Tỉnh Bang Saskatchewan – Vùng Đất Định Cư Canada Tiềm Năng

tỉnh bang Saskatchewan

Theo tìm hi?u c?a Công ty ??nh C? Canada Vilaland, Saskatchewan là m?t trong nh?ng t?nh bang thu?c mi?n Tây c?a Canada – n?i ?ây ???c trao danh hi?u là v?a lúa mì l?n nh?t nhì t?i Canada nh? vào qu? ??t th?o nguyên và các cánh ??ng l?n b?t ngàn ? t?nh bang này. Không nh?ng th?, t?nh bang Saskatchewan còn ???c ?u ái t? thiên nhiên trao t?ng nh?ng khoáng s?n quý nh?: d?u m?, uranium nhi?u nh?t trên th? gi?i. B?n mu?n ??nh c? Canada thì ?ây chính là vùng ??t ti?m n?ng ?? b?n khai thác và phát tri?n m?t cách nhanh chóng, ?n ??nh ???c công vi?c và ch?m lo t?t cho gia ?ình c?a b?n.

t?nh bang Saskatchewan

S? h?u m?t hình dáng g?n gi?ng v?i ch? nh?t cùng di?n tích kho?ng 651.900km2 nh?ng s? dân thì l?i không có quá nhi?u, vùng ??t r?ng rãi phát tri?n kinh t? nhanh chóng, vùng ??t này không thiên v? phát tri?n n?n kinh t? nông nghi?p mà tr?i dài nh?ng ngành kinh t? khác nhau nh?: du l?ch, khai thác khoáng s?n, trung tâm th??ng m?i,… Do dân s? không nhi?u nên ngu?n nhân l?c làm vi?c ?ang thi?u tr?m tr?ng, g?n ?ây  Saskatchewan c?ng nhanh chóng tham gia vào ch??ng trình thí ?i?m tuy?n ng??i ??nh c? Canada theo di?n tay ngh? nh?m thúc ??y n?n kinh t? ?i lên, kh?c ph?c tình tr?ng th?u ngu?n lao ??ng c?a t?nh bang này.

??a hình ? ?ây khá thu?n l?i cho b?n ho?t ??ng kinh doanh b?t k? ngành ngh? nào, ch? có m?t s? ít các ??i th?p và v? trí n?m sâu trong ph?n ??t li?n thì khí h?u h?i l?nh h?n các t?nh bang khác, b?n ? ?ây s? c?m nh?n ???c không khí trong lành, gi?m t?i thi?u nh?ng lo?i b?nh t?t do khí h?u nóng lên.

Tìm Hi?u V? Sakatchewan

t?nh bang Saskatchewan

B?n ?ang tìm m?t n?i trên th? gi?i ?? phát tri?n s? nghi?p m?t cách nhanh chóng, c? h?i vi?c làm r?ng m? thì ??ng b? qua c? h?i ??nh c? t?i t?nh bang Saskatchewan, n?i ?ây phát tri?n tính theo t?c ?? hàng ngày v?i nh?ng bi?n ??ng ?áng kinh ng?c. M?c dù t? l? ng??i nh?p c? không cao nh? các t?nh khác nh?ng s? ?u ?ãi t? chính ph? áp d?ng cho ng??i m?i ??n ??nh c?, kinh t? ?n ??nh c?ng ?ang nhanh chóng chính ph?c ???c nh?ng ng??i ?ang mu?n c?ng hi?n và xây d?ng t?nh bang này r?ng l?n.

Theo th?ng kê nhi?u n?m tr? l?i ?ây, t? l? vi?c làm t?ng nhanh chóng m?t và ??ng th?i t? l? th?t nghi?p hi?n t?i ?ang là th?p nh?t Canada v?i m?c 3,5%, các chính ph? t?nh bang này c?ng ?ang nhanh chóng ??a ra các chi?n l??c nh?p c? m?i v?i chính sách h?p d?n thu hút ??nh c? Canada theo di?n vi?c làm, di?n ??u t?, di?n b?o lãnh,.. cho t?nh bang này. N?n kinh t? c?ng vì v?y mà có s? kh?i s?c l?n, ti?p t?c mang ??n s? t? tin ??n cho các nhà tuy?n d?ng và nh?ng d? ??nh m? r?ng h?n v? ngu?n nhân l?c.

t?nh bang Saskatchewan

Do t?nh bang Saskatchewan là n?i có t? l? th?t nghi?p th?p nh?t c?a Canada, m?i ng??i công dân s?ng ? ?ây thì chính ph? c?ng c? g?ng phát tri?n ?? có thu nh?p trung bình c?a m?i gia ?ình là 80.000 CAD cao h?n r?t nhi?u so v?i nh?ng m?t b?ng chung c?a ??t n??c này.

Chính ph? c?ng h? tr? cho ng??i dân v? chi phí nhà ? không quá cao, các t? ch?c v? ch??ng trình xã h?i do chính ph? tài tr? c?ng nhanh chóng góp ph?n duy trì ??i s?ng cao cho m?i c? dân, các v?n ?? v? s?c kho? b?n th?m khám hoàn toàn ???c mi?n phí, xây d?ng nhi?u tr??ng h?c ch?t l??ng v??t b?c ? ?ây nh?m t?o ?i?u ki?n ?ào t?o ra nh?ng m?m non tr? hoàn h?o cho n??c nhà, cung c?p kinh phí giúp gia ?ình ch?m sóc các bé ???c t?t h?n, h??ng n?n giáo d?c t? l?p 1 ??n l?p 12 hoàn toàn mi?n phí.

t?nh bang Saskatchewan

N?i ?ây có khí h?u khá kh?c nghi?t vào mùa ?ông, tuy?t r?i ph? dày, gió l?nh bu?t, kéo dài trong nhi?u tháng nh?ng b?n yên tâm vì toàn b? nh?ng h? th?ng nhà ?, nhà hàng, quán ?n hay n?i làm vi?c ??u ???c trang b? nh?ng lo?i máy s??i t?t, b?n s? không c?m th?y khó ch?u l?m khi ? t?nh bang này ?âu. ??n mùa hè thì th?i ti?t c?ng ?m d?n lên, thích h?p cho nh?ng ai thích ? trong không khí mát m?, t?n d?ng ???c khí h?u ?? phát tri?n kinh doanh m?t cách nhanh chóng.

T?nh bang Saskatchewan c?ng chú ý nh?ng khâu v? sinh ?? gi? cho không khí n?i ?ây luôn trong lành, các nhà máy x? lý rác th?i ???c chuyên gia nguyên c?u nh?ng ph??ng pháp x? lý sao cho t?t nh?ng s?n ph?m th?i rác t? sinh ho?t, t? nhiên, hay nhà máy xí nghi?p, nh?ng lu?t ph?t n?ng cho nh?ng hành vi vi ph?m c?ng nhanh chóng ??a ý th?c con ng??i vào trong cách th?c s?ng hàng ngày. B?n s? khó kh?n khi ??nh c? t?i t?nh bang Saskatchewan nh?ng d?u hi?u rác th?i trên ???ng ph? ?ó nha!!!

t?nh bang Saskatchewan

Không khác v?i nh?ng dân b?n ??a ? Canada c?a các t?nh bang khác, nh?ng ng??i dân ? ?ây s?ng r?t hoà thu?n v?i nhau, luôn dành cho nhau nh?ng c? ch? vui v?, giúp ?? l?n nhau nh?ng lúc khó kh?n. Nên khi mà có m?t ng??i m?i ??n ??nh c? ? ?ây thì c?ng nhanh chóng hoà nh?p ???c nh?ng phong t?c ?a s?c màu c?a ng??i dân n?i ?ây, b?n c?ng d? dàng th?y ???c s? tho?i mái c?a h? khi b?n mu?n kinh doanh hay có nh?ng ý t??ng m?i l? ?? phát tri?n t?nh bang này ??u ???c tôn tr?ng và giúp s?c t? chính quy?n.

Con ng??i n?i ?ây s?ng v?i nhau b?ng s? ?ùm b?c, giúp ?? nhau nhanh chóng tìm ra nh?ng h??ng phát tri?n kinh doanh ?? nâng cao h?n n?a s? phát tri?n kinh t? t?nh bang này. B?n ??n n?i ?ây, s? c?m nh?n ???c nh?ng tho?i mái trong c? cách làm vi?c và cu?c s?ng sinh ho?t hàng ngày c?a ng??i dân.

Công Ty ??nh C? Canada – Villaland biên d?ch 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *