?t c? so v?i nh?ng t?nh bang khác cùng n?m trên h? th?ng c?a Canada ?em ??n cho ng??i dân m?t cu?c s?ng tho?i mái, gi?m thi?u ???c các t? n?n x?y ra ? n?i ?ây.

Tìm Hi?u V? Northwest Territories

Bang Northwest Territories ?ang s? h?u hàng tri?u nh?ng cánh r?ng nguyên sinh và có kho?ng h?n 40.000 ng??i dân sinh s?ng t?i ?ây. Thiên nhiên ?u ?ãi cho vùng ??t này v?i nh?ng m? khoáng s?n quý hi?m nh?: vàng, kim c??ng, khí t? nhiên, d?u m?. Không nh?ng th?, thành ph? l?n nh?t c?a c?a Northwest Territories là Yellowknife là m?t trong nh?ng trung tâm công nghi?p l?n nh?t c?a n?i này, khi b?n ??n ?ây s? th?y ???c s? s?m u?t v?i các ho?t ??ng gi?i trí, kinh doanh hàng hoá ?a d?ng,… Kinh t? n?i ?ây ???c th? gi?i x?p vào th? h?ng có GDP cao nh?t th? gi?i, ??i s?ng ng??i dân ?n ??nh.

G?n ?ây, n?u b?n mu?n ??nh c? t?i Northwest Territories thì c?ng có th? ??ng ký tham gia vào các ch??ng trình ?? c? t?nh m? c?a cho nhi?u ng??i nh?p c? ??n ?ây ?? ??u t?  và m? r?ng các ho?t ??ng kinh doanh. B?n c?ng có th? ??nh c? ? n?i ?ây ???c luôn khi b?n ??ng ký theo ch??ng trình ?? c? s?p di?n ra, ? ?ây b?n có th? tho?i mái t?o d?ng th? tr??ng v?i các hình th?c kinh doanh khác nhau ?em l?i s? ?n ??nh c?a ??i s?ng gia ?ình và ??t n??c Canada.

N?n kinh t? c?a t?nh bang Northwest Territories ?ã khá ?n ??nh nên chính quy?n ? ?ây t?p chung ch? y?u cho vi?c ch?m sóc ??n v?n ?? an sinh xã h?i, c?p ??y ?? nh?ng quy?n l?i c?a m?t công dân nh?: tr? nh? ???c ??n tr??ng mi?n phí có s? h? tr? v? ti?n cho ??n t?n lúc 18 tu?i, h?c ??i h?c v?i giá r?, ông bà già ???c h??ng nh?ng ?u ?ãi v? y t?, nh?ng ng??i dân có cu?c s?ng ?m no, không quá m?t m?i trong vi?c ki?m ti?n.

?ôi khi b?n lo l?ng v? vi?c sang ??t n??c l? s? không có vi?c thì hãy yên tâm s? không có vi?c ?ó x?y ra, nh?ng công dân ??n ?ây ??u ???c b?o tr? t? chính ph?, con ng??i n?i ?ây c?ng khá thân thi?n nên b?n không khó kh?n khi h?i th?m nh?ng công vi?c. B?n c?ng s? ???c s?ng trong khí h?u mát m?, tho?i mái, gìn gi? ???c s?c kho?.

N?u ? Vi?t Nam t? l? ô nhi?m không khí ?ang ? m?c báo ??ng ?? t?i 60% nh?ng n?i ?ây thì hoàn toàn khác không khí trong lành, ng??i dân ? ?ây r?t chú tr?ng trong vi?c gi? gìn v? sinh công c?ng, tr?ng nhi?u cây xanh, ý th?c c?a nh?ng ng??i s?ng ? ?ây r?t cao nên th??ng b?n ?i ??n ??t n??c này s? ch?ng có bóng dáng c?a rác th?i b?a bãi trên ???ng ph?, nh?ng nhà máy xí nghi?p l?n c?ng ??u ph?i có ch? ?? x? lý n??c th?i m?i ???c ??a ra ngoài môi tr??ng, ?ây chính là m?t trong nh?ng ?u ?i?m t?t nh?t c?a vùng ??t  Northwest Territories nói riêng và Canada nói chung.

N?i ?ây mùa ?ông kéo dài h?n trong h?t g?n 1 n?m b?i c?n xích ??o, n?u b?n thích ? nh?ng n?i mát m?, s?ch s? thì ?ây chính là môi tr??ng lý t??ng cho b?n. S?ng và làm vi?c v?i môi tr??ng s?ng xanh s?ch ch?c ch?n s? t?ng tu?i th? c?a m?i chúng ta. Ý th?c c?a công dân n?i ?ây k?t h?p v?i không khí mát m? trong lành, b?n s? ch?ng mu?n ?i n?i khác s?ng ngoài vùng ??t này.

Bên c?nh nh?ng ?i?m m?nh v? kinh t?, xã h?i thì con ng??i n?i ?ây c?ng là y?u t? khi?n b?n nên nh?c balo và ??n ??t n??c này s?ng. H? luôn mang tính cách c?a s? l?c quan, yêu ??i, thích k?t giao v?i nh?ng ng??i nh?p c? m?i ??n nh?m t?o các m?i quan h? kh?ng khít thúc ??y n?n kinh t? chung c?a ??t n??c ?i lên. ??c bi?t, h? tôn tr?ng ch? quy?n con ng??i và quan tâm ??n nh?ng ng??i xung quanh. H? luôn m? ??u b?ng xin l?i tr??c vì b?t k? lý do gì không ph?i vì h? sai mà vì h? tôn tr?ng ng??i ??i di?n và không mu?n làm t?n th??ng ??n ng??i khác.

Chính vì v?y, n?i ?ây ?ã m? r?ng ?ón chào thêm nhi?u ng??i mu?n ??nh c? ? ??t n??c này, b?n c?ng có th? qua ??nh c? Canada theo các ch??ng trình này ?? cùng phát tri?n v?i nh?ng con ng??i m?i ? xã h?i v?n minh nh? Northwest Territories.

Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *