Trách nhiệm của chủ lao động đối với người lao động nước ngoài và người Canada trong việc chống lại COVID-19

H??ng d?n ch? lao ??ng Canada b?o v? ng??i lao ??ng n??c ngoài và ng?n ch?n s? lây lan c?a COVID-19

Nhà tuy?n d?ng Canada ???c phép ??a lao ??ng n??c ngoài t?m th?i vào n??c này, nh?ng h? ph?i ??m b?o an toàn cho nh?ng ng??i m?i ??n và c? dân Canada.

Hi?n t?i b?t bu?c t?t c? khách du l?ch ??n Canada ph?i tr?i qua th?i gian t? cách ly 14 ngày. H? th?m chí có th? không d?ng l?i ? c?a hàng t?p hóa nào trên ???ng t? sân bay ??n n?i ? c?a h?. Ch? lao ??ng s? t?o ?i?u ki?n cho bi?n pháp này ?? duy trì s?c kh?e và phúc l?i c?a ng??i lao ??ng n??c ngoài, ??c bi?t là cung c?p các c? s? nhà ?.

Chính ph? Canada ?ã t?ng h?p 9 tiêu chí ?? ng??i ch? lao ??ng tuân th? các quy ??nh ki?m d?ch. Có 5 tiêu chí b? sung cho ch?  lao ??ng cung c?p nhà ? cho công nhân c?a h?.

Trach-nhiem-cua-chu-lao-dong-doi-voi-Nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-va-nguoi-Canada-trong-viec-chong-lai-COVID-19

Tiêu chí cho nhà tuy?n d?ng

 • Ng??i s? d?ng lao ??ng ph?i tuân th? lu?t và chính sách liên quan ??n m?i quan h? gi?a nhà tuy?n d?ng và ng??i lao ??ng trong th?i gian t? cách ly, v?i ?i?u ki?n là th?i gian làm vi?c c?a công nhân b?t ??u khi h? ??n Canada.
 • Ng??i s? d?ng lao ??ng ph?i c?p cho ng??i lao ??ng n??c ngoài ti?n l??ng và l?i ích th??ng xuyên c?a h? trong th?i gian t? cách ly. Không có kho?n ti?n nào có th? ???c kh?u tr? do t? cách ly và b?ng ch?ng v? ti?n l??ng nên ???c gi?. ??i v?i ng??i lao ??ng trong Ch??ng trình Công nhân Nông nghi?p theo Mùa, các quy ??nh c?a h?p ??ng ph?i ???c tuân th?. Nh?ng ng??i lao ??ng khác ph?i ???c tr? t?i thi?u 30 gi? m?i tu?n v?i m?c l??ng ???c quy ??nh trong LMIA. Ng??i s? d?ng lao ??ng có th? gi? l?i các kho?n kh?u tr? h?p ??ng tiêu chu?n, nh? B?o hi?m vi?c làm, theo các yêu c?u c?a ch??ng trình nh?p c? hi?n hành.
 • Ng??i s? d?ng lao ??ng không th? ?y quy?n cho ng??i lao ??ng làm vi?c trong th?i gian t? cách ly ngay c? khi ng??i lao ??ng yêu c?u. Tr??ng h?p ngo?i l? áp d?ng cho nh?ng ng??i lao ??ng ???c cung c?p d?ch v? thi?t y?u b?i Giám ??c Y t? Công c?ng. Ngoài ra, ng??i s? d?ng lao ??ng không th? yêu c?u ng??i lao ??ng th?c hi?n các nhi?m v? khác trong th?i gian t? cách ly, ch?ng h?n nh? s?a ch?a xây d?ng ho?c các nhi?m v? hành chính.
 • Ng??i s? d?ng lao ??ng ph?i th??ng xuyên theo dõi s?c kh?e c?a nh?ng ng??i lao ??ng t? cách ly, c?ng nh? b?t k? nhân viên nào b? b?nh sau th?i gian t? cách ly. Trong th?c t? ?i?u ?ó có ngh?a là ng??i s? d?ng lao ??ng nên liên l?c v?i ng??i lao ??ng hàng ngày và h?i xem ng??i lao ??ng có g?p ph?i b?t k? tri?u ch?ng nào không. H? có th? th?c hi?n yêu c?u này b?ng cách g?i ?i?n, nh?n tin, g?i email ho?c nói chuy?n tr?c ti?p cách hai mét nh? m?t bi?n pháp cu?i cùng.
 • Ch? lao ??ng ph?i s?p x?p ?? nhân viên có tri?u ch?ng ???c cách ly hoàn toàn và ngay l?p t?c v?i nh?ng ng??i khác và liên h? v?i các quan ch?c y t? ??a ph??ng. Nhà tuy?n d?ng c?ng nên liên h? v?i Lãnh s? quán thích h?p.
 • Ch? lao ??ng ph?i ??m b?o r?ng t?t c? các công nhân có quy?n v? sinh ?úng cách. ?i?u này bao g?m các c? s? cho phép h? r?a tay b?ng xà phòng và n??c ?m. H? nên cung c?p xà phòng và ch?t kh? trùng có c?n n?u không có xà phòng và n??c.
 • Ng??i s? d?ng lao ??ng nên cung c?p thông tin cho ng??i lao ??ng v? COVID-19 vào ho?c tr??c ngày t? cách ly ??u tiên c?a h?. Nhà tuy?n d?ng nên cung c?p thông tin b?ng ngôn ng? mà ng??i lao ??ng hi?u và xem xét cách th?c phù h?p nh?t ?? cung c?p thông tin, qua ?i?n tho?i ho?c b?ng v?n b?n, v.v. C? quan Y t? Công c?ng Canada có tài li?u có s?n b?ng nhi?u ngôn ng?, có th? ???c truy c?p b?ng cách g?i s? 1-833-784-4397 ho?c g?i email theo ??a ch?: [email protected].
 • Ch? lao ??ng và t?t c? c? dân Canada nên báo cáo các vi ph?m v? lu?t Ki?m d?ch cho c? quan th?c thi pháp lu?t ??a ph??ng. ?i?u này bao g?m các công nhân không tôn tr?ng th?i gian t? cách ly b?t bu?c.
 • T?t c? m?i ng??i ? Canada ??s? tuân theo các yêu c?u s?c kh?e c?ng ??ng m?i nh?t, bao g?m h??ng d?n t? chính ph? liên bang và t?nh n?i h? ho?t ??ng. Ng??i s? d?ng lao ??ng c?ng ???c yêu c?u tuân theo t?t c? các lu?t v? vi?c làm và an toàn s?c kh?e liên bang và lãnh th? và liên bang hi?n hành, bao g?m các ?i?u kho?n m?i v? ngh? ?m ???c b?o v? công vi?c do COVID-19 ???c tìm th?y trong m?t s? khu v?c pháp lý.
Trach-nhiem-cua-chu-lao-dong-doi-voi-Nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-va-nguoi-Canada-trong-viec-chong-lai-COVID-19

Tiêu chí b? sung cho các nhà tuy?n d?ng cung c?p ch? ?

Trong tr??ng h?p các yêu c?u không th? ???c ?áp ?ng, ng??i s? d?ng lao ??ng ph?i tìm ch? ? thay th?, ch?ng h?n nh? khách s?n, ?? tôn tr?ng các yêu c?u t? cách ly.

 • Ng??i s? d?ng lao ??ng ph?i cung c?p nhà ? cho nh?ng ng??i lao ??ng t? cách ly v?i nh?ng ng??i không t? l?p.
 • Ng??i s? d?ng lao ??ng có th? cho nh?ng ng??i lao ??ng t? cách ly ? cùng v?i nhau, nh?ng nhà ? ph?i cho phép h? cách nhau hai mét m?i lúc. Gi??ng ph?i cách nhau ít nh?t hai mét, các ti?n nghi chung ???c cho phép mi?n là chúng cung c?p ?? không gian trong phòng. Chúng tôi ?? ngh? các b?c ?nh ?ánh d?u ngày ???c treo t?i các c? s?, bao g?m c? phòng ng?, ?? th? hi?n s? tuân th?. N?u công nhân m?i ???c ??a vào không gian s?ng n?i nh?ng ng??i khác ?ã t? cách ly yêu c?u 14 ngày ??t l?i vào ngày h? ??n. ?i?u này là ?? gi?i thích cho kh? n?ng tuy?n d?ng m?i ?ã b? ph?i nhi?m v?i virus tr??c khi ??n n?i ? c?a h?.
 • Ch? lao ??ng nên ??m b?o r?ng các b? m?t trong phòng ???c làm s?ch và kh? trùng th??ng xuyên. Phòng t?m, nhà b?p và khu v?c chung nên ???c d?n d?p hàng ngày ho?c th??ng xuyên theo yêu c?u và nh?t ký ???c duy trì b?i ng??i lao ??ng ho?c ng??i s? d?ng lao ??ng. Nhà tuy?n d?ng d? ki?n ??s? cung c?p các v?t li?u làm s?ch. H? có th? thuê m?t ng??i d?n d?p chuyên nghi?p.
 • Ch? lao ??ng nên dán thông tin v? vi?c ng?n ch?n s? lây lan c?a COVID-19 trong n?i ? c?a h?, bao g?m các bi?n pháp t?t nh?t cho công nhân trong vi?c duy trì phòng t?m và các thi?t b? r?a khác. Chính ph? ?? ngh? dán nó trong phòng t?m, nhà b?p và các khu v?c chung khác b?ng ngôn ng? c?a ng??i lao ??ng. Nh? ?ã ?? c?p tr??c ?ây, C? quan Y t? Công c?ng Canada có các tài li?u có s?n b?ng nhi?u ngôn ng?, có th? ???c truy c?p b?ng cách g?i s? 1-833-784-4397 ho?c g?i email theo ??a ch?: [email protected].
 • Ch? lao ??ng ph?i ??m b?o ch? ? cho phép ng??i lao ??ng tránh ti?p xúc v?i nh?ng ng??i trên 65 tu?i và nh?ng ng??i có ?i?u ki?n y t? có nguy c? m?c b?nh nghiêm tr?ng. Ví d?, m?t ng??i ch?m sóc cho m?t ng??i cao tu?i ph?i ???c ? trong các phòng riêng bi?t trong su?t th?i gian t? cách ly

Theo CICNews/Canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *