Trump đình chỉ nhập cư Mỹ trong khi Canada vẫn đón mở

Trích d?n m?i lo ng?i v? COVID-19, t?ng th?ng Hoa K? tuyên b? nh?p c? s? t?m th?i b? ?ình ch?. Khác hoàn toàn v?i nh?ng n? l?c c?a Canada ?? chào ?ón ng??i nh?p c?.

T?ng th?ng Donald Trump tuyên b? ông s? ký m?t
S?c l?nh ?? t?m th?i ?ình ch? nh?p c? Hoa K? s?m nh?t là vào th? t? ngày 22/4, v?i lý do lo ng?i v? COVID-19.

T?ng th?ng l?n ??u tiên ??a ra thông báo qua
Twitter vào t?i th? hai.

Vào t?i th? ba, trong cu?c h?p báo v? COVID-19 hàng ngày t?i Nhà
Tr?ng, T?ng th?ng Trump nói r?ng chính quy?n ?ang so?n th?o S?c l?nh và s?n sàng cho ông ký vào th? t?.

Trong cu?c h?p giao ban t?i th? ba, ông Trump
cho bi?t vi?c ?ình ch? t?m th?i kéo dài 60 ngày ??i v?i th? th?c th??ng trú (ho?c
th? xanh), m?c dù s? có m?t s? mi?n tr?, mà ông không nêu rõ.

T?ng th?ng c?ng nói thêm vi?c ?ình ch? nh?p c?
không ch? là bi?n pháp ?? ng?n ch?n s? lây lan c?a COVID-19, mà còn giúp ?? nh?ng ng??i lao ??ng M?
b? t?n th??ng do h?u qu? kinh t? c?a ??i d?ch.

Canada v?n m?
c?a nh?p c? trong ??i d?ch COVID-19

Canada c?ng ?ang chi?n
??u v?i COVID-19 và ?ã ban hành các bi?n pháp kh?n c?p, bao g?m các h?n ch? ?i
l?i ??i v?i m?t s? công dân n??c ngoài.

Tuy nhiên, n??c này v?n
cam k?t h? tr? ng??i nh?p c?, lao ??ng n??c ngoài t?m th?i và du h?c sinh càng
nhi?u càng t?t. Không ?ình ch? nh?p c?, thay vào ?ó ti?p t?c m?i công dân n??c
ngoài n?p ??n ??ng ký ??n Canada.

Nh?n th?y r?ng công
dân n??c ngoài có th? g?p khó kh?n do các gián ?o?n liên quan ??n COVID-19,
Canada tuyên b? s? không t? ch?i b?t k? ??n ??ng ký nào không ??y ?? vì nh?ng
gián ?o?n ?ó.

Ngoài ra, Canada ti?p
t?c t? ch?c các ch??ng trình nh?p c? liên bang và t?nh ?? m?i các cá nhân m?i
??ng ký th??ng trú nhân.

K? t? khi các h?n ch?
?i l?i ???c công b? l?n ??u tiên vào ngày 16/3, các ch??ng trình nh?p c? sau
?ây ?ã di?n ra:

 • Chính ph?
  liên bang ?ã t? ch?c Express Entry vào ngày 16/4 và 15/4
 • T?nh
  British Columbia (BC) ?ã t? ch?c Ch??ng trình ?? c? c?p t?nh vào ngày 16/4
 • Hai ??t di?n
  ra vào ngày 9/4
 • BC ?ã t?
  ch?c ba ch??ng trình PNP vào ngày 6-7/4 và 30/3
 • Saskatchewan
  ?ã t? ch?c PNP vào ngày 26/3
 • Manitoba
  c?ng ?ã có m?t ch??ng trình PNP vào ngày 26/3
 • Express
  Express di?n ra vào ngày 23/3
 • Alberta ?ã
  có m?t ch??ng trình PNP vào ngày 18/3
 • Canada
  c?ng có m?t ??t vào ngày 18/3

Express Entry là cách mà Canada qu?n lý các ??n xin nh?p c? c?a nh?ng ng??i lao ??ng có tay ngh? cao. Theo K? ho?ch nh?p c? 2020-2022, Canada ?ang tìm cách chào ?ón 341.000 ng??i nh?p c? vào n?m 2020, 351.000 vào n?m 2021 và 361.000 vào n?m 2022.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *