Tỉnh Bang Ontario – Nơi Phát Triển Sầm Uất Nhất Canada

tỉnh bang ontario

Mu?n ??nh c? Canada b?n nên tìm hi?u nh?ng n?i mình chu?n b? ??n b?i n?i mà b?n tìm hi?u chu?n b? v? ki?n th?c, kinh nghi?m làm vi?c, con ng??i, v?n hoá chính là v? khí m?nh nh?t ?? b?n t?n t?i ? m?t ??t n??c m?i m?t cách nhanh chóng, thành công d? dàng. T?nh bang Ontario là m?t trong nh?ng vùng phát tri?n kinh t? m?nh nh?t t?i Canada b?n nên th? tr?i nghi?m s?ng ? ?ây, và n?i ?ây c?ng có r?t nhi?u ng??i Vi?t sinh s?ng b?n s? không ph?i l?c lõng gi?a m?t ??t n??c xa l?. N?i ?ây c?ng chu?n b? m? nh?ng ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? ?? gi?i quy?t tình tr?ng thi?u h?t ngu?n lao ??ng ? ??t n??c này. B?n có th? t?n d?ng c? h?i này ?? sang và làm vi?c ? ??t n??c phát tri?n b?c nh?t th? gi?i.

t?nh bang ontario

T?nh bang Ontario là m?t t?nh bang c?a Canada v?i Thác Niagara n?i ti?ng nh?t th? gi?i và vùng Ottawa là m?t th? ?ô c?a Canada c?ng n?m trong ??a ph?n c?a t?nh bang này. T?nh bang này c?ng ti?p giáp v?i nh?ng vùng n?i ti?ng mà ng??i ??nh c? nào c?ng bi?t ??n: phía ?ông là Québec, phía tây là Manitoba, phía b?c là v?nh Hudson và v?nh James, phía nam là sông ST Lawrence và Ng? ??i H?. Không nh?ng v?y n?i ?ây còn chi?m di?n tích l?n th? 2 trong các t?nh bang ? Canada v?i di?n tích kho?ng 1,1 tri?u km2 và t? hào là t?nh bang l?n h?n c?a n??c Pháp và Tây Ban Nha g?p l?i v?i dân s? kho?ng 10 tri?u ng??i. N?i ?ây ???c coi là trung tâm c?a các ho?t ??ng kinh t? và v?n hoá t?t, n?i ?ây chính là c? h?i ?? nh?ng ng??i nh?p c? phát tri?n kh? n?ng c?a mình.

Ontario ???c ?ánh giá là t?nh bang s?m u?t nh?t t?i Canada và B?c M? v? phát tri?n kinh t? ? các thành ph? l?n nh? Toronto và Ottawa,… Theo th?ng kê vào nh?ng n?m 2012 thì GDP c?a Canada ?ã ??t 1.819.967 tri?u CAD. N?u b?n ?ang mu?n ??nh c? t?i Ontario thì hãy th? mình b?i n?i ?ây h?i t? r?t nhi?u ng??i ? nh?ng qu?c gia khác sinh s?ng mang ??n s? nh?n nh?p c?a cu?c s?ng ?a dân t?c, tuy nhiên h? s?ng vui v? v?i nhau ch? không x?y ra các tình tr?ng m?t tr?t t? an ninh hay phân bi?t s?c t?c nh? các qu?c gia khác trên th? gi?i.

M?t khía c?nh khác, Ontario n?m trong khu v?c th??ng m?i t? do c?a B?c M? v?i 460 tri?u ng??i và t?o ra s?c mua lên ??n 18 t? USD. Các thành ph? l?n là trung tâm qu?c t? cho các doanh nghi?p phát tri?n, t?p trung nh?ng nhà ??u t? l?n nh?t th? gi?i. Th?c hi?n hàng tr?m l?nh v?c kinh t? khác nhau thì t?nh bang Ontario ?ang là trung tâm tài chính l?n th? 3 trong khu v?c B?c M? ch? sau New York và Chicago. Lao ??ng trong ngành làm d?ch v? tài chính chi?m ??n 31% c?a Canada.

Tìm Hi?u V? Ontario

t?nh bang ontario

T?nh bang Ontario là m?t trong nh?ng vùng phát tri?n kinh t? m?nh nh?t c?a Canada, hi?n nó ?ang chi?m kho?ng h?n 30% t?ng n?n kinh t? c?a ??t n??c này, các con sông ti?p giáp v?i t?nh này làm cho ngành thu? ?i?n l?n, các quá trình s?n xu?t c?ng ???c ph?c v? t?t nh?t. H?n n?a, s? phong phú c?a tài nguyên thiên nhiên, liên k?t nh?ng giao thông gi?a các vùng giúp t?nh bang này phát tri?n m?t cách chóng m?t. Nh?ng ng??i nh?p c? m?i thông qua các ch??ng trình ??nh c? ??n ??u t? phát tri?n n?i ?ây c?ng khá nhi?u, n?n kinh t? c?ng t? ?ó ???c nâng cao rõ r?t.

B?n không ph?i lo l?ng khi ??n t?nh bang này v? v?n ?? vi?c làm, n?i ?ây chi?m ph?n l?n nh?ng ng??i ??nh c? ? nhi?u n??c trên th? gi?i, m?i ng??i h? l?i mang ??n m?t công vi?c m?i t? ??t n??c h?, mô hình chung t?o ??n s? ?a d?ng ngành ngh? cho Canada, thúc ??y n?n kinh t? ?i lên, t?nh bang c?ng luôn thi?u h?t nhi?u ngu?n lao ??ng có tay ngh? nên khi b?n ??n ??nh c? Canada theo di?n tay ngh? s? có nhi?u doanh nghi?p chào ?ón b?n v?i nh?ng ?u ?ãi t?t nh?t t? chính ph? Canada.

t?nh bang ontario

S? nh?n nh?p c?a kinh t? phát tri?n b?i nh?ng ng??i dân góp ph?n t?o ra s? giàu có c?a m?t t?nh bang, vì v?y chính ph? c?ng có ch? ?? xã h?i ??c bi?t dành cho nh?ng công dân n?i ?ây. Liên t?c xây d?ng nh?ng tr??ng h?c, b?nh vi?n, công viên, các ho?t ??ng xã h?i t?t cho c?ng ??ng, giúp nh?ng ng??i nh?p c? v?a hoà nh?p d? dàng v?i nh?ng ng??i dân ??nh c? lâu n?m ? ?ây, s? g?n bó gi?a nhi?u qu?c gia trong nh?ng chính sách xã h?i t?t s? t?o ti?n ?? cho nh?ng phát tri?n sau này c?a m?t ??t n??c.

Làm công dân n?i ?ây b?n s? nh?n ???c qu?c t?ch c?a hai ??t n??c: Canada và Vi?t Nam, con cái b?n s? h??ng ch? ?? h?c hành t?t nh?t, h? tr? t?n tình t? chính ph? c?a t?nh bang, các b?nh vi?n c?ng ???c mi?n phí khi b?n ?i th?m khám, hay hoà mình v?i v?n hoá c?a ng??i dân b?n x?, giao ti?p và h??ng ?ng cách s?ng vui v?, ho?t bát c?a ng??i dân n?i ?ây.

t?nh bang ontario

Khí h?u vùng Ontario thay ??i tu? theo mùa và ??a ?i?m, nó b? ?nh h??ng b?i 2 lu?ng không khí: l?nh, khô. Không khí ?m áp, ?m ??t t? V?nh Mexico và ??i Tây D??ng, s? ?nh h??ng c?a các kh?i không khí chính ??i v?i nhi?t ?? và l??ng m?a ph? thu?c vào v? ?? g?n v?i các ph?n n??c l?n và ? m?t m?c ?? nh? và gi?m nh? theo ??a hình. H?u h?t nh?ng môi tr??ng c?a Ontario ???c phân lo?i là ?m l?c ??a.

Vùng h? Great Lakes xung quanh ?nh h??ng l?n ??n khí h?u Nam Ontario thì trong nh?ng tháng mùa thu và mùa ?ông nhi?t ?? l?u tr? t? các h? ???c gi?i phóng, ?i?u ti?t khí h?u ? g?n b? h?. ?i?u này giúp m?t s? ??a danh c?a mi?n Nam Ontario mùa ?ông s? có c?m giác êm d?u h?n các khu v?c khác trung l?c ? các v? ?? th?p h?n. Vùng phía Tây Nam Ontario có khí h?u l?c ??a ?m ??t trung bình, vùng có mùa nóng n?ng, ?m ??t và mùa ?ông khá l?nh, l??ng m?a ? ?ây dao ??ng t? 750 – 1000 mm và ???c phân b? t?t quanh n?m. Vùng Trung ?ông có khí h?u l?c ??a ?m ??t v?a ph?i, vùng này có mùa hè nóng, mùa ?ông r?t l?nh kéo dài, l??ng tuy?t r?i d?i dào và l??ng m?a hàng n?m t??ng t? nh? các ph?n còn l?i ? vùng Nam Ontario.

? phía ?ông B?c Ontario, vùng n??c l?nh c?a v?nh Hudson làm gi?m nhi?t ?? vào mùa hè làm cho nó mát h?n các v? trí khác ? v? ?? t??ng t?. ?i d?c theo b? phí ?ông c?a H? Superior, h? Huron nhi?t ?? mùa ?ông th??ng ?i kèm v?i tuy?t r?i. Nh?ng khu v?c này có l??ng m?a hàng n?m cao h?n v?i nh?ng vùng khác.

t?nh bang ontario

N?u b?n mu?n có nhi?u b?n trên kh?p th? gi?i thì ??ng ng?n ng?i mà ch?n vùng t?nh bang Ontario này, n?i ?ây t?p trung r?t nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, m?i n?i l?i mang ??n cho b?n nh?ng con ng??i hay v?n hoá khác nhau nh?ng h? ??u có chung m?t tính cách ?ó là s? vui v?, hoà ??ng ???c h?c b?i chính ng??i b?n x? ? ?ây. B?n không ph?i tìm cách b?t chuy?n v?i b?n, h? luôn là ng??i chào b?n khi b?t ??u ngày m?i hay ch? là g?p nhau trên ???ng v?i n? c??i t??i.

? t?nh bang Ontario này, b?n c?ng s? không bao gi? g?p nh?ng tình tr?ng móc túi, t? n?n xã h?i, b?i m?i ng??i ? ?ây ??u có ý th?c r?t cao v? vi?c t? l?p làm vi?c, ki?m s?ng b?ng nh?ng ngh? mang t? ??t n??c h? ??n ho?c h?c h?i nh?ng lo?i hình ngh? t? nh?ng ng??i dân b?n x?, phát tri?n m?t ??t n??c hoà bình, t? do, s?ng vui v?, l?c quan.

Công Ty ??nh C? Canada – Villaland phiên d?ch 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *