TOP 5 THÀNH PHỐ CÓ THỜI TIẾT ẤM ÁP Ở CANADA

Định cư AIPP

Mùa ?ông c?a Canada là ?i?u khi?n nhi?u sinh viên Vi?t Nam quan ng?i nh?t khi l?a ch?n du h?c Canada

M?c dù, h? th?ng s??i ???c trang b? t? nhà ?, tr??ng h?c ??n các ph??ng ti?n giao thông công c?ng, nh?ng mùa ?ông v?n làm nhi?u b?n e ng?i.
Tuy nhiên, Canada c?ng có nh?ng thành ph? có khí h?u khá ôn hòa. Bài vi?t d??i ?ây s? ?i?m danh 5 thành ph? có khí h?u ?m áp nh?t t?i hai bang Ontario và Birtish Columbia.

Ontario ???c ?ánh giá là bang có th?i ti?t ?m áp nh?t t?i Canada. M?t s? thành ph? l?n t?i bang nh? Toronto, Windsor và St. Catharines ???c khá nhi?u sinh viên qu?c t? l?a ch?n.

Toronto là thành ph? ?ông dân nh?t và sôi ??ng nh?t t?i Canada v?i trung tâm kinh t?, th??ng m?i, giáo d?c, v?n hóa.
Thành ph? có nhi?t ?? vào mùa hè t? 23 – 31 ?? C, mùa ?ông t? -5,1 ??n 0.6 ?? C. S? ngày nhi?t ?? âm trong n?m là 38 ngày.

Windsor là thành ph? n?m ? phía Nam c?a Ontario.
Nhi?t ?? trung bình mùa hè là 23 ?? C, có khi ??n 30 ?? C. Mùa ?ông t? -6.0 ??n 0.9 ?? C. S? ngày nhi?t ?? âm trong n?m là 39 ngày.
St. Catharines là thành ph? l?n nh?t khu v?c Niagara, t?nh Ontario. Mùa hè có khi nhi?t ?? ??n 27 ?? C. Mùa ?ông t? -6.1 ??n 1.1 ?? C. S? ngày nhi?t ?? âm trong n?m là 38 ngày.

Ngoài Ontario, British Columbia là n?i có khí h?u khá phù h?p v?i sinh viên Vi?t Nam. Victoria là th? ph? c?a t?nh British Columbia. Mùa hè nhi?t ?? 11-20 ?? C. Mùa ?ông 3.5 – 8.8 ?? C. S? ngày b? nhi?t ?? âm trong n?m là 1 ngày.


Không th? không nh?c tên thành ph? Vancouver khi nói v? bang British Columbia – thành ph? duyên h?i trù phú có khí h?u ôn hòa theo chu?n c?a Canada. Nhi?t ?? trung bình mùa hè: 22 ?? C, cao nh?t 35 ?? C.
Mùa ?ông nhi?t ??? 1.3 – 7.2 ?? C. S? ngày b? nhi?t ?? âm trong n?m là 3 ngày

Trên ?ây là 5 thành ph? l?n v?i khí h?u ôn hòa nh?t t?i x? s? lá phong ?ã và ?ang ???c khá nhi?u sinh viên l?a ch?n.

Hi v?ng b?n s? l?a ch?n ???c thành ph? phù h?p nh?t cho mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *