Tỉnh Bang NUNAVUT -Khởi Tạo Cuộc Sống Của Người Định Cư

Nhập Cư Vào Tỉnh Newfoundland và Labrador

??nh c? Canada b?n hay th??ng nghe ??n nh?ng t?nh bang nh?: New Brunswick, Ontario và Québec, Nova Scotia,…nh?ng nh?ng t?nh xa xôi h?i thu?c thiên h??ng vùng quê thì l?i không m?y ???c ng??i nh?p c? quan tâm. Tuy nhiên, nh?ng n?i nh? v?y m?i nhanh chóng phát tri?n n?u ???c ??u t? ?úng và hi?u qu?, t?nh bang Nunavut  là m?t trong nh?ng vùng l?n nh?t và xa nh?t to? l?c t?i phía B?c c?a Canada, n?i ?ây ?ang ngày ?êm phát tri?n m?t cách chóng m?t b?i ???c b?i s?n b?i thiên nhiên ban t?ng, dân s? d?n t?ng lên và ??c bi?t có ??c thù kinh t? khác nhau.

t?nh bang nuvavut

N?i ?ây ???c tách ra t? các lãnh th? phía Tây B?c vào ngày 1/4/1999, s? hình thành và phát tri?n này t?o lên m?t di?n m?o m?i cho n?n kinh t? c?a t?nh bang Nunavut, qu? ??t r?ng phù h?p cho ngành kinh t? phát tri?n v?i quy mô l?n, thành ph? duy nh?t c?a n?i ?ây là Iqualuit n?m trên ??o Baffin ? mi?n ?ông, ???c b? phi?u vào n?m 1995. Khu v?c này có di?n tích khá l?n nh?ng dân s? so v?i di?n tích l?i không có nhi?u nên m?t ng??i dân ? ?ây có qu? ??t t??ng ??i r?ng ?? phát tri?n kinh doanh, cùng v?i nó là phí nhà ? ? ?ây c?ng không có quá nhi?u, sinh ho?t c?ng r? h?n r?t nhi?u so v?i các vùng phát tri?n khác.

T?nh bang Nunavut bao g?m kho?ng 1.877.787 km2 c?a ??t, tuy nhiên n?i ?ây ch? có 1 ph?n là c?a l?c ??a còn h?u h?t là các qu?n ??o B?c C?c, t?t c? các hòn ??o trong v?nh Hudson, Jame, Ungava, qu?n ??o Belcher thu?c vùng Tây B?c. Chính nh?ng ?i?m thu?n l?i này ?ã khi?n nó tr? thành c? quan ??a ph??ng l?n th? 5 trên th? gi?i nh?ng n?u n?i ?ây là m?t qu?c gia thì nó c?ng có th? h?ng 15 trong khu v?c.

Bang Nunavut có biên gi?i ??t li?n v?i nhi?u vùng lãnh th? khu v?c Tây B?c trên m?t s? hòn ??o c?ng nh? trên ??i l?c: ? phía Nam thì có Manitoba, phía Tây Nam là Saskatchenwan và m?t ???ng biên gi?i ??t li?n v?i Newfoundland và Labrador ??o Killiniq và v?i Ontario ? hai v? trí nh? ? v?nh James: v? trí l?n h?n ? phía Tây ??o Akimiski, nh? h?n quanh Albany g?n ??o Fafard. Nó c?ng chia s? biên gi?i bi?n v?i Greenland và các t?nh Quebec, Ontario, Manitoba.

Tìm Hi?u V? Nunavut

t?nh bang nuvavut

N?u b?n ?ang mu?n tìm m?t n?i ?? phát tri?n kinh t? thì bang Nunavut là m?t trong nh?ng t?nh bang ti?m n?ng cho b?n phát tri?n, n?i ?ây ???c ?u ?ãi b?i thiên nhiên v?i nh?ng m? d?u khoáng khí, du l?ch, kinh doanh nh?ng m?t hàng th? công m? ngh? khá n?i ti?ng. ??ng th?i, giao thông n?i ?ây c?ng ???c c?i thi?n ngày nhi?u nên vi?c v?n chuy?n hàng hoá gi?a các t?nh bang không còn là v?n ?? quan ng?i nhi?u n?a.

Nh?ng công ty d?u m? khoáng s?n ? ?ây ???c ho?t ??ng th??ng xuyên nên r?t c?n m?t ngu?n lao ??ng có s?c kho? t?t giúp khai thác có k? ho?ch nh?ng m? d?u, vàng, s?t m?t cách h?p lý không ?nh h??ng gì ??n t? nhiên. B?n c?ng không ph?i lo l?ng khi ??n ??nh c? t?i Nunavut này làm gì ?? s?ng? Chính ph? n?i ?ây c?ng có nh?ng ?u ?ãi h?p d?n cho ng??i ??nh c?, h? tr? tìm vi?c làm, ??u t? kinh doanh mang ??n nh?ng phát tri?n giàu m?nh c?a vùng nông thôn này.

t?nh bang nuvavut

T?nh bang Nunavut thu?c m?t trong nh?ng vùng nông thôn ?ang trên ?à phát tri?n kinh t? nh?ng v?n không b? quên nh?ng chính sách xã h?i dành cho ng??i dân c?a t?nh bang này. Con cái b?n khi ??n ?ây ??nh c? ??u s? ???c h??ng nh?ng ?u ?ãi c?a ??t n??c này nh? m?t công dân Canada. Chính quy?n n?i ?ây c?ng ??a ra nh?ng chính sách riêng thu?n l?i cho ng??i dân nh?p c? d? hoà ??ng v?i cu?c s?ng n?i ?ây.

Nh?ng b?nh vi?n l?n có ??y ?? các trang thi?t b? tiên ti?n, khu vui ch?i dành cho tr? em, trung tâm th??ng m?i, các ho?t ??ng kinh doanh ??u ???c thông qua d? dàng nh?ng d??i s? ki?m soát c?a chính quy?n ??a ph??ng. B?n ??n ??nh c? Canada t?i t?nh bang này ch?c ch?n s? ???c h? tr? v? công vi?c, ho?t ??ng c?ng ??ng nh?m kéo tình b?ng h?u v?i nh?ng ng??i b?n ??a, không nh?ng th? b?n s? ???c h??ng các chính sách thông mình c?a vùng ??t Nunavut.

t?nh bang nuvavut

??n v?i vùng ??t Nunavut b?n s? ???c h??ng b?u không khí trong lành, mát m? g?n nh? quanh n?m b?i khí h?u l?nh bao ph? khu v?c này khá nhi?u, do ? v? ?? cao và ?nh h??ng b?i mùa hè th?p k? l?c so v?i nh?ng khu v?c phía Tây. Nhi?t ?? trung bình duy trí khi ? ?ây là kho?ng 10 ??, tuy nhiên nó ch? giao ??ng ? vào kho?ng tháng 7, các khu v?c l?c ??a phía Nam thì l?nh h?n b?i h?ng khí h?u c?n B?c C?c.

B?n ??ng lo l?ng v? khí h?u n?i ?ây vì ?i ??n b?t k? c?a hàng, nhà nào c?ng ??u trang b? nh?ng chi?c máy s??i lo?i t?t nên vi?c không khí l?nh s? không ?nh h??ng nhi?u l?m ??n ??i s?ng cá nhân c?a b?n. Không khí n?i ?ây ??t m?c trong lành không có khói b?i, nóng b?c nh? ? các n??c Châu Á chúng ta.

t?nh bang nuvavut

N?i ?ây dân s? r?t là th?a dân nên vi?c b?n ??n ??nh c? t?i Nunavut là ?i?u mà ng??i dân ?ây r?t mong mu?n, h? r?t quý nh?ng ng??i m?i ??y t?nh bang này ?? l?p nghi?p cùng h? phát tri?n quê h??ng. Nh?ng con ng??i ? ?ây hài hoà trong c? t?ng cách nói chuy?n, giao ti?p v?i nhau mang ??n s? g?n g?i, nét ??p v?n hoá c?ng là công c? giúp b?n g?n bó h?n v?i vùng ??t con ng??i này.

Công ty ??nh c? Canada Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *